വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കക്കകള്‍

hn¯p tiJcWw

{]IrXnbnð \nópw I¡Ipªp§sf kw`cn¨v A\ptbmPyamb Øe§fnð \nt£]n¨v hnð¸\bv¡mbn hfÀ¯nsbSp¡pó coXnbmWv I¡ Irjn. I¡ Irjn hfsc efnXhpw NnehpIpdªXpamWv. hyhkmbnI ASnØm\¯nð I¡ Irjn \S¯pó cmPy§fnseñmw Xsó {]IrXnbnð \nópw hn¯p tiJcWw \S¯nbmWv ^mapIfnð \nt£]n¡póXv. ssIsImïp  hen¡mhpó 2- þ5 mm I®nhen¸apÅ tImcphetbm, {UUvPtdm D]tbmKn¨v hn¯ptiJcWw \S¯mhpóXmWv.

I¡lm¨dn

NnchI¡, Iñn¡¡, RhfI¡, shÅI¡ FónhbpsS  Ipªp§sf lm¨dnIfnð hymhkmbnI ASnØm\¯nð Dev¸mZn¸n¡m\pÅ kmt¦XnI hnZy CMFRI hnIkns¨Sp¯n«pïv. I¡ lm¨dnIfnð hfÀ¯póXn\mbn 25 apXð 30 hsc D¸nsâ km{µXbpw 22 apXð 24 Un{Kn hsc Xm]\nebpw DÅ ISð shÅw BWv D]tbmKn¡mdpÅXv.

nursery

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല