വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > തേയില

C\-§Ä

t¢m¬kv

D]mkn So dntkÀ¨v ^utïj³, CXphsc 29 t¢mWpIÄ ]pd¯nd¡nbn«pïv.  Chbnð UPASI-3, UPASIþ8, UPASIþ17, UPASIþ25, UPASIþ27, UPASIþ28, TRFþ1 Fónh Dð]mZ\£aX IqSnbhbmWv. UPASIþ2, UPASIþ6, UPASIþ9, UPASIþ20, UPASIþ26 Fónh Dð]mZ£aX IpdªhbmsW¦nepw hcĨ XcWw sN¿m³ IgnhpÅhbmWv. {ioe¦³ t¢mWpIfmb TRIþ2024, TRIþ2025, TRIþ2026 Fónhbpw Nne FtÌäv t¢mWpIfmb CRþ6017, Cþ1, ATKþ1, SAþ6 Fónh sXt¡ C´ybnð IqSpXembn Irjn sN¿póhbmWv.

ss_t¢mWð koUv tÌmIvkv

seed

t¢mWpIsf IqSmsX, 5 ss_t¢mWð koUv tÌm¡pIfpw D]mkn So dntkÀ¨v ^utïj³ Cd¡nbn«pïv. AhbmWv BSSþ1, BSSþ2, BSSþ3, BSSþ4, BSS-5.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല