ശനി, ഡിസംബര്‍ 7, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി

s\ð¸mS§fnse aÕyIrjn

s\ðIrjnbnð \nópÅ BZmbw {ItaW Ipdªp hcpóXn\mð hbepIfnð aÕyw hfÀ¯nbmð Irjn¡mcsâ BZmbw hÀ²n¡pIbpw s\ñn\p ]pdta KWyamb tXmXnð tað¯cw aÕyw Dð¸mZn¸n¡pIbpw sN¿mw.tIma¬ImÀ¸pw Xnem¸nbbpamWv Irjn¡v D]tbmKn¡pó aÕy§Ä. Ip«\mS³ {]tZiw t]mse shÅw [mcmfambn e`n¡pó s\ð¸mS§fnð imkv{Xobambn aÕyIrjn sN¿póXv BZmbIcambncn¡pw.

s\ðhbepIfnse aÕyIrjn ssN\, P¸m³, C³tUmt\jy, Xmbvemâv, ^nenss¸³kv Fóo Z£nW ]qÀÆ Gjy³ cmPy§fnð ]ïp apXðt¡ {]Ncn¨ncpóp.

Irjn coXn

s\ð¸mS§fnse aÕyIrjn {][m\ambpw cïpXcambn Xncn¡mw.
(1) s\ñnt\msSm¸w aÕyIrjn sN¿pI, (2) cïp s\ðIrjnbv¡nSbv¡v In«pó kabw IpdªXv 3þ4 amksa¦nepw Dsï¦nð aÕyw hfÀ¯póXn\v D]tbmKn¡pI. 

BZys¯ coXnbnð s\ñp thcp]nSn¨p Ignbpt¼mÄ aÕy¡pªp§sf ]mS¯p hnSpIbpw s\ñp sImbvXp Ignªv ASp¯ Irjnbnd¡póXn\pap¼mbn aÕys¯ ]nSns¨Sp¡pIbpw sN¿póp.  cïmas¯ coXnbnð s\ñnsâ Hcp Irjn¡ptijw ]mS¯p aÕyw am{Xw hfÀ¯pIbpw ASp¯ s\ðIrjnbv¡p ap¼mbn ]nSns¨S¡pIbpw sN¿póp.

hfÀ¯phm³ ]änb aÕy§Ä

Bgw Ipdª shůnð hfcpóXn\pw NqSv, Ie§ð Chsb t\cnSpóXn\pw IgnhpÅXpw s\ð¸mS§fnepÅ Blmc ]ZmÀ°§sf icn¡v D]tbmKs¸Sp¯póXpamb aÕy§fmWv Cu Irjn coXn¡\ptbmPyw.  ISve, tcmlp, arKmð, tIma¬ ImÀ¸v, knðhÀ ImÀ¸v Fóo aÕy§Ä s]mXpsh Cu KpW§Ä DÅhbmWv.

Irjn¡p ]änb s\ñn\§Ä

aÕyt¯msSm¸w Irjn¡p]tbmKn¡pó s\ñn\pw Nne {]tXyI KpW§Ä Dïmbncnt¡ïXmWv.  aÕyw hfÀ¯phm\p]tbmKn¡pó hbepIfnð km[mcWbnð Að¸w IqSpXð shÅw sI«n \nÀt¯ïXpïv.  AXpsImïv [mcmfw shůnð hfcpóbn\w s\ðs¨SnIÄ XncsªSpt¡ïnhcpw.  Ipf¸me, apïI³ XpS§nb \mS³ s\ñn\§Ä CXn\\ptbmPyamWv. cïmaXmbn aÕyw hfÀ¯pó ]mS§fnð IoS\min\nIÄ D]tbmKn¨mð hfÀ¯pó aÕy§Ä N¯pt]mIpsaóXn\mð IoS\min\nIÄ Hgnhm¡mhpó, IoS {]Xntcm[ iànbpÅ s\ñn\§Ä D]tbmKn¨p thWw Irjn \S¯phm³.

Irjn sNt¿ï coXn

aÕyw IqSn Irjn sN¿pó s\ð¸mS§fnð Nne {]tXyI kwhn[m\§Ä sNt¿ïXmbn«pïv. HómaXmbn shÅw IhnsªmgpIn aÕyw \jvSs¸SmXncn¡phm\pw D]{ZhImcnIfmb aäv aÕy§Ä AI¯p IS¡mXncn¡phm\pw ]änb Xc¯nð ]pdw hc¼pIÄ DbÀ¯n _es¸Sp¯Ww.  cïmaXmbn shÅw IpdhpÅ kab¯pw aÕy§Ä¡v kpc£nXambn IgnbpóXn\v Hcp aoäÀ hoXnbnepw 1/2 aoäÀ Xmgv¨bnepapÅ tXmSpIÄ ]mS¯nsâ s\SptIbpw IpdptIbpamtbm, ]pdw hc¼nsâ DÅnð \mep Npänepamtbm Dïm¡Ww.  CXv Ahkm\w aÕys¯ Ffp¸¯nð ]nSns¨Sp¡póXn\pw klmbIamIpw. 

shÅw hän¡pt¼mÄ ao\pIsfñmw Cu tXmSpIfnð ASnªp IqSpóXn\mð ChnsS \nópw ]nSns¨Sp¡mw. aqómaXmbn ]mSs¯ Pe\nc¸v Bhiym\pkcWw {IaoIcn¡póXn\p thïn Hcp Xq¼v Hmtcm ]mS¯pw Dd¸n¨ncn¡Ww. Cu Xq¼pIfnð ss\tem¬ heItfm, I¼nheItfm, ASbv¡mac¡odpsImïpÅ ASn¨nepItfm Dd¸n¨mð hfÀ¯pó aÕy§Ä ]pd¯pt]mImtXbpw ]pd¯p \nóv aÕy§Ä AI¯pIS¡msXbpw t\m¡mw. s\ñnt\msSm¸w aÕyw Irjn sN¿phm\msW¦nð s\ðIrjn¡p ap¼p Xsó alphm ]n®m¡v D]tbmKn¨v ]mS¯pÅ IfaÕy§sf \nÀ½mÀÖ\w sNbvXncn¡Ww. ]mS¯v slIvSÀ Hón\v 300 Intem \nc¡nð Ip½mbw hnXdpóXpw DNnXamWv. s\ðIrjnbpÅt¸mÄ s\ñn\v sN¿pó hf{]tbmKw am{Xw \S¯nbmð aXn.

s\ðs¨SnIÄ thcp]nSn¨v Ignbpt¼mÄ aÕy¡pªp§sf slIvSÀ Hón\v 3000--þ4000 Fó tXmXnð ]mS¯v \nt£]n¡mw. s\ñv sImbv¯v Ignªpw aÕys¯ ASp¯ s\ðIrjn XpS§póXphsc hfÀ¯mw.  s\ñv sImbv¯v Ignbpt¼mÄ ]mS¯v {]Xnamkw slIvSÀ Hón\v 1000 Intem \nc¡nð NmWIw CSpóXv aÕy§fpsS Dð¸mZ\w hÀ²n¸n¡phm\pXIpw.

s\ñn\ptijamWv aÕyIrjn sN¿pósX¦nð s\ñnsâ hnfshSp¸n\p tijw apIfnð ]dª hn[w ]mSw X¿mdm¡n aÕy¡pªp§sf hnSmw.  amkw tXmdpw Hcp slIvSdn\v 1000 Intem \nc¡nð NmWIw C«p sImSp¡pIbpw sN¿mw.


s\ð¸mS§fnse aÕyIrjnbpsS KpW§Ä

  • s\ðIrjn¡p D]{Zhw sN¿pó {]mWnIsfbpw ]pgp¡sfbpw aÕy§Ä XnsómSp¡póp.
  • shůnsâ \nc¸v IqSpóXn\mð ]e {]mWnIfptSbpw hwihÀ²\hv XSks¸Sp¯póp.
  • hbepIfnð Dïm¡pó If kky§sf Hcp ]cn[nhsc aÕyw \nb{´n¡póp.
  • Xoäbv¡pthïn tIma¬ ImÀ¸v t]mepÅ aÕy§Ä Xdbnð NnIbpt¼mÄ a®nfIn s\ðs¨SnIÄ¡v ]pXnb apfIÄ s]m«phm³ klmbn¡póp.
  • aÕy§fpsS hnkÀÖ\ hkvXp¡Ä s\ðs¨SnIÄ¡p hfambn¯ocpóp.
  • hbenð shÅw IqSpXepÅXpsImïv FenIfpsS D]{Zhw Ipdbpóp.
  • CXns\ñmw ]pdsa aÕyIrjn sN¿pt¼mÄ FSp¡pó {]tXyI {i² s\ðIrjn¡pw IqSpXð kwc£Ww e`n¡phm³ ImcWamIpóp.

aÕytcmK§Ä

aÕyIrjn hyhkmb¯nepïmb `oaamb \jvS¯n\p ImcWamb aÕytcmK§Ä Cóv ]cs¡ Dð¡WvT Dfhm¡ns¡mïncn¡pIbmWv. Fñm Pemib§fnepw Irjn]mS§fnepw aÕytcmK§Ä DïmIm³ km[yXbpïv. Fómð KpcpXcamb coXnbnepÅ an¡ aÕytcmK§fpw {]Xy£s¸SmdpÅXv DuÀÖnXcoXnbnepÅ Irjn \S¯pó ^mapIfnemWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല