വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കാട

Blmcw

ImSIÄ¡pw kaoIrXmlmcw AXymhiyamWv. BZys¯ 3 BgvN ÌmÀ«À Xoäbpw AXn\ptijw 6 BgvN hsc t{KmhÀ Xoäbpw \ðIWw. 6 BgvN¡ptað tebÀ Xoä \ðImhpóXmWv. ap«bnSpó ImSIÄ¡v Xoäbnð I¡s¸mSn tNÀ¯v sImSp¡póXv \ñ I«nbpÅ tXmtSmSp IqSnb ap«bpð]mZn¸n¡m³ klmbn¡pw. Hcp ImS 5 BgvN {]mbw hsc 400 {Kmw XoäsbSp¡póp. AXn\ptijw Hcp ImS Znhtk\ 20þ25 {Kmw Xoä Ign¡póp. Hcp hÀjw Hcp ImS GItZiw 8 Intem{Kmw Xoä FSp¡póp.

XoäbpsS LS\

tNcphIÄ In.{Kmw/100 In.{Kmw

ÌmÀ«À 0þ3 BgvN

t{KmhÀ 4þ6 BgvN

tNmfw

46.00

43.00

Acn¯hoSv

10.00

20.00

I¸eïn¸n®m¡v

30.00

27.00

ao³s]mSn

12.00

8.00

[mXpan{inXw

1.70

1.50

D¸v

0.30

0.50

PohIw (A B2 D3)

0.02

0.02

PohIw C

0.01

0.01

tImgn¯oäbnð sNdphyXnbm\§Ä hcp¯n ImSIÄ¡v \ðImw. Cd¨nt¡mgnIÄ¡v D]tbmKn¡pó XoäIfnð (t{_mbneÀ, ÌmÀ«À, ^n\njÀ) Hmtcm 100 In.{Kman\pw 2 In.{Kmw ao³ s]mSnbpw 5 In.{Kmw I¸eïn¸n®m¡pw 6 {Kmw PohIw "C'bpw tNÀ¯v Izbnð ÌmÀ«dpw t{Kmhdpw XoäIfmbn D]tbmKn¡mhpóXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല