വെള്ളി, സെപ്റ്റംബര്‍ 25, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > കാപ്പി

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

Im¸n- Irjnbv¡v A\p-tbm-Py-amb Imem-hØ Xmsg sImSp-¡p-óp. CXv tdm_-Ì, Ad-_n¡ Fóo C\-§Ä¡v hyXy-kvX-am-Wv.

  Ad-_n¡ tdm_Ì
kap-{Z-\n-c-¸nð \nópÅ Dbcw 1000-1500 ao. 500-1000 ao
ag 1600-2500 an.-ao

1000-2000 an.-ao.

]q¡p-t¼mÄ e`n-t¡ï ag

amÀ¨v-þ-G-{]nð (2.5þ4.0 sk.-ao.)

s^{_p-h-cn-þ-amÀ¨v (2.0þ4.0 sk.-ao.)

Imbv ]n-Sn-¡pó ka-b¯v e`n-t¡ï ag G{]nð-þ-sabv (5.0þ7.5 sk.-ao.) G{]nð-þ-sabv (5.0þ7.5 sk.-ao.)
XWð CS-¯-cw-þ-Ip-d-ªXv t\cn-b-tXm-Xnð
Xm]-\ne         15-25 Un{Kn kn.

20-30 Un{Kn kn.

Bt]-£nI BÀ{ZX 70-80%

80-90%

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല