വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മൃഗസംരക്ഷണം > പന്നി

Cd¨n ]ónhfÀ¯ð

\ñ hfÀ¨m \nc¡pw, Xoä]cnhÀ¯\tijnbpapÅ tbmÀ¡vsjbÀ C\¯nðs¸« ioa¸ónIfmWv tIcf¯nse ImemhØ¡v B\ptbmPyw. Hcp ]ón¡v Hcp NXp.ao tað¡qcbpÅ `mKhpw, Hcp NXp.ao. XpdÊmb `mKhpw Fó IW¡n\v 6 apXð 12 ]ónIsf hsc CSmhpó IÅnIfpÅ IqSpIfmWp¯aw.

]ónamwkw Hcp¡ð

sImñphm\pÅ ]ónIsf Hcp Znhkw Blmcw \ðImsX shÅw am{Xw sImSp¡pI. Hcp NpänIsImïv s\änbnenSn¨v t_m[w sISp¯nbtijw Xe Iogmbn Xq¡n N¦n\v t\À¡v \ofapÅ I¯nbnd¡n càw hmÀóp t]mIm\\phZn¡pI. AXn\ptijw Hcp Ip«I¯nð GItZiw 750 skânt{KUnð NqSpÅ shůnð 10 an\n«v ap¡nbn«v tcmaw CfInhcpóp Fóv Dd¸phcp¯nbtijw ]pds¯Sp¯v I¯nsImïv tcmaw hSn¨p \o¡pI. AXn\ptijw Imðap«nð Hcp sImfp¯p IS¯n XeIogmbn Xq¡nbnSpI. Igp¯v apdn¨v Xe \o¡w sNbvXtijw hbdpw s\ôpw Xpdóv h³IpSensâ KpZ`mKw Hcp NcSp sImïv sI«pI. AXn\ptijw aq{Xkôn, B¬]ónbpsS enwKmhbh§Ä, izmktImiw, lrZbw, ]n¯mibw, Ipf¼pIÄ Fónh \o¡w sNbvXXn\ptijw tai¸pd¯v C«v Fñm amwkhpw thÀXncn¡mw. hbdn\pÅnð A[nIambn ImWpó taZÊv \o¡w sNt¿ïXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല