ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > താറാവ്

]cn]me\w

\memgvN hfÀ¨ F¯nb Xmdmhn³ Ipªp§sf XpdÊmb Øe¯v Xpdóphn«v hfÀ¯nbmð aXn. Xoäbpw shÅhpw AhnsS Xsó sh¨psImSp¡Ww. {]P\\¯n\mbn hfÀ¯pó XmdmhpIfmsW¦nð ]qht\bpw ]nStbbpw Bdv BgvN {]mbamIpt¼mÄ amän ]mÀ¸n¡Ww. Cd¨n¡pthïnbmsW¦nð Chsc Hón¨p hfÀ¯nbmð aXn. XmdmhpIsf hfÀ¯Wsa¦nð Pemibw Bhiyanñ.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല