ഞായര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
കൃഷി > ച്ചക്കറി വിളകള്‍ > വിത്തുല്‍പ്പാദനം

]¨¡dn hn¯pev]mZ\¯n\v Nne \nÀ±i§Ä

hn¯pðmZ\¯nsâ ്രധm\ e£yw ]cn]qÀ®amb P\nXI ]cnip²nbpÅ hn¯pïm¡pI FóXmWv. hn¯v tiJcn¡póXp apXð hnXcWw sN¿póXphscbpÅ e Imcy§fnepw {i²n¨mð am{Xsa CXv km²yamhpIbpÅq. tIcf¯nð s]mXpsh sk]väw_À apXð P\phcn hscbmWv hn¯pev]mZ\¯n\p tbmPn¨ kabw. hmWnPymSnØm\¯nð hn¯pev]mZn¸n¡pt¼mÄ aqóp L«§fmWpÅXv.

1.hn¯pev]mZ\w, 2. hn¯pkwkv¡cWw, 3. hn¯p kw`cWw.

ശ്ര²nt¡ï Imcy§Ä        

hnfsb¡pdn¨pw C\¯nsâ ്രtXyIXIsf¡pdn¨pw, tcmKIoS_m[Isf¡pdn¨pw AhbpsS \nb{´Ws¯¡pdn¨pw DÅ icnbmb [mcW Dev]mZI\pïmbncn¡Ww. 

  • hn¯pev]mZ\¯n\p XncsªSp¡pó Øew \ñ kqcy{]Imiw e`n¡póXpw \oÀhmÀ¨bpw hf¡qdpw DÅXpambncn¡Ww. a®neqsS ]Icpó tcmKIoS§fnð nópw hnapàambncn¡pIbpw thWw.
  • hn¯pev]mZ\¯n\p D]tbmKn¡pó hn¯v hnizmktbmKyamb Øe¯v \nóv hm§nbXmbncn¡Ww.
  • Htc P\pÊnðs¸Spó hyXyØ C\§Ä X½nð thïത്ര kpc£nX AIew ]men¨ncn¡Ww.
  • hn¯nð IqSn ]Icpó tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ ssXIfmbncn¡pt¼mÄ Xsó dn¨v \in¸n¡m³ ്രtXyIw {i²n¡Ww. Irjnt¯m«¯nð IfIÄ in¸n¨p ipNnXzw ]men¡póXpw tcmK§Ä Hgnhm¡póXn\v klmbn¡pw. tcmKw hó mK§fpw IoS§fpsS ap«Ifpw, ]pgp¡fpw Iq«t¯msS ImWpIbmsW¦nð Ahbpw tiJcn¨v \in¸n¡Ww.
  • BZys¯ Htóm ctïm XhW ]¨¡dn Bhiy¯n\pthïn aqs¸¯póXn\v ap¼mbn ImbvIÄ hnfshSp¡mhpóXmWv.                 
  • aqs¸¯msX ]gp¯tXm DW§nbtXm Bb ImbvIfpw Ahkm\s¯ hnfshSp¸nepÅ hen¸w Ipdª ImbvIfpw hn¯n\mbn D]tbmKn¡cpXv.
  • a®nð mIyP\I¯nsâ B[nIyw tcmK þ IoS_m[IÄ hÀ²n¸n¡psaóXn\m𠨡dn hn¯pev]mZ\¯nð bqdnb, ^mIvSw t^mkv, AtamWnbw kÄt^äv FónhbpsS {]tbmKw AanXamImsX {IaoIcnt¡ïXpïv.

hn¯pev]mZ\w

hgpX\ hÀ¤hnfIÄ

X¡mfn

hn¯n\mbn X¡mfn \SpóXn\p]änb kabw HIvtSm_dnemWv. ^utïj³ hn¯n\p thïn aän\§fnð nóv 50 aoäÀ AIe¯nepw km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pthïn 25 ao. AIe¯nepw \SWw. sNSnIÄ pjv]n¡póXn\pap¼pw, pjv]n¨v Imbv ]nSn¡pó Ahkc¯nepw Imbv ]gp¡pó Ahkc¯nepw CeIfpsSbpw, ImbvIfpsSbpw {]tXyIX t\m¡n IeÀ¸pÅh amän IfbWw. sNdpX¡mfn ]cnkcs¯hnsSsb¦nepw Dsï¦nð dn¨pIftbïXmWv. IeÀ¸pÅ sNSnIfpw tcmKw _m[n¨ sNSnIfpw ^utïj³ hn¯n\p thïnbpÅ IrjnØe¯v 0.1 iXam\¯nepw km£ys¸Sp¯nb hn¯n\p thïnbpÅ tXm«¯nð 0.5 iXam\¯nepw IqScpXv. hn¯n\v 98 iXam\w ]cnip²nbpw 70 iXam\w A¦pcWtijnbpw Dïmbncn¡Ww. IfIfptSbpw aäp hnfIfpsSbpw hn¯v 0.1 iXam\hpw, Iñpw, I«bpw aäv AhinjvS§fpw 2 iXam\hpw am{Xta DïmIm³ mSpÅq. hn¯nð 8 iXam\w Pemwiw \ne\nð¡póXphsc XWenð DW¡Ww.

hgpX\

hn¯n\p am{Xambn Irjn sN¿pó Ahkc¯nð Pqsse þ BKÌv amk¯nð hn¯v hnX¨v s^{_phcn hsc hnfshSp¡mhpóXmWv. ^utïj³ hn¯pev]mZ\¯n\pthïn 200 aoädpw, km£ys¸Sp¯nb hn¯pev]mZ\¯n\pthïn 100 aoädpw, aäp C\§fnð nópw sNdphgpX\bnð nópw kpc£nX AIehpw \ðIWw. km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pÅ tXm«¯nð IeÀ¸pÅ sNSnIÄ 0.2 iXam\¯nepw, tcmKw _m[n¨h 0.5 iXam\¯nepw IqScpXv. ^utïj³ hn¯n\pÅ tXm«¯nð cïpw 0.1 iXam\w am{Xta BImhq. hn¯n\p 98 iXam\w ]cnip²nbpw 70 iXam\w A¦pcWtijnbpw Dïmbncn¡Ww. IfIfpsSbpw aäv hnfIfpsSbpw hn¯v 0.1 iXam\¯nepw IqScpXv. Iñpw, I«bpw aäv AhinjvS§fpw 2 iXam\¯nepw Ipdhmbncn¡Ww.   hn¯nsâ Pemwiw ]camh[n 8% hscbmImw.

apfIv

C\§Ä X½nð >utïj³ hn¯pev]mZ\¯n\p thïn 400 aoädpw km£ys¸Sp¯nb hn¯pev]mZ\¯n\p thïn 200 aoädpw AIew \ðIWw. sNSnIÄ pjv]n¡póXn\p a¼pw, ]pjv]n¨v apfImIpó Ahkc¯nepw, apfIv aq¯p ]gp¡pó Ahkc¯nepw CeIÄ, Xïv, ]q¡Ä, ImbvIÄ FónhbpsS kz`mhw t\m¡n IeÀ¸pÅ sNSnIÄ amän¡fbWw. ^utïj³ hn¯n\pÅ tXm«¯nð IeÀ¸pÅ sNSnIÄ amän¡fbWw. ^utïj³ hn¯n\pÅ tXm«¯nð IeÀ¸pÅ sNSnIfpw hn¯nð¡qSn ]Icpó tcmKapÅ sNSnIfpw Hmtcmópw 0.1 iXam\¯nepw, sshdkv tcmKapÅh 0.05 iXam\¯nepw IqScpXv. km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pÅ tXm«¯nð IeÀ¸pÅ sNSnIÄ 0.2 iXam\¯nepw, hn¯nð¡qSn ]Icpó tcmKapÅh 0.5 iXam\¯nepw sshdkv tcmKapÅh 0.2 iXam\¯nepw Ipdhmbncn¡Ww. hn¯n\mbn 3 þ 4 Znhkw \ñshbne¯n«pW¡Ww. 8 iXam\w Pemwiw BIpwhsc hn¯pWt¡ïnhcpw. hnev]\bv¡pÅ km£ys¸Sp¯nb hn¯n\v 98 iXam\w kwip²nbpw, 70 iXam\w A¦pcWtijnbpw thWw. Iñpw, I«bpw apfInsâ AhinjvS§fpw 2 iXam\¯nð IqScpXv. IfIfpsS hn¯pw aäp hnfIfpsS hn¯pw ^utïj³ hn¯nð 0.05 iXam\¯nepw, km£ys¸Sp¯nb hn¯nð 0.1 iXam\¯nepw IqSm³ mSnñ.

shï

sk]väw_À þ HIvtSm_À, P\phcn þ s^{_phcn amk§fmWv hn¯pev]mZ\¯n\p ]änb kabw. Ce aªfn¸v tcmKw _m[n¡pó C\§fpsS hn¯pev]mZ\w th\ð¡me¯v Hgnhm¡Ww. ^utïj³ hn¯pev]mZ\¯n\p thïn aän\§fnð nópw Im«pshïbnð nópw Npcp§nbXv 400 aoädpw km£ys¸Sp¯nb hn¯pev]mZ\¯n\p thïn 200 aoädpw AIew \ðIWw. aqóp ImbvIÄ BIpóXphsc Ce aªfn¸v tcmKw _m[n¨ Fñm sNSnIfpw ]dn¨p amäpI.  sNSnIÄ pjv]n¡póXn\p മു¼pw, ]pjv]n¨p ImbmIpó kab¯pw, ImbvIÄ aqs¸¯pó kab¯pw, IeÀ¸pÅ sNSnIfpw, Im«pshïbpw, aªfn¸v tcmKw _m[n¨ sNSnIfpw ]dn¨p amäWw.  samസൈ¡v tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ >utïj³ hn¯n\pÅ tXm«¯nð 0.1 iXam\¯nepw, km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pthïnbpÅ tXm«¯nð Hcp iXam\¯nepw IqScpXv. IeÀ¸pÅ sNSnIfpw CXpt]mse bYm{Iaw 0.10, 0.2% Fóo AfhpIfnð IqSm³ mSnñ. samssk¡v tcmKw _m[n¨ IfIÄ Fñmw ]dn¨p amäWw.  hnev]\bv¡pÅ >utïj³ hn¯n\pw, km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pw 99% ]cnip²nbpw, 65% A¦pcWtijnbpw Dïmbncn¡Ww. Iñpw, I«bpw aäv AhinjvS§fpw Hcp iXam\¯nepw IqScpXv. aäp hnfIfpsS hn¯pw, IfIfpsS hn¯pw Hcn¡epw Iecm³ mSnñ. hn¯v hSn sImïSn¨v thÀXncns¨Sp¯v 8 þ 9% Pemwiw \ne\nð¡póXphsc Cfw shbne¯n«pW¡pI.

shÅcnhÀ¤hnfIÄ

Soðkabw

P\phcn þ s^{_phcn, sabv þ Pq¬, sk]väw_À þ HIvtSm_À FónhbmWv \Soð kabw. hn¯pev]mZ\¯nð C\§fpsS P\nXIip²n \ne\nÀ¯póXn\mbn ^utïj³ hn¯n\pthïn C\§Ä X½nð Npcp§nbXp 800 aoädpw, km£ys¸Sp¯nb hn¯n\p thïn 400 aoädpw AIew \ðtIïXmWv. sNSnIÄ pjv]n¡póXn\pap¼pw, ]pjv]n¨p Imbv DïmIpó kab¯pw, ImbvIÄ qÀ® hfÀ¨sb¯pt¼mgpw CeIfpsSbpw ImbvIfpsSbpw kz`mhw t\m¡n IeÀ¸pÅ sNSnIÄ dn¨p IfbWw. hn¯v km£ys¸Sp¯póXn\pthïn shÅcnhÀ¤hnfIfpsS hn¯pev]mZ\ tXm«¯n\p thï nehmcw Xmsg sImSp¡póp.

]mhð

samസൈ¡v tcmKw hym]Iambn ImWs¸Spó ്രtZi§fnð th\ð¡me¯pÅ hn¯pev]mZ\w Hgnhm¡póXv \ñXmWv. \hw_À amk¯nð th\ð¡mehnfbnd¡nbmepw samssk¡v tcmKw s]mXpsh Ipdhmbncn¡pw.  ImbpsS Aäw Hmdôv þ Nph¸v \ndambmð dns¨Sp¡mw. ]gp¯ ImbvIÄ s\SpsI ]nfÀóv hn¯v thÀXncns¨Sp¡pI.  Nph¸p\nd¯nð hgphgp¸pÅ ദ്രmhIw sImïv s]mXnª hn¯v, an\pkañm¯ ്രXe¯nen«v DS³Xsó Dct¨m, Hcp cm{Xnshůnen«v ]pfn¡m³ A\phZn¨ tijtam IgpIn hr¯nbm¡Ww.  shůnð sm§n¡nS¡póh amän Xmgvóp InS¡pó hn¯pIÄ am{Xw Cfw shbne¯pw XWe¯pw HcmgvN DW¡pI. tIm¬ക്രoäv Xdbnen«v DW¡cpXv.

]Shew

^utïj³ hn¯n\pw km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pw Bbn Irjn sN¿pt¼mÄ njv¡Àjn¨n«pÅ kpc£nX AIehpw aäp Imcy§fpw ]mhentâXp t]mse XsóbmWv. Hcp slIvSÀ Øes¯ IuapZnbnð nópw 300 In.{Kmapw Sn. F. 19 ð nópw 200 In.{Kmapw hn¯p e`n¡pw.

shÅcn

^utïj³ hn¯n\pw km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pw thïn IrjnsN¿pt¼mÄ Bhiyamb kpc£nX AIehpw aäv Imcy§fpw ]mhð, Shew FónhbptSXp t]msebmWv. sNSnIÄ hfÀ¨sb¯póXn\p ap¼v DïmIpó s]¬ q¡Ä amän¡fbpóXv \ñXmWv. ]qhnXfpIÄ hmSnbtijw CeIÄ sImtïm, t]¸ÀsImtïm ImbvIÄ aqSpóXpw \ñXmWv. th\ð¡me¯v shÅcnbnð Iïphcpó samസൈ¡v tcmKw Hgnhm¡póXn\v P\phcn amk¯nð Xsó hn¯v ]mtIïXmWv. sshIn hn¯nSpó th\ð¡me hnfbnemWv samസൈ¡v tcmKw IqSpXð IïphcpóXv.

Ip¼fw

kpc£nX AIew, IeÀ¸p\o¡ð Fónh aäv shÅcnhÀ¤§fptSXpt]mse Xsó.  aqs¸¯n XïpW§nb ImbvIÄ¡v shfp¸p IeÀó Nmc\ndambncn¡pw. ImbvIÄ of¯nð apdn¨v hn¯pÄs¸sSbpÅ DÄ¡m¼v NoInsbSp¯v _¡änem¡n Hcp cm{Xn hbv¡pI. ]ntäóv hn¯v IgpInsbSp¡mw. ]ĸp]tbmKn¨p hns¯Sp¡póXpw kuIcy{]ZamWv. Hcp In. {Kmw hn¯p 2.5 {Kmw കാ]vä\pambn IeÀ¯nbtijw 700 tKPv I\apÅ t]mfn¯o³ IqSpIfnð Gsd \mÄ kq£n¨phbv¡mw. Ip¼f¯n\p \n{ZmhØ DÅXn\mð cïpaqóp amkw Ignªv hn¯v hnev]\¡p]tbmKn¨mð aXn. hÀj¡meIrjnbnse hn¯v ASp¯ hÀj¡met¯bv¡pw th\ð¡me¡rjnbnse hn¯v ASp¯ th\ð¡met¯bv¡pw D]tbmKn¡póXv \ñXmWv.

]bÀ

bdphÀ¤ hnfIsfñmw Xsó t\cn«v hn¯p ]mInbmWv Irjn sN¿póXv. kzbw ]cmKWw \S¡pó hnfIfmbXn\mð hn¯pev]mZ\¯nð C\§fpsS ]cnip²n \ne\nÀ¯póXn\v Ipd¨Iew am{Xw \ðInbmð aXn. ^utïj³ hn¯pev]mZ\¯n\p 50 aoädpw, km£ys¸Sp¯nb hn¯pev]mZ\¯n\v 25 aoädpw BWv ip]mÀi sNbvXncn¡póXv. ]bdnsâ Xsó aän\§Ä IrjnsNbvX Øe§fnð hn¯pev]mZ\¯n\v thïn sXm«Sp¯ kokWnð bÀ Irjn sN¿cpXv. sk]väw_À þ HIvtSm_À, P\phcn þ s^{_phcn amk§fmWv hn¯pevmZ\¯n\pÅ Irjnbmcw`n¡m³ tbmPn¨Xv.

Noc

tIcf¯nse ImemhØbnð hn¯pev]mZ\¯n\pthïn Noc Irjn sN¿m³ Gähpw \ñ kabw P\phcn apXð G{nð hscbmWv. HIvtSm_À þ Unkw_À kab¯pw Hcp hnfsbSp¡mhpóXmWv. ^utïj³ hn¯n\pthïn 400 ao. AIe¯nepw km£ys¸Sp¯nb hn¯n\pthïn 200 ao. AIe¯nepw, aän\§Ä, apų Noc, Im«pNoc FónhIfnð nópw amän Irjn sN¿pI. hn¯n\pthïn Noc Irjn sN¿pt¼mÄ >utïj³ hn¯p tXm«¯nð Im«pNoc 0.01 iXam\¯nepw km£y¸Sp¯nb hn¯p tXm«¯nð 0.1 iXam\¯nepw കൂScpXv. sNSnIÄ pjvn¡póXn\pap¼v ]¨¡dn D]tbmK¯n\pthïn Hcn¡ð Cebpw Xïpw apdns¨Sp¡mw. Nph¸p CeIÄ Xhn«p \ndamIm³ XpS§pIbpw hn¯pW§pIbpw sN¿pt¼mÄ Xïv Iogäw h¨v apdn¡pI.  Cu kab¯v hn¯n\v ISp¯ ndambncn¡pw. Xïv hnt¯mSpIqSn shbne¯n«pW¡nbtijw hSnsImïSn¨v hn¯v thÀs]Sp¯pI. nóoSv ]män hr¯nbm¡nb hn¯v 8% Pemwiw In«¯¡ hn[¯nð XWenð nc¯n DW¡pI.

hnev]\bv¡pÅ >utïj³ hn¯v, km£ys¸Sp¯nb hn¯v Fónhbnð 95% ip²amb hn¯pw, hn¯n\v 70% A¦pcWtijnbpw Dïmbncn¡Ww.  aWðXcnIfpw a¬I«Ifpw 5 iXam\¯nð IqScpXv. aäp hnfIfpsS hn¯v ^utïj³ hn¯nð camh[n 0.1 iXam\hpw km£ys¸Sp¯nb hn¯nð 0.5 iXam\hpw am{Xta BImhq.   aäp IfIfpsS hn¯pIÄ bYm{Iaw 0.10 iXam\¯nepw 0.20 iXam\¯nepw A[nIamIcpXv.

hn¯v kwkv¡cWw

hÀ²n¨ NqSpw, A´co£¯nse Pemwihpw aqew ]ehn[tcmK§fpw IoS§fpw hn¯ns\ _m[n¡m\nSbpÅ kmlNcyamWv tIcf¯nepÅXv. CXpaqew hn¯nsâ A¦pcWtijnbpw, XpSÀópÅ hfÀ¨bpw KWyambn Ipdbmw. AXn\mð hn¯pkwkv¡cW¯nepw, kq£n¨phbv¡póXnepw {]tXyIw {i² thWw.

aq¯v DW§nbtXm ]gp¯tXm Bb ImbvIfnð nópw hns¯Sp¯v thï hn[¯nð DW¡n AXnð nópw \ñ hn¯v am{Xw sXcsªSp¡póXns\bmWv hn¯p kwkv¡cWw Fó Zw sImïpt±in¡póXv.

an¡hmdpw ]¨¡dn hn¯pIsfñmw 6 þ 8 % Pemwiw \ne\nev¡¯¡ hn[¯nð DW¡Ww. IqSpXð NqSnð Ipd¨p t\cw DW¡póXnt\¡mÄ ñXv Ipdª NqSnð IqSpXð kabw DW¡póXmWv. iànbmb shbne¯v knaâv Xdbnen«v Hcn¡epw hn¯pW¡cpXv. NmWIw sagpInb \net¯m, Nm¡ntem, ]\¼ntem \nc¯n hn¯pW¡póXmWv \ñXv.

hn¯v kw`cWw

a®pw, Iñpw, sNSnbpsSbpw ImbvIfpsSbpw AhinjvS§fpw tamiamb hn¯pIfpw ]män amänbXn\ptijw thWw hn¯p kq£n¡m³. A´co£¯nse Dujvamhpw Pemwihpw, hn¯nse Pemwiw FónhbmWv kq£n¨phbv¡pó kab¯v hn¯nsâ A¦pcWtijnsb _m[n¡pó ്രm\ LSI§Ä.  Ipdª Dujvamhpw, CuÀ¸w Ipdª A´co£hpamWv IqSpXð Imew hn¯p kq£n¡m³ ñXv. ImemhÀj¡me¯v kq£n¨p sh¡pó hn¯nepw ImbvIfnepw ]eXcw ]q¸epIfpw IoS§fpw hcmdpïv.

Pemwiw 6 þ 8% am{Xw \ne\nev¡pó hn[¯nð hn¯pW¡nbtijw I«nbpÅ t]mfn¯o³ DdIfntem (700 tKPv) ്ലാÌnIv ]m{X§fntem hmbp IS¡m¯hn[w kq£n¡mw. Hcp In.{Kmw hn¯n\v 2.5 {Kmw Im]väm³, 10% ImÀmdnepambn tNÀ¯v hmbp IS¡msX AS¨psh¨mð hn¯v tISpIqSmXncn¡póp. FbÀ Iïoj³ sNbvX apdnIfnð I«nbpÅ ്ലാÌnIv IhdpIfnem¡n hn¯pIÄ IqSpXð Imew kq£n¨p hbv¡mhpóXmWv. hn¯nsâ KpW\nehmcw Dd¸phcp¯póXn\pthïn hn¯p Nm¡pIfnð te_ð H«n¨v, SmKv C«v koð sNt¿ïXv "koUv BIvSv" ്രImcw \nÀÔamWv.  hnð¸bv¡pÅ >utïj³ hn¯nepw, km£ys¸Sp¯nb hn¯nepw ip²amb hn¯nsâ Afhv, A¦pcWtijn, aWð¯cnIÄ, a¬I«IÄ FónhbpsS Afhv aäv hnfIfpsSbpw IfIfpsSbpw hn¯v Fónh tcJs¸Spt¯ïXpïv. ^utïj³ hn¯nepw, km£ys¸Sp¯nb hn¯nepw DïmtItï ip²amb hn¯nsâ Gähpw Ipdª Afhpw, A¦pcWtijnbpw, ]camh[n DïmImhpó IeÀ¸pÅ hn¯pw aäpw Hmtcm hnfIfnepw \njvIÀjn¨n«pïv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല