വെള്ളി, ഓഗസ്റ്റ്‌ 14, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കൊഞ്ചുകൃഷി

ssI¯oä

\pdp§cn, I¡bnd¨n, s]mSn¨ sN½o³, \pdp¡nb ao³, I¸, ]n®m¡v Chsbñmw km[mcbmbn sImôn\p Xoä sImSp¡mdpïv. XhnSpw, \pdp§nb Acn, ]n®m¡v, I¸s¸mSn Chbnð GsX¦nepw Hópw, ao³s]mSn, sN½o³ s]mSn, I¡bnd¨n Chbnð GsX¦nepw Hópw Iq«nbpïm¡nb s]mXpsh AwKoIcn¡s¸«n«pÅ Xoä¡q«v shůnð Ipg¨pcp«n a¬N«nIfntem, aäp ]m{X§fntem ]eI¯«pIfntem B¡n Ipf¯nð h¨psImSp¡pIbmWv km[mcW sN¿póXv. Ipf¯nepÅ sImônsâ sam¯w Xq¡¯nsâ 2þ10% Fó \nc¡nemWv {]XnZn\w Xoä sImSpt¡ïXv. CSbv¡nS¡v Xoä¸m{X§Ä ]cntim[n¨v Xoä icn¡p]tbmKs¸Sp¯póptïmsbó v t\m¡Ww. AX\pkcn¨v XoäbpsS Xq¡w Ipdbv¡pItbm Iq«pItbm sN¿Ww. Xoä an¨w hó v shÅw aen\amImsX {]tXyIw kq£n¡Ww.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല