ചൊവ്വ, ഡിസംബര്‍ 7, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി

BapJw

IrjntbmSpw, arKkwc£Wt¯mSpw H¸w aÕyw hfÀ¯pó coXnbmWv kwtbmPnXIrjn. temIs¯¼mSpw hÀ±n¨phcpó `£y ZuÀe`y¯nsâbpw, amwky¡½nbpsSbpw ImeL«¯nð hfsc {]m[m\yaÀln¡pó HómWv CXv.  ssN\sbt]msebpÅ cmPy§fnð ]ïpImew apXðt¡ {]Nmc¯nepÅXmsW¦nepw C´ybnð kao]Ime¯mWv C¯cw Irjn coXnbv¡v Duóð e`n¨Xv.  s\ð¸mS§fnse aÕyIrjn¡p ]pdsa, ImenhfÀ¯ð, ]ónhfÀ¯ð, tImgnhfÀ¯ð, Xmdmhp hfÀ¯ð FónhtbmsSm¸w aÕyhpw hfÀ¯póXv hfscb[nIw BZmbIcamWv. tað¸dª arK§sfbpw, ]£nIsfbpw hfÀ¯pt¼mÄ KWyamb tXmXnð DïmIpó hnkÀÖyhkvXp¡Ä aÕy¡pf§fnð hf§fmbn amänsbSp¡pIbpw AXpaqew hfÀ¯paÕy§fpsS ]°ymlmcamb Poh¹hI§sf IqSpXembn e`yam¡n atÕymXv]mZ\w hÀ±n¸n¡pIbpw sN¿pIsbóXmWv CXnsâ e£yw.  CXn\p ]pdsa hfÀ¯pó P´p¡fpsS hnkÀÖyhkvXp¡Ä Hcp ]cn[n hscsb¦nepw hfÀ¯paÕy§Ä¡v t\cn«v Blmcambn¯ocpIbpw sN¿póp. ImÀ¸p aÕy§fmWv kwtbmPnXIrjn coXnbv¡v ]änb aÕy§Ä.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല