ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > ഗ്ലാഡിയോലസ്
white prosperity stereo jester gold trader horn

enñn-bpsS hÀ¤¯nðs¸-«Xpw BIÀj-I-amb ]q¡-tfm-Sp-Iq-Sn-b-Xp-amb Hcp sNSn-bmWv KvfmUn-tbm-e-kv. ]dn-s¨-Sp-¯-ti-jhpw A[nIw \mÄ hmSm-Xn-cn-¡p-hm³ Ch-bv¡pÅ Ign-hmWv KvfmUn-tbm-e-kns\ Ae-¦m-c-h-kvXp-¡-fpsS ap³\n-c-bn-te¡v F¯n-¡p-ó-Xv. Adp-s¯-Sp¯v Ae-¦-cn-¡m-\p-]-tbm-Kn-¡pó ]q¡-fnð \sñmcp Øm\-amWv KvfmUn-tbm-e-kn-\p-Å-Xv.

{][m\ C\-§Ä

sshäv {^³Uvjn¸v
]oäÀ ]ntb-gvkv

Cdn-tU-kntb Fó IpSpw-_-¯nðs¸Spó KvfmUn-tbm-ekv Fó P\p-Ên\p Ccp-]-tXmfw kv]ojn-kp-I-fp-ïv. GI-tZiw ap¸-Xn-\m-bncw C\-§fpw Dev]m-Zn-¸n-¨n-«p-ïv.  Nne {][m\ C\-§Ä {^³Uvjn-¸v, kv]nIv Bâv kv]m³, ]oäÀ ]ntb-gvkv, tUm. ^vfan-§v, മന്‍സോര്‍ റെഡ്‌, sshäv {^³Uvjn¸v Fón-h-bm-Wv. k]v\ ]q\w, \kvdm-\, A]vk-c, Aán-tc-J, abqÀ, kpNn-{X, a³tam-l³, at\m-lÀ, apà, AÀ¨-\, Acp¬, tim` XpS-§n-bh hÀ¤-k-¦-e-\-¯n-epsS C´y-bnð \nópw ]pd-¯n-d-¡n-bn-«pÅ C\-§-fm-Wv.

]cn]me\w

a®pw Imem-h-Øbpw

\ñ \oÀhmÀ¨bpw hf-¡q-dp-apÅ ]in-a-cmin a®mWv AIÀj-I-amb ]q¡-fp-ïm-Im³ tbmPn-¨-Xv. Imem-h-kvY-bn-epÅ amäw hfÀ¨-sbbpw ]qhn-S-en-s\bpw kmc-ambn _m[n-¡pw. A[nIw XWp¸pw NqSp-an-ñm¯ anX-amb Imem-h-Ø-bmWv Irjn-¡-\p-tbm-Pyw.  kqcy-{]-Imiw \ñ-Xp-t]mse e`n-¡pó Øew thWw sXc-sª-Sp-¡m³.gladiolus corm

{]hÀ²\w

`qIm-Þ-§-fmWv hwi-hÀ²-\-hn\v D]-tbm-Kn-¡p-óXv. Chbv¡v henb DÅn-bp-ambn cq]-km-Zr-iy-ap-ïv. `qIm-Þ-¯nsâ hen-¸-¯n\v ]pjv]n-¡m-\pÅ Ign-hp-ambn _Ô-ap-Å-Xp-sImïv hep-Xpw CS-¯cw hen-¸-ap-Å-Xp-amb `qIm-Þ-§-fmWv \Sm³ A\p-tbm-Pyw. hfsc sNdnb `qIm-Þ-§Ä \«v cïp aqóp hÀj-¯n\p tijta ]q¡p-I-bp-Åp.

\Soð

XS-§-fnepw Nmep-I-fnepw KvfmUn-tbm-ekv \Smw. \Sp-ó-Xn\p Hcp amkw ap¼p-Xsó \new \ñ-Xp-t]mse DgpXv ]mI-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡-Ww. slIvS-dn\v 25 S¬ Imen-h-fw tNÀ¯p 20 sk. ao. AI-e-¯nð hmc-§-sf-Sp-¡-Ww. Ch-bnð 30 sk. ao. AI-e-¯nepw 5 sk. ao. Bg-¯nepw sNSn-IÄ \Smw. sk]väw-_Àþ\hw-_dmWv \Sm³ tbmPn¨ ka-bw. slIvS-dn\v 100 In. {Kmw ]mIy-P-\-Iw, 60 In. {Kmw `mh-lw, 60 In. {Kmw £mcw Fónh C«p sImSp-¯mð ]qhnsâ Dev]m-Z\w DbÀ¯m³ km[n-¡pw.  ]IpXn ]mIy-P-\-I-hpw, apgp-h³ `mh-lhpw £mchpw \Spó ka-b¯v C«p-sIm-Sp-¡-Ww. _m¡n ]mIy-P-\Iw \«v 45 ദിവസം Ignªp tNÀ¡mw. taðhfw tNÀ¯-tijw a®v Ibäns¡mSp-¡-Ww.

kky-kw-c-£Ww

Ce-I-sfbpw ]q¡-sfbpw B{I-an-¡pó IoS-§sf \nb-{´n-¡m³ A´Àhym-]-\-ti-jn-bpÅ GsX-¦nepw IoS-\m-in\n (ssU-sa-t¯m-tb-äv, tamtWm-t{Im-t«m-t^mkv XpS-§n-b-h) Xfn-¨mð aXn.

Ce-I-cn-¨nð \nb-{´n-¡pó-Xn\v 3 {Kmw tIm¸À-Hm-Ivkn-Ivtfm-ssdUv Hcp enäÀ shÅ-¯nð IeÀ¯n Xfn¨p sImSp-¡p-Ibpw IS-No-bp-ó-Xn-s\-Xnsc 1/2 {Kmw ImÀs_-âknw Hcp enäÀ shÅ-¯nð IeÀ¯nb emb\n Hgn¨v a®v IpXnÀ¡p-Ibpw thWw.

hnf-sh-Sp¸v

harvested flowers

\«-Xn-\p-tijw ]q¦p-e-IÄ Dïm-Ip-ó-Xp-h-sc-bpÅ Ime-b-fhv C\-a-\p-k-cn¨v hyXym-k-s¸-Spw. Cu Ime-b-fhv cïp-ap-Xð \mep-amkw hsc \oïp-t]m-Ipw. hnZq-c-hn-]-Wn-bn-tet¡m Ibän Ab-¡mt\m BsW-¦nð ASn-bnse ]qsam-«p-I-fnð \ndw ImWp-t¼mÄ Xsó ]psam-«p-IÄ apdn-s¨-Sp-¡-Ww. ASp-¯pÅ hn]-Wn-bn-tet¡m DSs\ D]-tbm-Kn-¡mt\m BsW-¦nð ASn-bn-es¯ ]q hncn-ª-tijw apdns¨Sp-¯mð aXn-bm-Ipw. apdn-s¨-Sp¯ ]q¦p-e-bpsS Xïp-IÄ DS³ Xsó shÅ-¯nð ap¡n-sh-¡-Ww.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല