ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 20, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ചെമ്മരിയാട്

BtcmKy ]cn]me\w

sXmen¡v ]pdta DÅ ]cmZ§sf AIäm³ BSpIsf AhbpsS tcmaw Ifªv IoS\min\n IeÀó shůnð ap¡nsbSpt¡ïXmWv.  tcmK§sf sNdp¡m³ sN½cnbmSpIÄ¡v {]Xntcm[ Ip¯nsh¸v \ðtIïXmWv. sN½cnbmSnð ImWpó tcmK§Ä Xmsg sImSp¯ncn¡póp.

1. Ipf¼pZo\w

Xoä Xnóphm³ ssha\kyw, \S¡pt¼mÄ sRmïð, DbÀó ]\n, hmbnð¡qSn Dan\oÀ Hen¡pI FónhbmWv e£W§Ä.

2. Imenhk´

AXnXohramb hbdnf¡w, iIvXamb ]\n FónhbmWv Cu tcmK¯nsâ e£W§Ä.

3. AS¸³

s]s«ópÅ iIvXamb ]\n, tcmKw _m[n¨ arK§Ä A[nIw XmaknbmsX N¯pt]mIpI Fónh Cu tcmK¯nsâ e£W§fmWv.
apIfnð sImSp¯ncp¡pó tcmK§Ä¡v {]Xntcm[ Ip¯nsh¸v \ðtIï kabw Xmsg sImSp¯ncn¡póp.

  • Ipf¼v tcmKw: 6-þ8 BgvN, XpSÀóv Fñmw 6-þ9 amkw
  • AS¸³: 3þ-4 amkw, XpSÀóv Fñmw 3 hÀjw
  • Imen hk´: 3 amkw
  • B{´mIvkv: 4þ-9 amkw, XpSÀóv Fñmw hÀjw
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല