തിങ്കള്‍ , സെപ്റ്റംബര്‍ 28, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ചെമ്മരിയാട്

]cn]me\w

sN½cnbmSnsâ ]cn]me\w

KÀ`nWnbmbXpw, {]khn¡mdmbXpw, apebq«póhbpamb sN½cnbmSnsâ ]cn]me\w hfsc {][m\yw AÀln¡póXmWv.  Ipªp§fpsS acWkwJy Ipd¡m³ Cu L«¯nse ip{iqj¡v \ñ ]¦pïv. AXpsImïv Cu AhØbneqsS BSpIsf CS¡nsS ssIImcyw sN¿póXv Ipd¡Ww.  KÀ`nWnbmb BSpIsf aäp BSpIfnð \nópw AIän ]mÀ¸n¨v Ahbv¡p hyXyØ kaoIrX Blmcw \ðIWw.

KÀ`nWnIfmb BSpIÄ¡v {]kh¯n\v cïp amkw ap¼v sXm«v 100þ-200 {Kmw Jcmlmcw sImSp¡póXmWv D¯aw.  {]kh¯nsâ 3-þ4 BgvNIÄ¡v ap³]v Chbv¡v IqSpXð Xoä sImSp¡Ww.  142 apXð 150 Znhkw sImïv sN½cnbmSv {]khn¡póp. {]khm\´cw ip{iqjbpw IqSnsâ hr¯nbpw Ipªp§fpsS BtcmKy¯n\v AXymhiyamWv.

B«n³ Ipªp§fpsS ]cn]me\w

BZys¯ BgvNbnð XÅbpsS IqsS \nóv Ip«nIsf Bhiym\pkcWw ]mð IpSn¡phm³ A\phZn¡Ww. Ión¸mð Ipdª BSpIfpsS Ip«nIÄ¡v aäp BSpIfpsS Ión¸mð sImSp¡mhpóXmWv.  cïmas¯ BgvNbnð Znhkw \mev {]mhiyhpw ]nóoSv {Iaambn Ipd¨v Hcp amkw {]mbamIpt¼mtg¡pw Znhkw cïp {]mhiyhpw ]mð sImSp¡Ww.

aqóv amkw {]mbamIpótXmSpIqSn ]mepIpSn \nÀ¯mw.  cïmgvN {]mbamIpt¼mÄ apXð Ip«nIÄ¡v Jcmlmcw IptdsÈ sImSp¯v XpS§mw.  aqóv amkw Ignªmð aäp XoäIfpw ]pñpw am{Xw aXnbmIpw.  Bdpamkw {]mbamIpótXmSpIqSn hfÀ¨sb¯nb BSpIfpsS an{inXw sImSp¯mð aXn. amwkmhiy¯n\p thïn BSns\ hfÀ¯pt¼mÄ Ip«nIsf \ñt]mse XÅbmSnsâ ]mð IpSn¸n¡Ww.  sNhnbnð ]¨Ip¯pItbm SmKv sN¿pItbm hgn Ipªp§sf Xncn¨dnbm³ klmbn¡pw.

B«n³ Ip«nIsf ]mÀ¸n¡pt¼mÄ Hcp Ip«n¡v 0.8þ-1.0 NXpc{iaoäÀ Øew sImSp¡Ww. CXp{]Imcw 120 BSpIsf ]mÀ¸n¡m³ 18 ao. -6 ao. hep¸apÅ IqSpIÄ D]tbmKn¡mw.  Iq«nóSnbnð 6 Côv I\¯nð aWð hncn¡póXv \ómbncn¡pw.  Znhkhpw IqSv hr¯nbm¡Ww.  IqSnsâ DÅnð shÅs¯m«n (5 ao $ 20 sk.ao. $ 15 sk.ao) ]WnXv IqSnsâ aqebnð 10 sk.ao. Dbc¯nð Dd¸n¡Ww. Hmtcm BSn\pw thïn 10 sk.ao. Dbc¯nð Xoäs¯m«nbpw (30 sk.ao $ 20 sk.ao $ 15 sk.ao.) Dïmbncn¡Ww.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല