വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കാട

]cn]me\w

ImS Ipªp§fpsS ]cn]me\w

tImgn Ipªp§Ä¡p \ðIpó ]cn]me\ apdIsfñmwXsó ImS¡pªp§Ä¡pw \ðImw. aqómgvNtbmfw ImS¡pªp§Ä¡v Ir{Xna¨qSv \ðtIïXmWv. Bcw`¯nð 37.5 Un{Kn skðjykv NqSmWv \ðtIïXv. A´co£¯nse NqSp IpdhmsW¦nð am{Xw aqómgvN¡ptijw NqSv \ðtIïXpÅq. Uo¸venäÀ coXnbnð 100 Ipªp§Ä¡v \mð]tXm, Adp]tXm hm«v _Ä_v HópaXnbmIpw. Hcp ImS¡pªn\p 75 NXpc{i sk.ao. {_qUÀ Øehpw btYjvSw HmSn\S¡póXn\v thsd 75 NXpc{i sk.ao. Øehpw \ðIWw. shŸm{Xw NnehpIpdªXpw hr¯nbm¡m³ Ffp¸apÅXpw Bbncn¡Ww. hr¯nbpÅXpw XWp¯Xpamb shÅambncn¡Ww IpSn¡m³ sImSp¡póXv. shÅw Xmsg hoWv enäÀ \\bmsX {]tXyIw {i²n¡Ww. 100 Ipªp§Ä¡v Hcp enäÀ hoXw shÅw sImÅpó cïp shÅ]m{X§Ä aXnbmhpw. shůnð hoWp Ipªp§Ä NmIpóXv Hgnhm¡póXn\mbn shŸm{X¯nð amÀ_nÄ tKmenIÄ CSpóXv \ñXmWv.

Uo¸v enäÀ k{¼Zmb¯nð ImSIsf hfÀ¯pt¼mÄ 5 skâoaoäÀ L\¯nð hr¯nbpÅ hncn (enäÀ) \ðtIïXmWv. Cu hncn¡papIfnð BZys¯ Ipd¨pZnhk§fnð Npcpï ISemkpIÄ C«p sImSp¡mw. BZys¯ HcmgvN¡mew {_qUdn\pNpäpw 30 skâoaoäÀ s]m¡¯nð ImÀUv t_mÀUpsImtïm ]\¼psImïpÅ "Nn¡v KmÀUv'Isfm hbv¡Ww. Cu hebw Ipªp§Ä {_qUdnð \nópw AIópt]mImsX kq£n¡pw. Cu Nn¡v KmÀUpIÄ _Ä_nð \nópw 30 apXð 60 skâoaoäÀ AIsebmbncn¡Ww. Ipªp§Ä hepXmIpóX\pkcn¨v Nn¡v KmÀUnsâ hnkvXoÀ®w hepXm¡n BhiyapÅ Øew \ðImw. Cu hebw HcmgvNIgnªmð FSp¯pamämhpóXmWv.

hfcpó ImSIfpsS ]cn]me\w

aqómgvN apXð BdmgvN hscbmWv hfcpó {]mbw. aqómgvN {]mbambmð Ir{Xna¨qSv \ðIm\pÅ D]IcWw amämw. XpSÀóv icnbmb hfÀ¨bpw BtcmKyhpanñm¯ Ipªp§sf sXcªpamtäïXmWv. hfcpó Hcp ImS¡pªn\v Uo¸v enäÀ k{¼Zmb¯nð 200þ250 NXpc{i skâoaoäÀ Øehpw tIPv k{¼Zmb¯nð 150þ175 NXpc{i skâoaoäÀ ØekuIcyhpw \ðtIïXmWv. 3þ4 BgvN {]mb¯nð BhiyapÅ ]£w Npïp apdn¡mhpóXmWv

BZys¯ cïmgvN {]mbwhsc ImS¡pªp§Ä¡v 24 aWn¡qdpw shfn¨w \ðIWw. aqómas¯ BgvN Ahkm\n¡pt¼mÄ CXv 12 aWn¡qdmbn Ipdbv¡mhpóXmWv. 6 BgvN {]mbw hsc 12 aWn¡qÀ shfn¨w aXnbmIpw. Fómð hnð]\bv¡v 8þ10 Znhkw ap¼v 8 aWn¡qÀ shfn¨hpw 16 aWn¡qÀ Ccpfpw \ðIpóXv icocXq¡w hÀ²n¸n¡póXmbn Iïn«pïv.

ImSIfpsS Iq«n\pÅnð \ñ hmbpkômchpw hr¯nbpÅ A´co£hpw Ft¸mgpw Dïmbncn¡Ww. aqómgvN{]mb¯nð Igp¯ntebpw s\ôntebpw XqhepIfpsS \ndhyXymk¯nð \nópw B¬s]¬ ImSIsf Xncn¨dnbmw. B¬ImSIÄ¡v Nph¸pw Xhn«pw IeÀó \nd¯nepÅ XqhepIfpw s]¬ImSIÄ¡v Idp¸p ]pÅnIÄ AS§nb Nmc\nd¯nepÅ XqhepIfpw Dïmhpw. B¬ImSIÄ s]¬ImSIsf¡mÄ hen¸w Ipdªhbmbncn¡pw.

{]mb]qÀ¯nbmb ImSIfpsS ]cn]me\w

ImSIÄ km[mcWbmbn BdmgvN{]mb¯nð ]qÀ® hfÀ¨sb¯pIbpw GItZiw 150 {Kmw icocXq¡w Dïmbncn¡pIbpw sN¿pw. s]¬ImSIÄ Cu {]mb¯nð ap«bn«p XpS§póp. Cu {]mb¯nð Cd¨nbv¡mbn hfÀ¯póhsb hnð¡mw. {]mb]qÀ¯nbmb tImgnIÄ¡v \ðIpó ]cn]me\ apdIsfñmwXsó Chbv¡pw \ðImw. ap«bnSpóXn\mbn sNdnbs¸«nIÄ Iq«n\pÅnð kvYm]n¡Ww. ap«bnSpó ImSIÄ¡v 16 aWn¡qÀ shfn¨w \ðIpóXv ap«bpð]mZ\w hÀ²n¸n¡póXn\p klmbn¡pw. A\mhiyambn s]¬ImSIsf ssIImcyw sN¿póXv {]mb]qÀ¯nsb¯póXn\p ImeXmakw hcp¯póp.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല