വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > തെങ്ങ്

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

IqSpXð CuÀ¸apÅ a²ytcJm ImemhØbmWv sX§pIrjn¡v tbmPn¨Xv. Gähpw tbmPn¨ A´co£ Xm]\ne 27ºC BsW¦nepw Xm]\nebnse sNdnbtXmXnepÅ hyXnbm\§Ä Irjnsb {]XnIqeambn _m[n¡nñ. hÀj¯nð 1300þ2300 anñnaoäÀ ag e`n¡pó Øe§fmWv sX§v Irjn¡v A\ptbmPyw.

sh«pIð, XoctZiaWð, F¡ð, NXp¸p\nI¯nb Øe§Ä Fón§s\ hnhn[ Xc¯nepÅ a®pIfnð sX§v IrjnsN¿mw. a®nse D¸pcks¯bpw 5 apXð 8 hscbpÅ A¾þ£mcmhØsbbpw (pH) AXnPohn¡m³ CXn\v Ignbpw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല