ഞായര്‍ , ജൂണ്‍ 20, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

ഇ-കര്‍ഷകജാലകം - കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പാരസ്പര്യ സമ്പര്‍ക്ക വെബ് ജാലകത്തില്‍ പ്രാദേശികവും, ആധുനികവുമായ ധാരാളം കൃഷി അറിവുകളും പ്രായോഗിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മൂക് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴ്സ് : ‘രോഗ-കീട നിയന്ത്രണം ജൈവ ജീവാണു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ’ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 27 June 2021


മൂക് ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗജന്യ കോഴ്സ് ' ജൈവ ജീവാണു വളങ്ങള്‍' സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാന്‍


Agriculture Animal Husbandry Fisheries Market Intelligence
കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം മത്സ്യകൃഷി കമ്പോള നിലവാരം
eUpadheshakar ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ Agri Inputs & Services Agri Videos
ഇ-ഉപദേശകര്‍ ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ ഉപാധികളും സേവനങ്ങളും അഗ്രി. വീഡിയോകള്‍
Farm Machinery ഗവേഷകര്‍ ലൈബ്രറി കേരള കൃഷി ഡയറക്ടറി
കൃഷി ഉപകരണങ്ങള്‍ കൃഷി സംരംഭങ്ങള്‍ ലൈബ്രറി പ്രളയാനന്തര നിര്‍ദേശങ്ങളും
വരള്‍ച്ച പ്രതിരോധവും
മാധ്യമം ഫോട്ടോ ഗാലറി
മാധ്യമം കേരള കൃഷി ഡയറക്ടറി
ഉപജാലകങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക ലോണ്‍
ഉപജാലകങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക ലോണ്‍
കാര്‍ഷിക വിവര സംഗ്രഹം അനുബന്ധ ലിങ്കുകള്‍
കാര്‍ഷിക വിവര സംഗ്രഹം അനുബന്ധ ലിങ്കുകള്‍
 
 
 
 
 
 
 
Visitors since 1/11/2012 : 4977599
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer