വ്യാഴം, ജൂലൈ 9, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പന്നി

]ónIp«nIfpsS ]cn]me\w

Nne XŸónIÄ AhbpsS Ip«nIÄ¡v ]meq«póXnð ipjvIm´n ImWn¡mdnñ. CXv XSbphm\mbn {]kh¡qSnsâ DÅnð, Xdbnð `n¯nbnð \nóv GItZiw 9 sk.an amdn 9 sk.an Dbc¯nð Hcp kpc£mI¼n Dd¸n¨mð XÅbpsS ASnbnðs¸«v NmIphm\pÅ km[yX Ipdbpw.

]ónIp«nIfpsS F®w aqe¡m¼nt\¡mÄ IqSpXemsW¦nð Ahbv¡v ]mð e`n¡phm³ hnjaambncn¡pw. CXns\mcp ]cnlmcambn kao]Znhk§fnð {]khn¨ Ip«nIfpsS F®w Ipdª ]ónIfpsS Iq«¯nð Chsb¡qSn tNÀ¡mhpóXmWv.

]mepð¸mZ\¯n\mhiyamb t]mjI]ZmÀ°§Ä Blmc¯nð \nóv thï{X e`n¡msX XÅbpsS icocw £oWn¡pó kµÀ`§fnð Ip«nsb XÅbnð \nópw t\ct¯ ]ncnt¡WvSXpw XÅbv¡v t]mjI k¼óamb Blmcw sImSpt¡ïXpamIpóp. Fómð 45 Znhksa¦nepw Ip«nIsf ]mð IpSn¡m³ A\phZnt¡XmWv.

aqó pZnhkw {]mbamb Ip«nIÄ¡v Ccp¼v k¯S§nb Ip¯nshbv]v CSamk¯nð \S¯pI.

apebq«pó ]ónIfpsS Xoä{Iaw

F«v Ip«nIfpÅ Hcp XŸón¡v Bhiyamb 4.1 In.{Kmw Xoä cïpt\cambn `mKn¨v sImSp¡póXmWv D¯aw. Fómð IqSpXð Ip«nIfpÅXpw, £oWn¨Xpamb ]ónIÄ¡v CXnepw IqSpXð Xoä Bhiym\pkcWw \ðtIWvSXmWv.

]ónIsf Xncn¨dnbð

]ónIsf Xncn¨dnbm\pÅ \¼cpIÄ BteJ\w sN¿póXv sNhnbpsS h¡¯v ""L'' BIrXnbnepÅ sh«pIÄ \ðInbpw, sNhnbpsS a²y¯nð ]ôpsImïv Zzmcan«pamWv. DZmlcW¯n\v 1 / 320 þ CXnð 1 FóXv ]ónbpsS \¼dpw (CSXp sNhn) 320 FóXv AXpïmb {]kh¯nse Ip«nIfpsS \¼dpw (heXpsNhn) BWv.

hfcpó Ip«nIfpsS ]cn]me\w

]ón¡p«nIÄ¡v 2 amkw apXð 6 amkw hsc cïpamkw CShn«v shä\dn tUmIvSdpsS \nÀt±i {]Imcw hncacpóv sImSp¡Ww. {]P\\¯n\mbn Ión {]kh¯nepÅ Ip«nIfnð \nópw B¬]ónIsf XncsªSp¡póXmWp¯aw. \mep amkw {]mbamhpt¼mÄ BWns\bpw s]®ns\bpw icochen¸w A\pkcn¨ v 6 apXð 12 F®w hsc shtÆsdIqSpIfnenSWw. IqSnsâ Hcp tImWnð IpSnshůn\pÅ sXm«nbpw, ap³`mK¯v I¼nIÄ C«pXncn¨ XoäsXm«nbpw DWvSmbncn¡Ww. IqSv Ft¸mgpw hr¯nbmbn kq£n¡pIbpw BgvNbnsemcn¡ð Hcp iXam\w hocyapÅ ImcshÅw Xfn¨v IgptIWvSXpamWv.

icocXq¡saSp¡ð

aqóphsc amkw {]mbamb ]ón¡p«nIfpsS Xq¡w Acbnð Hcp Agn¡mhpó IpSp¡pïm¡n Ubð _me³kv hgn tcJs¸Sp¯mw. AXn\ptijw IqSpXð {]mbw sNó ]ónIsf ¹mävt^mw _me³knð Hcp I¼n¡qSn\pÅnð Ibän \nÀ¯n Xq¡saSp¡mw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല