ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > ച്ചക്കറി വിളകള്‍ > മറ്റു പച്ചക്കറികള്‍

C\§Ä

hnf
C\§Ä
{]tXyIXIÄ
Aac¸bÀ qk GÀfns{]men^nIv, ഹിമ, ഗ്രേസ്‌ ]Scpóbn\w
AÀ¡ hnPയ് Ipänbn\w
NXpc¸bÀ tchXn, PT 62, PT 16, PT 49, PT 2  
sIm¯ac ]qk \u_lÀ, qk kZm_lÀ  
]bÀ(hmfacn) shfp¯ hn¯pIÄ DÅh ]SÀóp hfcm¯ SÀóp hfcm¯h
Nphó hn¯pIÄ DÅh ]SÀóp hfcpóh
an\pk]o¨n ]qk Nn¡v\n  
NXpc]o¨nð lcnXw, ]qk\kv±À, Co þ 2, ദീപ്തി  
Im]vkn¡w lt¦dnb³ hmIvkv, Iment^mÀWnbhïÀ, GÀfnImðhïÀ  


hnf
Irjn¡mew
പ്രhÀ²w
CSbIew
hf{]tbmKw
ssPhhfw
cmkhfw
/ഹെക്ടര്‍
In.{Kmw NPK/slIvSÀ)
Aac BKÌvþജൂലൈ 15þ20 In.{Kmw hn¯v 1.25 $ 0.75  ao. ]Scpóh 65 $ 15 sk.ao. ]Scm¯h 20 50:100:50
NXpc¸bÀ BKÌvþsk]väw_À 15þ20 In.{Kmw hn¯v 125 $ 50 sk.ao. 20 50:100:50
sIm¯ac s^{_phcnþamÀ¨v Pq¬þPqsse 10þ12 In.{Kmw hn¯v 45þ60 $ 20þ30 sk.ao. 25 20:60:80
hmfcn¸bÀ sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À Hcp XS¯nð 1þ2 hn¯v 4 $ 3 ao. (]Scpóh) 60 $ 60 sk.ao. (]Scm¯h) 5 7:10:5  അടിവളം
മേല്‍വളം പല തവണകളായി
\nXyhgpX\ G{]nðþsabv sk]väw_ÀþUnkw_À 6þ7 In.{Kmw hn¯v 1 $ 0.6ao 10 35:50:25
an\pk ]o¨nð s^{_phcnþamÀ¨v sabvþPq¬ 2.5 þ 3 In.{Kmw hn¯v 2 $ 2 ao. 25 70:25:25
NXpc]o¨n§ s^{_phcnþamÀ¨v sabvþPq¬ 2.5 þ 3 In.{Kmw hn¯v 2 $ 2 ao. 25 70:25:25
_PnapfIv sk]väw_ÀþHIvtSm_À 400þ600 {Kmw hn¯v 60 $ 30sk.ao. 25 150:75:50
tImhð sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À Dð¸mZ\tijnbpÅ പെണ്‍ kky§fnð nópw tiJcn¨ 30þ40 sk.ao. 3þ4 ap«pIfpapÅ XïpIÄ 4 $ 3 ao. Hcp XS¯n\v 25 In.{Kmw þþþþþ
apcn§ sabvþPq¬ 1þ1.5 ao. \ofhpw 15þ20sk.ao. h®hpapÅ I¼pIÄ. Hcp slIvSdn\v C¯cw 625 I¼pIÄ thïnhcpw 4 $ 4 ao. sNSnsbmón\v 10þ20 In.{Kmw 60:80:40 sNSnsbmón\v NPK
a[pc¨oc sabvþPq¬ 6 amkwapXð 12 മാസം  hsc {]mbapÅ I¼pIÄ 20þ30 sk.an. \ofapÅh þ sNSnsbmón\v 5 In.{Kmw 7:10:5 an{inXw sNSnsbmón\v
hÅn¨oc sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À 20þ30 sk.ao. \ofapÅ Xtïm, hnt¯m 1.0 $ 0.6 ao. N..aoädn\v 2þ5 In.{Kmw  
km¼mÀ¨oc sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À 10þ15 sk.ao. \ofapÅ Xe¸pIÄ 30 $ 10 sk.ao. N.aoädn\v 2þ2.5 In.{Kmw  
Idnth¸ne sabvþPq¬ thcnð \nópÅ ssXIÄ 4 $ 4 ao. slIvSdnð 625 sNSnIÄ 10 In.{Kmw sNSnsbmón\v 60:80:40{Kmw NPK

]¨¡dnIfnð AhinjvS hocyw \ne\nð¡pó Imebfhv (Znhkw)


hnf ImÀmdnð Izn\mðt^mkv ame¯ tbm¬ ssUsat¯mtbäv
shï
5
3
3
3
]mhð
11
5
4
2
hgpX\
5
3
3
3
]Shew
5
6
1
3
X¡mfn
6
þ
1
5
apfIv
5
þ
1
4

Ipdn¸v: 2% hocyapÅ Idnbp¸v emb\nbntem hnómKncn emb\nbntem ]¨¡dnIÄ IgpInbXn\ptijw \ñt]mse shůnð IgpIpóXv IoS\min\nbpsS Awiw Ipsdsbms¡ IfbpóXn\v klmbIamIpw.

ssPhIoS\min\n {]tbmKw ]¨¡dnIfnð

¨¡dn hnfIfnð ImWpó IoS§sf \nb{´n¡m³ ths¸® CaÄj\pw Nne sNSnIfpsS (th¸v, Incnbm¯v, \mä¸qs¨Sn XpS§nbh) Nmdpw D]tbmKn¡mw. tdm¡äv ]pgp, \ocqän¡pSn¡pó sNdp{]mWnIÄ, aoeoaq« XpS§nbhbvs¡Xnsc CXv ^e{]ZamWv.

4% hocyapÅ Ce¨mÀ Dïm¡pó hn[w

XWenð DW¡ns¸mSn¨ 400 {Kmw Ce 24 aWn¡qÀ t\cw Hcp enäÀ shůnð IpXnÀ¯tijw aÉo³ XpWnbnð¡qSn Acns¨Sp¡pI. 400 {Kmw _mÀtkm¸v NoIn 9 enäÀ shůnð Aenbn¡pI. tkm¸pemb\n X¿mdm¡nb Ce¨mdnte¡v Hgn¨v \ñXpt]mse tbmPn¸n¡pI. Cu emb\nbv¡v 4% hocyw Dïmbncn¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല