ചൊവ്വ, ജനുവരി 19, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി

arKkwc£Wt¯msSm¸apÅ aÕyIrjn

]ón, Xmdmhv, tImgn FónhbpsS Irjn, AhbpsS IqSpIÄ aÕy¡pf§fpsS Icbnð \nÀ½n¨v CXnse DÑnjvS ]ZmÀ°§Ä Ipf§fntebv¡p Xncn¨phn«v, aÕyIrjnbpambn ^e{]Zambn Iq«nt¨À¡mw. hfÀ¯pó arK§Ä D]tbmKn¡msX hcpó Xoäbv¡p ]pdsa ]et¸mgpw Cu PohnIfpsS t]mjIkar²amb hnkÀÖyhkvXp¡fpw aÕy§Ä `£n¡pw. AXpt]mse Cu PohnIfpsS hnkÀÖyhkvXp¡Ä aÕy¡pf§fnð \ñ hf§fmbXn\mð Ipf¯nse Poh¹hI§fpsS Dð¸mZ\hpw AXphgn atÕymð¸mZ\hpw hÀ²n¸n¡mw.  C§s\bpÅ kwtbmPnXIrjn coXnbnð aÕy¡pf§fnð {]tXyIw hf§tfm, aÕy§Ä¡p ssIXoätbm Bhiyanñm¯Xn\mð Irjnbv¡pÅ Nnehp Ipdhmbncn¡pw.

C¯c¯nepÅ IrjncoXn ]e Z£nW]qÀÆ Gjy³ cmPy§fnepw, Nne bqtdm]y³  cmPy§fnepw, ]pcmX\Imew apXðt¡ {]Nmc¯nepïmbncpóp.  C´ybnð Cu ASp¯ Ime¯mbn C¯c¯nepÅ ]e IrjncoXnIfpw hnIkn¸ns¨Sp¯n«pïv.  CXnð {][m\s¸« csï®amWv Xmdmhp hfÀ¯póXnt\msSm¸hpw ]ón hfÀ¯póXnt\msSm¸hpapÅ aÕyIrjn.

Xmdmhp hfÀ¯póXnt\msSm¸apÅ aÕyIrjn

Xmdmhv ImÀ¸p aÕy§fpambn H¯nW§nt¸mIpóXn\mð Ahsb aÕy¡pf§fnð hnSpóXv IqSpXð BZmbw Dd¸p hcp¯póp. Xmdmhv apJyambpw Pe{]mWnIfpsS Ipªp§tfbpw Xhf¡pªp§Ä, sRhpWn¡ Fóo aÕymlmc§fñm¯ P´p¡sfbpw, Pekky§tfbpw `£n¡póXn\mð hfÀ¯pó aÕy§fpambn `£W¯n\p aÕcnt¡ïnhcnñ. ]Ið kab§fnð XmdmhpIsf Ipf¯nð hnlcn¡póXn\\phZn¡pt¼mÄ AhbpsS ImjvSw Ipf¯nsâ \m\m`mK¯pw Ffp¸w F¯póp.

Xmdmhnsâ IqSpIÄ Dd¸n¡m³ Iodnb apfItfm AXpt]mepÅ sNehp Ipdª hkvXp¡tfm D]tbmKn¡mw. Xmdmshmón\v 0.3-þ0.5 N.ao Øew Dïmbncn¡Ww.  IqSpIÄ \ñ hmbp kômcapÅXmbncn¡phm\pw AXp ip²nbmbn kq£n¡phm\pw {i²n¡Ww.

Hcp slIvSÀ hnkvXoÀ®apÅ Ipf¯n\v 200-þ300 XmdmhpIÄ (Im¡nIm¼ð/tZin) aXn. Xmdmhnsâ F®w IqSn AhbpsS ImjvSw shÅw aen\amImXncn¡m³ {i²n¡Ww. 2þ4 amkw {]mbapÅ XmdmhpIpªp§sf tcmK{]Xntcm[ \S]SnIÄ FSp¯tijw thWw hfÀ¯m\p]tbmKn¡phm³.

{]XnZn\w Xmdmshmón\v 100þ-150 {Kmw \nc¡nð kaoIrXmlmchpw XoäbpsS H¸w Bhiy¯n\v shÅhpw sImSp¡Ww. ]pd¯p t]mIpó Xoä Ipf¯nð hog¯¡hn[w Iq«n\pÅntem Ipf¯nsâ AcnIntem C«p sImSpt¡ïXmWv. GXmïv 6 amkw sImïv Xmdmhv ap«bnSphm³ XpS§pw.

slIvSsdmón\v 6000 Fó tXmXnð ISve, tcmlp, arKmð, tIma¬ ImÀ¸v, knðhÀ ImÀ¸v, {Kmkv ImÀ¸v Fóo Bdn\w aÕy§sf \nt£]n¨mð 3500-þ4500 Intem{Kmw aÕyhpw 500 In. {Kmw Xmdmhnd¨nbpw  Xmdmshmón\v 300 ap«bpw {]XnhÀjw e`n¡pw. aÕy¯n\pÅ Xoäbv¡pw hf¯n\pambn {]tXyIw Nnehnñm¯Xn\mð aÕy¯nsâ Dð¸mZ\Nnehv aäp IrjncoXnIsf At]£n¨v hfsc Ipdhmbncn¡pw.

]ónbpw aÕyhpw IqSnbpÅ Irjn

Cu coXn Ipdª Nnehnð P´pP\yamb t{]m«o³ Dð¸mZn¸n¡póXn\v XnI¨pw ^e{]ZamWv. Ipdª Nnehnð t{]m«o³ \ndª amwkw Dð¸mZn¸n¡msaóXn\p ]pdsa Cu ]pXnb Irjn coXn DNvOnjvS ]ZmÀ°§fpsS D]Imc{]Zamb D]tbmK¯n\pw AXp hgn {]tXyI hf§tfm Xoätbm IqSmsX aÕyw Dð¸mZn¸n¡póXn\papÅ Hcp amÀ¤w IqSnbmWv CXv.

\mS³ ]ónIfpw, hntZi PmXnIfpw (emÀÖv sshäv tbmÀ¡v jbÀ, _À¡vjbÀ emâv sdbvUv) Cu Irjn¡mbp]tbmKn¡mw. ]ónIfpsS hnkÀÖyhkvXp¡Ä t\sc Ipf¯ntebv¡p hnS¯¡coXnbnð ]ón¡qSpIÄ Ipf¯nsâ Icbnð Xsó \nÀ½n¡Ww. ]ónsbmón\v 1.0þ-1.5 N.ao Øew \ðIWw.

Hcp slIvSÀ hnkvXoÀ®apÅ Ipf¯nð cïp amkw {]mbapÅ 35-þ40 Intem Fó \nc¡nð ]ón¯oä sImSp¡Ww.  CXn\p ]pdsa ]¨]pñpw ]ónIÄ¡p Xoäbmbn \ðIWw. AXymhiyamb [mXpehW§fpw BgvNbnsemcn¡ð sImSpt¡ïXmWv.  \ómbn hfÀ¯pó ]ónIÄ 6 amkw sImïv 60 Intem Xq¡w F¯pIbpw hnð¸\bv¡p tbmKyambn¯ocpIbpw sN¿pw. At¸mÄ Ahsb amän ]pXnb Hcp Iq«w ]ónIsf hfÀ¯mw.

ISve, tcmlp, arKmð, tIma¬ ImÀ¸v, knðhÀ ImÀ¸v, {Kmkv ImÀ¸v Fóo ImÀ¸n\§sf slIvSsdmón\v 8000 Fó tXmXnep]tbmKn¨mð {]XnhÀjw 6000þ7000 Intem{Kmw aÕyhpw, 4500 Intem{Kmw ]ónbnd¨nbpw e`n¡pw. IqSmsX 10-þ15 S¬ ]ón¨mWIw ]p\Nw{IaWw sN¿pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല