ശനി, ഡിസംബര്‍ 7, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > പൂമീന്‍

hn¯ptiJcWw

Ipf§fnð hfcpó ]qao³ ]qÀ®hfÀ¨ F¯m¯Xpw, {]P\\w \S¯m¯Xpw BbXpsImïv ChbpsS hn¯pð¸mZ\w lm¨dnIfnð \S¯phm³ hfsc{]bmkamWv. C¡mcW¯memWv Imbtemc§fnepw, Xoc{]tZi§fnepw ]qao³ Ipªp§Ä [mcmfambn ImWs¸SpóXv. C´ybnð ]qao³ hn¯ptiJcWw IqSpXembn ImWs¸SpóXv Hdok, B{Ôm{]tZiv, Xangv\mSv, tIcfw, IÀ®mSI Fóo kwØm\§fnse Xoc{]tZi§fnemWv. 20-þ70 an.ao \ofapÅ ]qao³ Ipªp§fmWv hfÀ¯phm³ D¯aw. Bgw Ipdª Xoc{]tZi§fnð he D]tbmKn¨p hn¯ptiJcWw \S¯n Ipªp§sf 10-þ15 ]n.]n.än D¸pkm{ÔXbpÅ HmcpPe¯nð 100 Ipªp§Ä/enäÀ Fó tXmXnð thWw Ipf§fnte¡p sImïpt]mtIïXv.

\gvkdn ]cn]me\w

20þ-50 an.an \ofapÅ ]qao³ Ipªp§sf 50þ-70 an.an hsc hfcpóXn\v sNdpIpf§fnð (500-þ5000 N.an.) hfÀ¯pó coXnsbbmWv \gvkdn ]cn]me\w Fóp hntijn¸n¡póXv. km[mcWbmbn cïp amkw hscbmWv \gvkdn Ipf§fnð ]qao³ hfÀ¯mdpÅXv. \gvkdn Ipf§Ä Hcp¡póXn\mbn Ipf¯nse shÅw hän¨p 10-þ15 Znhkw hsc a®v DW¡Ww. CXn\ptijw a®v DgpXp slIvSdn\v 1000 In.{Kmw Fó tXmXnð Ip½mbw tNÀ¯p Ipf¯nð HcSn shÅw \ndbv¡Ww. CXn\p tijw ssPh cmkhf§Ä tNÀ¡Ww. Ipf¯nð ¹hK§Ä hfÀóv shůnsâ \ndw ]¨bmIpt¼mÄ 15-þ20 ]n.]n.än HmcpPew Ipf¯nð 10 sk.an \ndbv¡Ww. 3-þ7 Znhk¯n\pÅnð Ipf¯nsâ ASn¯«nð P´p kky¹hK an{inXamb "em_v em_v' ImWs¸Spóp. ]qao³ Ipªp§Ä¡v hfsc thïs¸« Hcp `£yIq«mWv "em_v em_v'. CtXmsSm¸w Ipf¯nð shůnsâ Afhp 0.7-þ1.0 ao. Bbn DbÀ¯n ]qao³ Ipªp§sf Hcp NXpc{iaoädnð 20-þ50 Fó tXmXnð \nt£]n¡Ww.  IfaÕy§tfbpw, RïpItfbpw AIän\nÀ¯m³ hebpw, ]£nIsf AIän\nÀ¯m³ Ipf¯nsâ apIfnð NcSpw hen¨p sI«Ww. Ipªp§Ä Hópþcïp amk¯nð 5þ-8 sk.ao. hep¸amIpt¼mÄ Chsb hfÀ¯pIpf§fnte¡v amämhpóXmWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല