ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പന്നി

{]mb]qÀ¯nbmb ]ónIfpsS ]cn]me\hpw {]XypXv]mZ\hpw:

Hcp hbÊp {]mbhpw 80þ100 In. {Kmw Xq¡apÅXpw, AwKsshIeyanñm¯Xpw, k´penXamb XpSp¯ hrjW§tfmSp IqSnbXpamb B¬ ]ónIsf thWw CWtNÀ¡m\p]tbmKnt¡ïXv. Fómð 8 amkw {]mbhpw, GItZiw 80þ90 In.{Kmw icocXq¡hpw DÅ s]¬]ónIsf CWt¨À¡póXn\mbn D]tbmKn¡mw.

B¬ s]¬ ]ónIsf ]pd¯phn«pw CWt¨À¡mhpóXmWv. aqtóm \mtem XhW CWtNcð hnPbIcañm¯]£w Chsb (B¬/s]¬) amwk¯n\mbn hnð¡póXmWv. {]kh¯n\v HcmgvN aps¼¦nepw ]ónIsf Iq«¯nð \nóv amän, hr¯nbmbn Ipfn¸n¨v IoS\min\n Xfn¨v hncbnf¡nbtijw {]kh¡qSpIfnte¡v amtäWvSXmWv.

{]khw

{]khaSp¡pt¼mÄ IqSnsâ Xdbnð \ñ L\¯nð ssht¡mð hncn¨psImSpt¡XmWv. A[nIhpw cm{Xn Ime§fnemWv ]ón {]khn¡póXv. e£W§Ä XpS§nbtijw 1þ2 aWn¡pdn\pÅnð {]khamcw`n¡pIbpw, GItZiw aqóp aWn¡qdpsImWvSvv {]khw IgnbpIbpw sN¿póp. XpSÀ¨bmb ap¡epw AkzkvYXbpw \oïp \nð¡pIbmsW¦nð hnZKv² klmbw t\tSWvSXmWv.

Ip«nIsf amänb ]ónIÄ

{]khtijw 45þ56 Znhkw Ignbpt¼mÄ XÅ ]ónIsf Ip«nIfnð \nóv amän XpdÊmb IqSpIfnð Htc icochen¸apÅhsb Iq«w tNÀ¯v CSmhpóXmWv. XÅ]ón¡v Hcphn[w icochen¸apWvsS¦nð, {]khtijw 3þ7 Znhk¯n\pÅnð ImWn¡pó aZnbnð Xsó CW tNÀ¡mhpóXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല