ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > തേയില

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

tXbn-e-¡r-jnsb kzm[o-\n-¡pó Gähpw {][m\ LSIw Imem-h-Ø-bm-Wv. CuÀ¸w \ndª A´-co-£hpw [mcmfw agbpw tXbn-e-bpsS hfÀ¨bv¡v Fñm-¡m-e¯pw Bh-iy-am-Wv. tIc-f-¯nsâ ]Ýn-a-L-«-¯nse Xmgvhc apXð Ipóp-I-fpsS apIÄ`mKw hsc-bpÅ sNcn-hpÅ {]tZ-i-§-fnð tXbne Irjn sNbvXp hcp-óp. an¡-hmdpw Fñm a®n-\-§-fnepw tXbne hf-cp-sa-¦nepw ]pfn-c-k-apÅ ( pH 5.0) a®mWv IqSp-Xð \ñ-Xv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല