ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > കനകാംബരം

tIc-f-¯nse DZym-\-§-fnepw Xan-gv\m-Sv, IÀ®m-S-Iw, B{Ô-{]-tZiv Fón-hn-S-§-fnð hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nepw Irjn sN¿pó HómWv I\-Imw-_-cw. Hmd-ôv, hb-e-äv, shÅ, aª Fóo \nd-§-fn-emWv CXnsâ ]q¡Ä. ISp¯ Hmdôv \nd-¯n-epÅ ]q¡Ä s_ms¡, ame XpS-§nb Ae-¦mc hkvXp-¡-fnse Hcp {][m\ LS-I-am-Wv.

C\-§Ä

 
 

 

aª, Hmd-ôv, eyq«nb aª Fón-hbmWv {][m-\-am-bpÅ C\-§Ä. Uðln Fó C\w ISp¯ Hmdôp \nd-¯nð ]q¡-fp-Å-Xm-Wv. CXnsâ I¼v apdn¨v \«mWv {]hÀ²\w \S-¯p-ó-Xv.

Fñm-¯cw a®nepw hfcpw Fón-cp-ómepw ssPh k¼p-jvS-am-bXpw \oÀhmÀ¨m kuI-cy-ap-Å-Xp-amb aWð IeÀó a®n-emWv CXv \ómbn hf-cp-ó-Xv. a®nsâ A¾Xzw GI-tZiw 6.0 apXð 7.5 hsc Bbn-cn-¡-Ww.

]cn]me\w

hwi-hÀ²-\hv

hn¯v Asñ-¦nð thcp ]nSn-¸n¨ I¼p-IÄ \Soð hkvXp-¡-fmbn sXc-sª-Sp-¡mw.  hn¯v ]mIn GI-tZiw 10þ15 Znh-k-§Ä¡p-Ånð apf-bv¡pw. Hó-c-amkw {]mb-ap-ÅXpw 4þ5 tPmSn Ce-IÄ DÅ-Xp-amb ssXs¨-Sn-IÄ \Sp-ó-Xn-\mbn sXc-sª-Sp-¡mw.

Irjn-¸-Wn-IÄ

\new \ómbn DgpXv slIvS-dn\v 25 S¬ Fó tXmXnð Imen-hfw tNÀ¯p a®p-ambn tbmPn-¸n-¨-tijw 60 sk. ao. AI-e-¯nð hc-¼p-I-fp-ïm¡n AXnð ssXIÄ/I¼p-IÄ 30 sk. ao. AI-e-¯nð \Smw. ASn-h-f-ambn NPK hf-§Ä slIvS-dn\v 33 : 60 : 60 In. {Kmw Fó tXmXnð tNÀ¡-Ww. \«v 3 amkw Ign-bp-t¼mgpw 8þ9 amkw Ign-bp-t¼mgpw slIvS-dn\v 33 In. {Kmw Fó tXmXnð ss\{S-P³ \ðI-Ww. hf-{]-tbm-K-¯n-\p-tijw Pe-tk-N\w AXym-h-iy-am-Wv. hfw tNÀ¡p-ó-Xn\v ap¼v If-IÄ \o¡w sN¿-Ww.  sNSnbv¡p Npäpw a®v Iq«ns¡mSp-¡p-Ibpw thWw.

kky-kw-c-£Ww

ið¡-Io-S-§Ä, aq«-IÄ, shÅo¨ Fón-h-bmWv {][m\ IoS-§Ä. Chsb t^mk-tem¬ (0.07%) Fón-h-bn-te-sX-¦n-ep-samóv Xfn¨v \nb-{´n-¡mw.

^yqtk-dnbw hm«w sImïv Ce-IÄ aª-fn¨v sNSn \in-¡m-dp-ïv. thcnð \nam-hn-c-bpsS B{I-a-W-ap-Å-t¸mÄ hm«-tcmKw IqSp-X-embn ImWm-dp-ïv. 

hnf-sh-Sp¸v

sNSn \«v 2þ3 amkw Ign-bp-t¼mÄ Xsó ]q¡Ä hncnªp XpS-§pw. ag-¡m-e¯v ]q¡Ä Ipd-hm-bn-cn-¡pw. Hón-S-hn« Znh-k-§-fnð AXn-cm-hnse hnf-sh-Sp¸v \S-¯mw.  Htc-¡-dnð \nóv icm-icn 2 S¬ hsc ]q¡Ä e`n-¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല