തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 6, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കൊഞ്ചുകൃഷി

ആമുഖം

tIcf¯nse ]mStiJc§fnð hfÀ¯nhcpó Gähpw {][m\s¸« ip²Pe sImômWv Ip«\mS³ sImôv Fó v hnfn¡s¸Spó Bäp sImôv. DbÀó imcocnI hfÀ¨bpw {]Xntcm[iànbpw AtXkabw hn]W\taJebnð Gähpw ap³]´nbnepamWv Ch. hn]peamb coXnbnepÅ hn¯pð¸mZ\w Bcw`n¨Xv 1990 IfnemWv.

kkyP\yhpw P´pP\yhpamb ]ehn[¯nepÅ Blmcw `£n¡póXpw s]s«óp hfcpóXpamb Imbð sImôv hfscb[nIw hnebpÅXmWv. \ñ shÅapÅ Ipf§fnepw t\cnb tXmXn ð D¸pÅ {]tZi§fnepw CXns\ hfÀ¯mw. Fómð D¸pshůnð Dð¸mZ\w Ipdhmbncn¡pw. sImôpIrjn¡v D]tbmKn¡pó Pe¯nsâ Dujvamhv 26þ31 oC hscbpw ]n.F¨v 7.0 apXð 8.5 hscbpw, D¸pckw 6 ]n.]n. än.¡p Xmtgbpw, {]mWhmbp 5 ]n.]n.Fw.\p apIfnepw, ImTn\yw 4.0þ15 ]n.]n.Fw. Imðkyw ImÀ_tWäp hscbpw BIpóXmWv A`nImayw. Ipf¯n\v aWðþF¡ð (sandy silt) Asñ¦nð Ifna®v (clayey) ASn¯«pw, 0.5þ1.0 hsc slIvSÀ hnkvXoÀ®hpw, 1.2 aoäÀ shůnsâ Bghpw ASn¯«n\v 1:300 Ncnhpw Dïmbncn¡Ww.

km[mcW aÕy¡rjns¡ó t]mse alphm ]n®m¡pw Ip½mbhpw D]tbmKn¨v Ipfw X¿mdm¡póXpw ssPhhf§fpw cmkhf§fpw D]tbmKn¨v shůnsâ ssPthmð¸mZ\tijn hÀ²n¸n¡póXpw sImôpIrjnbnepw BhiyamWv.

prawn

Bäp sImôv

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല