ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കക്കകള്‍

I¡ hfÀ¯ð ^mapIfnð

^man\v Øew XncsªSp¡ð

I¡Isf hfÀ¯póXv IStemc{]tZis¯ ImbepIfntem, \ZoapJ¯ntem, DÄ¡SepIfntem BWv. ]cnkc{]tZi¯v {]IrXym I¡IÄ e`yamsW¦nð I¡ hfÀ¯m³ ]änb Øeambn A\pam\n¡mw. thenbnd¡kab¯v shÅw häpó `mKamsW¦nð Irjn¸Wn \S¸nem¡m³ Ffp¸ambncn¡pw. 

Hmtcmbn\w I¡IÄ¡pw HmtcmXcw a®pÅ ASn¯«mWv CjvSw. DZmlcW¯n\v shÅI¡ at®m, Nctfm \ndª ASn¯«nð kar²ambn hfcpóp. Fómð NnchI¡ F¡epw, Ifna®pw \ndª sNfn¯«pIfmWv CjvSw. iIvXamb Xncamebpw Hgp¡pw shůn\Sn¯«nð ]Xnbncn¡póp.  I¡Isf Cf¡n adn¡póXn\mð iIvXn Ipdª XncameIÄ DÅ Øe¯mWv ^man\mbn XncsªSpt¡ïXv.  shůnsâ ASn¯«nsâ LS\ ASn¡Sn amdns¡mïncn¡póXpw aen\oIcWapÅXpamb {]tZiw Hgnhmt¡ïXmWv.

^mapIfnð ss\tem¬ he D]tbmKn¨pÅ IqSpIÄ¡pffnð I¡ Irjn sN¿póXp aqew iIvXnbmb Hgp¡nð \nópw lnw{k P´p¡fnð \nópw c£ t\SmhpóXmWv. Irjn¡pthï hn¯nsâ F®w C\t¯bpw hn¯nsâ hep¸t¯bpw B{ibn¨ncn¡póp. NXpc{iaoädn\v 300 apXð 600 hsc F®amWv Gähpw A\ptbmPyw.

I¡ Irjnbnð \nóv 5þ7 {Kmw Xq¡apÅXpamb NnchI¡ hn¯pIÄ NXpc{iaoädn\v 140 apXð 175 Fó tXmXnð tiJcn¡pIbpw 5þ6 amkw Ignªv sImbv¯v \S¯pt¼mÄ 25þ30 {Kmw Xq¡w e`n¡pw.  IqSpIfnð hfÀ¯nbmð slIvSdn\v 5.5 amk¯nð 40 S¬ Dð¸mZ\hpw IqSnñmsX hfÀ¯nbmð 6 amkw sImïv slIvSdn\v 21 S¬ Fó tXmXnð Dev]mZ\w e`n¡pw. AXmbXv IqSp]tbmKn¡pt¼mÄ Dð¸mZ\w 50 iXam\w hÀ²n¡póp.

kwkvIcWw

]ecmPy§fnepw I¡bnd¨n ]¨bmtbm, thhnt¨m `£n¡póp.  I¡bnd¨n henb t»m¡pIfmbpw Hmtcmómtbm achn¸nt¨m, SnópIfnem¡nbpw ]pIIbänbpw kq£n¡póp. I¡ Pyqkv, I¡ kvss{S]vkv, I¡ kv{SnIvkv, I¡ kvä^v sNbvXXv, I¡ A¨mÀ, ]uUÀ apXembhbmWv I¡ Dð¸ó§Ä.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല