ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കല്ലുമ്മക്കായ

Irjn coXnIÄ

Xoc¡Senð 10 apXð 15 aoäÀ hsc BgapÅXpw sNfn Ie§m¯Xpw Xnc IpdhpÅXpw amen\yclnXhpamb {]tZi§fmWvv Irjn¡v Gähpw A\ptbmPyw. XSntbm, apftbm sImïv sI«n Dïm¡nbXpw ^vtfm«pIfpsS klmb¯mð Ptem]cnXe¯nð s]m§n InS¡póXpamb henb N§mS§fnð \nópw Xq¡nbnSpó IbdpIfnepw I¼pIfnepamWv km[mcW Iñpt½¡mb hfÀ¯póXv.

tX¡n³IgIfpw apgIfpw sImïv sI«n Dïm¡pó 6 ao x ---6 ao hen¸apÅ N§mS§Ä \nc\ncbmbn sI«nbmWv Irjn¸mS§Ä Dïm¡póXv. N§mS§Ä¡p ]Icw \ofapÅ ss\tem¬ IbdpIÄ ^vtfm«pIfptSbpw \¦qc§fptSbpw klmbt¯msS kapt{Zm]cnXe¯nð hen¨psI«n Ahbnð \nópw Xq¡nbnSpó IbdpIfnð Iñpt½¡mb hfÀ¯pó coXnsb tem§v sse³ IĨÀ Fóv ]dbpóp.  AgnapJt¯mSv ASp¯pÅ Imbð{]tZi§fnð cïc aoäÀ AIe¯nð \nc\ncbmbn IpänIÄ ASn¸n¨pd¸n¨v AXn\papIfnð \nÀ½n¨ apfwN§mS§fnð AcaoäÀ CShn«v IbdpIÄ sI«nXq¡nbpw Iñpt½¡mb IrjnsN¿mhpóXmWv.

Pqembv apXð sk]vXw_À hscbpÅ amk§fnemWv Iñpt½ð¡mbpsS {]P\\w \S¡póXv. HIvtSm_À amkw BIpótXmsS ap«IÄ hncnªv Ipªp§Ä ]mds¡«nð ]än]nSn¨v \n_nUambn hfcpóp. Cu Ipªp§Ä 15 apXð 25 an.ao hsc hen¸sa¯pt¼mÄ thï Afhnð tiJcn¨v Irjn¡v D]tbmKn¡mw. Ch HIvtSm_À apXð Unkw_À hscbpÅ amk§fnð e`yamWv. 20 apXð 25 sk.an hoXnbpÅXpw Bhiy¯n\v \ofapÅXpamb sImXpIphe, XpWnIÄ Ch D]tbmKn¨mWv Ipªp§sf Ibdnð ]nSn¸n¡póXv. \nc¸pÅ kvYe¯v sImXpIphe, XpWnIÄ Fónh \of¯nð hncn¨n« tijw hr¯nbm¡nb Iñpt½¡mb Ipªp§Ä AXnð ]c¯n shbv¡Ww.

Hcp aoäÀ Ibdnð 750 {Kmw Ipªp§Ä Fó tXmXnð \nc¯nbmð aXnbmIpw. AXn\p tijw 25 apXð 30 an.ao UbmaoäÀ DÅ NIncn IbdpItfm, ss\tem¬ IbdpItfm Ipªp§Ä¡p apIfnð \of¯nð shbv¡Ww. C¯c¯nð X¿mdm¡nb Ibdn\p Npäpw Ipªp§tfmSpIqSn XpWn s]mXnªp Xpón ]nSn¸n¡Ww. IrjnbnS¯nsâ Bgw A\pkcn¨v Ibdnsâ \ofw {IaoIcnt¡ïXmWv. C§s\ Ipªp§sf Xpón ]nSn¸n¨ IbdpIÄ N§mS§fnð \ntóm tem§v sse\pIfnð \ntóm X«pIfnð \ntóm {i²tbmsS shůnð sI«nXq¡Ww. 

Ipªp§Ä Bdp amk¯n\Iw ]qÀ®hfÀ¨sb¯ns¡mÅpw. 25 apXð 35 hsc ]n.]n.än ehWmwihpw 21 apXð 31 Un{Knhsc DujvamhpÅ sXfnª shÅamWv Nn¸n Irjn¡pthïXv. Pe¯nepÅ kqIvja ¹hI§fmWv hfÀ¨¡me¯v AhbpsS ]Yymlmcw. CS¡nsS Iñpt½¡mb hfcpó IbdpIÄ shůnð \nópw DbÀ¯n H«n¨ncn¡pó sNfn IgpIn hr¯nbm¡Ww. Bdp amk¯n\pÅnð Nn¸nIÄ icmicn 80 an. ao hep¸w F¯póp. ChnsS tXmtSmSpIqSnb icmicn Xq¡w 40 {Kmw Bbncn¡pw.  km[mcWbmbn Hcp slIvSÀ hcpó IrjnbnS¯nð \nópw 500 apXð 600 hsc Iñpt½ð¡mb Dev¸mZn¸n¡phm³ km[n¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല