ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > താറാവ്

{][m\ C\§Ä

XmdmhpIsf amwk¯n\pw ap«bv¡pw thïnbmWv hfÀ¯póXv. sshäv s]¡n³, an\ntImkv, sFðUv s_dn, akvt¡mhn Fóo XmdmhpIsf amwk¯n\p thïnbpw, Im¡n Iym¼ð  C´y³ d®À FónhIsf ap«bv¡pthïnbpw hfÀ¯pó A\ptbmPyamb P\pÊpIfmWv.

Nmcbpw sN¼ñnbpw tIcf¯nð hfcpó {][m\ C\§fmWv.

sshäv s]¡n³

Gähpw em`Icambn Cd¨n¡pthïn hfÀ¯pó Hcp C\amWv sshäv s]¡n³ thK¯nepÅ hfÀ¨, kzmtZdnb Cd¨n, DbÀó Poh\£aX FónhbmWv Cu C\w XmdmhpIfpsS khntijX. km[mcWbmbn C¯cw XmdmhpIÄ 54 Znhkw sImïv 2.5 Intem{Kmw hsc Xq¡w h¡póXmWv. Ch hÀj¯nð icmicn 160 ap«Itfmfw Dð¸mZn¸n¡póhbmWv.

penkin

sshäv s]¡n³

an\nt¡mkv

hfsc Ipdª acW\nc¡v, {ZpXKXnbnepÅ hfÀ¨, sImgp¸v Ipdª kzmtZdnb Cd¨n FónhbmWv Cu C\¯nsâ khntijX. an\nt¡mkv XmdmhpIÄ 44 Znhkw sImïv 1.6 Intem{Kmw Xq¡w shbv¡póXmWv. Ch hoSpIfnepw tlm«epIfnepw D]tbmK km²yX hÀ²n¨phcpó C\amWv.

sFðkv s_dn

shÅ XqhepIfpÅ C¯cw XmdmhpIÄ¡v sshäv s]¡n³ C\§fpsS KpWhntij§Ä XsóbmWpÅXv. Cw¥ïnð DSseSp¡pó Hcp C\w XmdmhmWv CXv. akvt¡mhn.

Cd¨n Bhiy¯n\p thïn am{Xw hfÀ¯pó Cu C\w XmdmhpIÄ sXt¡ Atacn¡bnð DSseSp¯XmWv. akvt¡mhn C\¯nðs¸« ]qh³ XmdmhpIÄ¡v ]nSIfpsS Cc«n hen¸apïv. DbcapÅ aXnepIfpsS apIfnð IqSn ]d¡m\pÅ Ignhv ChbpsS  Hcp khntijXbmWv. Ch aäp P\pÊpIfpambn tNÀópïm¡pó k´XnIÄ¡v {]Xypð¸mZ\tijn \jvSs¸SpóXpsImïv Chsb {]tXyIw thÀXncn¨v hfÀt¯ïXmWv.

C´y³ d®À

C´y³ d®À XmdmhpIfÄ hfsc sNdnbhbmbpw ap«bnSpóXnð cïmw Øm\¡mcpamWv. km[mcW hfÀ¨, Hcp \nÝnX AfhnepÅ Xoäbv¡v km[mcWbnð A[nIw ap« Dð¸mZ\w FónhbmWv Cu C\¯nsâ khntijXIÄ.

inrun

C´y³ d®À

Im¡n Iymws_ð

Gähpw IqSpXð ap«bnSpó Cu C\w XmdmhpIfpsS acW\nc¡v C´y³ d®dns\ At]£n¨v IqSpXemWv. Ch hÀj¯nð 364 ap« hsc CSpóp.

kaki

Im¡n Iymws_ð

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല