ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > പച്ചക്കറി വിളകള്‍ > ചീര
 

Ce¡dnIfnð Gähpw {][m\amWv Noc. tIcf¯nð FhnsSbpw F¡me¯pw Irjn sN¿mhpó Hcp Ce¡dn hnfbmWnXv. \ñ ag¡me¯v Nphó Noc hnXbv¡póXpw \SpóXpw Hgnhm¡pI.

C\§Ä
1.
ph¸v         -     കണ്ണാd ലോക്കല്‍, cp¬, കൃഷ്ണശ്രീ
2.
¨               -  Co 1, Co 2, Co 3, മോഹിനി, രേണുശ്രീ

Ipdn¸v: I®md tem¡ð Fóbn\w \hw_À þ Unkw_À amk§fnð qhnSpó C\ambXpsImïv \Soð kabw AXn\\pkcn¨v {IaoIcn¡Ww.

Hcp slIvSÀ Øe¯v \SpóXn\mhiyamb ssXIÄ e`n¡póXn\v 1.5 apXð 2 In. {Kmw hsc hn¯v thïnhcpw.    

\nesamcp¡epw \Soepw

\new DgpXv \nc¸m¡nbXn\ptijw 30 þ 35 sk. ao. hoXnbnð Bgw Ipdª NmepIÄ HcSn AIe¯nð FSp¡pI. Cu NmepIfnð 20 apXð 30 Znhkw {]mbamb ssXIÄ 20 sk. ao. AIe¯nð Smw. slIvSdn\v 50 S¬ NmWIhpw 50 : 50 : 50 In. {Kmw NPK bpw ASnhfambn \ðIWw. taðhfambn 50 In. {Kmw ss\{SP³ XhWIfmbn \ðImw. Hmtcm hnfshSp¸n\p tijhpw 1% bqdnb emb\n Xfn¡póXv sNSnIfpsS hfÀ¨ XzcnXs¸Sp¯pw.


kkykwc£Ww

IoSþIpanÄ min\nIfpsS D]tbmKw IgnhXpw Hgnhm¡Ww. IqSpsI«n¸pgphnsâ ISp¯ B{IaWapsï¦nð ame¯ntbm¬ 0.1% hocy¯nð Xfn¡mw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല