വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > പൂമീന്‍

BapJw

tIcf¯nsâ Xoc{]tZi§fnð hfÀ¯phm³ A\ptbmPyamb Hcp aÕyamWv ]qao³.  hfsc \ñ hfÀ¨m\nc¡pÅXpw, hyXyØamb ImemhØ AXnPohn¡phm³ IgnhpÅXpamb ]qao³ XmcXtay\ \ñ tcmK{]Xntcm[tijn DÅhbmWv.  Ipf¯nse kky¹hK§Ä `£n¡pó ChbpsS Irjn IqSpXembpw Ct´mt\jy, ^nen¸n³kv, Xmbvhm³ Fóo cmPy§fnemWv \Sóp hcpóXv. C´ybnð, tIcf¯nepw, Xangv\m«nepw ]qao³ IrjnbpsS {]Nmcw IqSnhcpóp.

chanos

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല