വ്യാഴം, സെപ്റ്റംബര്‍ 19, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. മലയാളം കോഴ്സിന്റെ വിജ്ഞാപനം

  3. ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിന്റെ വിജ്ഞാപനം

  4. MOOC കോഴ്സിന്റെ വിജ്ഞാപനം

  5. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2018-03 15th batch

  6. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-01 16th batch

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer