ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കൊഞ്ചുകൃഷി

hnfshSp¸v

km[mcW KXnbnð 6þ8 amkw sImïv sImôpIÄ hn]W\¯n\pXIpó Xq¡w F¯pw. C«Xnsâ ap¡mð `mKt¯mfw sImôpIÄ hfÀóp hepXmIpIbpw 800þ2000 Intem{Kmw {]XnslIvSÀ Dð¸mZ\w e`n¡pIbpw sN¿pw. `mKnI hnfshSp¸p \S¯pó k{¼Zmb¯nð sImôn\v 30þ70 {Kmw hsc hfÀ¨sb¯pt¼mÄ t\gvkdn ]cn]me\anñm¯ _m¨v Irjnbnð 10 apXð 100 {Kmw hsc ]e hen¸¯nepÅ sImôpIsfbmWv e`n¡póXv. tIcf¯nð Ip«\m«nð ]pô Irjn¡ptijhpw tImÄ \ne§fnse DbÀó {]tZi§fnepw ImÀ¸v aðky§Ä¡v D]tbmKn¡mhpó Ipf§fnepw Xoc{]tZi§fnð D¸pckw IpdhpÅ ImeL«§fnepw Bäp sImôp Irjn¡v hÀ²n¨ km[yXIfmWv DÅXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല