ശനി, ഡിസംബര്‍ 7, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > പൂമീന്‍

]qao³ Irjn

1. aÕyIpf§fnse Irjn

km[mcWbmbn ]qao³ Irjn¡v XncsªSp¡pó Ipf§Ä 0.5þ3.0 slIvSÀ hnkvXoÀ®hpw 0.5-þ1.0 ao XmgvNbpïmbncn¡Ww.  Ipfw NXpcmIrXnbntem \of¯ntem BIpóXmWv A`nImayw.  Ipf¯nð \nd¨ Pe¯nsâ Bgw 0.3þ0.7 ao. Bbncn¡Ww.  sNfnbpw a®pw IeÀó ASn¯«mWv ]qao³ Irjn¡p Gähpw A\ptbmPyamb {]Xew.

Ipf¯nð aÕyIpªp§sf \nt£]n¡póXn\p cïp amkw ap³¼v \gvkdn Ipf¯nseó t]mse shÅw hän¨p, a®pW¡n, Ip½mbw C«tijw HmcpPew \ndbv¡Ww.  AXn\ptijw ]iphn³NmWIw, tImgnImjvTw, ]n®m¡v Fóo ssPhhfw slIvSsdmón\v 500-þ2000 Intem Fó tXmXnð tNÀ¡Ww.  CXn\p]cn cmkhf§fmb bqdnb, kq¸Àt^mkvt^äv Fónh Bhiym\pkcWw tNÀ¡Ww.  cïmgvN¡pÅnð Ipf¯nsâ ASn¯«nð "em_v em_v' hfcpw.  "em_v em_v' hfÀóv HcmgvN Ignªmð Ipf¯nð aÕyIpªp§sf \nt£]n¡mw.  s]mXpsh 7-þ15 sk.ao hep¸apÅ Ipªp§sf slIvSdnón\v 2000-þ10000 Fó tXmXnð \nt£]n¡mw.  em_v em_nsâ Afhp Ipf¯nð Ipdbpt¼mÄ A[nIhfw tNÀ¡Ww.

2. hf¸pIfnse aÕyIrjn

ImbepIfnð, Bgw Ipdª Xoc{]tZi§fnepw, HgpIpó PetiJc§fnepw {]tXyIw \nÀ½n¡pó hf¸pIfnð ]qao³ Irjn \S¯nhcmdpïv.  apf, Ihp§v, ss\tem¬he FónhbmWv C§s\bpÅ hf¸pIÄ (s]³kv) Dïm¡póXn\p]tbmKn¡póXv.  Ch hneIpdªhbpw, Ffp¸¯nð amämhpóhbpamWv. s]mXpsh 1-þ3 ao. BgapÅ Pemib§fnemWv hf¸pIÄ \nc¯mdpÅXv.  ASn¯«nse a®v Dd¨ Ifnat®m sNfntbm Bbncn¡Ww.  hf¸pIÄ¡p Npäpw ss\tem¬ he D]tbmKn¨v sI«nbtijw aÕyIpªp§sf CXnte¡v \nt£]n¡mw.  Ipªp§Ä {]IrXnbnepÅ `£Ww kzoIcn¨p hfcpóp.

IfP´p¡fptSbpw IoS§fptSbpw \nÀ½mÀÖ\w

]qao³ Irjn¡v D]tbmKn¡pó Ipf§fnð IfaÕy§Ä, Rïv, \oÀt¡men Fóo IfP´p¡Ä kÀhkm[mcWamWv.  Chsb Ipf¯nð \nóp AIän\nÀ¯phm³ Ipf¯n\p Npäpw he D]tbmKn¡mhpóXmWv.  IoS§fptSbpw AhbpsS emÀhIfptSbpw \nÀ½mÀÖ\¯n\mbn 0.5 ]n.]n.Fw. _mepsskUv, Ip½mbw, bqdnb Fónh Ipf\nÀ½mW kab¯p D]tbmKnt¡ïXmWv.

hnfshSp¸v

]qao³ Hcp sImñ¯n\pÅnð 30-þ45 sk.ao \ofhpw, 300-þ800 {Kmw Xq¡hpw ssIhcn¡póp.  hnfshSp¸n\mbn Ipf¯nse shÅw hänt¨m, hf¸pIfnð thenbnd¡kabt¯m he D]tbmKn¨p ]nSn¡mhpóXmWv. hnfshSp¸p kab¯v ]qao\nsâ Poh\\nc¡v 80þ-95% BWv.  AXmbXv AhbpsS Dð¸mZ\w Ipf§fnð slIvSsdmón\v 500þ1000 Intembpw hf¸pIfnð 250þ-500 Intembpw Bbncn¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല