വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കാട

hnhn[bn\w ImSIÄ

Pm¸\okv ImSIfpw t_m_vsshäv ImSIfpw BWv IqSpXð {]Nmc¯nepÅsX¦nepw Ì_nÄ t_m_v sshäv, ^msdm Cut̬ Fóobn\w ImSIfpapïv. Pm¸\okv ImSIfmWv hymhkmbnImSnØm\¯nð apónð \nð¡póXv.

grey

^msdm Cut̬

white

Ì_nÄ t_m_v sshäv

ImSap«IÄ AShbv¡pt¼mÄ {i²nt¡ïXv

GXv ImemhØbnepw GXhkc¯nepw ImSap«IÄ hncnbns¨Sp¡mw. Fómð AShbv¡m\mbn ap«IÄ tiJcn¡pt¼mÄ Nne Imcy§Ä {]tXyIw {i²nt¡ïXpïv.

  1. 10 apXð 23 BgvNhsc {]mbapÅ ]nSIfpsS ap«IfmWv hncnbn¡póXv tiJcnt¡ïXv.
  2. aqtóm AXnð Ipdthm ]nSIÄ¡v Hcp ]qh³ Fó A\p]mX¯nð {]P\\w \S¯pó Iq«nð \nópw FSp¡pó ap«IÄ¡v hncnbpóXn\pÅ tijn IqSpXembncn¡pw.
  3. ]nSIfpsS CSbnð Hcp ]qhs\ hn«mð \mepZnhkw IgnªXn\ptijw e`n¡pó ap«Ifpw ]qhs\ amäpIbmsW¦nð AXn\ptijw aqópZnhk¯n\pÅnð In«pó ap«IfpamWv hncnbn¡póXn\v \ñXv.
  4. {]P\\¯n\mbn hfÀ¯pó ImSIÄ¡v {]tXyIw t]mjImlmcw \ðIWw.
  5. ap« tiJcn¨pIgnªmð Ggp Znhk¯n\pÅnð Xsó Ah AShbvt¡ïXmWv.

ap«bpð]mZ\w

s]¬ImSIÄ 6þ7 BgvN {]mb¯nð ap«bn«p XpS§pw. F«v BgvN {]mbw apXð 25 BgvN {]mbwhscbpÅ kabw ap«bpð]mZ\¯nsâ DóXkabamWv. ImS¸£nIÄ km[mcWbmbn sshIn«v aqóp aWn apXð BdpaWn hscbpÅ kab¯mWv 75 iXam\hpw ap« CSpóXv. 25 iXam\w cm{XnIme§fnepw CSpóp. Hcp hÀj¯nð 250þ300 ap«IÄ hsc CSpóp. 8þ12 amkw hsc ap«bpð]mZ\w XpScpw.

ap« hncnbn¡ð

ASbncn¡pó kz`mhw ImSIÄ¡nñ. AXn\mð Ir{Xnaambn hncnbns¨Sp¡pItbm ASbncn¡pó tImgnIsf D]tbmKn¨p ap« hncnbns¨Sp¡pItbm sN¿Ww. ImSap«IÄ 16þ18 Znhkw sImïv ap«IÄ hncnbpw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല