ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > വാനില

പരിപാലനം

a®pw ImemhØbpw

HmÀ¡nUv IpSpw_¯nse AwKamb hm\ne anXamb NqSpw CuÀ¸hpw XpSÀ¨bmb agbpw e`n¡pó {]tZi§fnemWv IqSpXembpw IïphcpóXv. XWð CjvSs¸Spó Hcp hnfbmWnXv. 50%t¯mfw XWð hm\nebpsS hfÀ¨¡v A\pIqeamWv. \oÀhmര്‍ച്ചbpffXpw Cf¡apÅXpamb \ñ hf¡qdpÅ aWð IeÀó ]inacmin a®p apXð sh«pIða®p hscbpÅ hnhn[Xcw a®nð hm\ne hfÀ¯mhpóXmWv. \oÀhmര്‍ച്ച¡v ]änb sNdnb NcnhpÅ {]tZi§Ä CXn\mbn sXcsªSp¡mw. GItZiw 150þ300 sk.ao. agbpw 25þ32oC NqSpw kap{Z\nc¸nð \nópw 1500 aoäÀ hsc DbchpapÅ Øe§fnð hm\ne Irjn sN¿msaómWv ]co£W§Ä sXfnbn¡póXv. ITn\amb hcĨbpw kqcycivanIfpsS t\cn«pÅ ]X\hpwaqew hm\nebpsS CeIfnð s]mÅteät]mse aª\ndw {]Xy£s¸Smdpïv. CebpsS Cu `mK§fnð IpanÄ tcmK§Ä hcm\pÅ km²yXbpw XÅn¡fbm\mhpóXñ. AXpt]mseXsó hm\nebpsS hfÀ¨¡v, CuÀ¸w A\nhmcyamsW¦nepw AanXamb A´co£ CuÀ¸w tcmK_m[¡v ImcWamImw. AXmbXv anXambtXmXnð CShn«v ag e`n¡pó {]tZi§fmWv hm\ne Irjn¡v A\ptbmPyw. hÀj¯nð GItZiw 9þ10 amkw CShn«v agbpw, tijn¡póImew hm\ne ]qhnSm³ A\ptbmPyamb hcïImemhØbpw e`n¡pó Øeambncn¡Ww Irjn¡mbn sXcsªSpt¡ïXv. CeIfnð¡qSn Acn¨nd§pó kqcy{]ImiamWv CXn\pthïXv. {]IrXnZ¯amb XWensñ¦nð IrjnbnS§fnð XWðac§Ä \«phfÀ¯n Cu {]iv\w ]cnlcn¡mw.

tIcf¯nð sX§v, Ihp§v, Gew, Im¸n, IpcpapfIv apXemb tXm«§fnð CShnfbmbn hm\ne IrjnsN¿mhpóXmWv. A[nIw sh«nsXfn¨n«nñm¯ h\{]tZi§Ä Cu Irjn¡\ptbmPyamWv. amhpw, ¹mhpw \ndª ho«phf¸nepw hm\ne IrjnsN¿mhpóXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല