ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > ചെണ്ടുമല്ലി

marigold

hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nð Irjn sN¿m-hpó Hcp {lkz-Ime ]pjv] hnf-bmWv sNïp-a-ñn. hnh[ Xcw a®nð hf-cp-sa-óXpw, Ipdª kabw sImïv hn]-W-\-¯n-\pÅ ]q¡Ä e`n-¡p-sa-ó-Xpw, IqSp-Xð kabw kq£n-¨p-h-bv¡m-sa-óXpw hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯n-epÅ Irjnbv¡v sNïp-añn sXc-sª-Sp-¡m-\pÅ Imc-W-§-fm-Wv

C\-§Ä

B{^n-¡³, {^ôv Fón-§s\ cïp {][m\ C\-§-fm-Wp-Å-Xv. Ch X½n-epÅ k¦-c-C-\-§-fpw, sdUv & tKmÄUv k¦cw Fó t]cnð Irjn sN¿p-óp-ïv. CXnð {][m\w \ms¤-äv, tjmt_m-«v,- sdUv skh³ÌmÀ Fón-h-bm-Wv.

B{^n-¡³ C\-§Ä

B{]nt¡m-«v, {]nwtdm-kv, k¬ P-bâv, Kn\n-b- tKmÄUv, ^nb-Ì, tKmÄU³ sbtñm, lhm-bn, {Iu¬ Hm^v tKmÄUv, lWn -tIm-¼v, Iyqപn-Uv, ]qk \mwcwKn Kbn-´, ]qk _k´n Kbn-´.

{^ôv C\-§Ä

dÌn- sd-Uv, t\m«n, aco-ä, ^vsfbnw, ÌmÀ Hm^v C³Uy, lmÀa-Wn.

]cn]me\w

\oÀhmÀ¨-bpÅ Fñm a®pw CXnsâ Irjnbv¡v tbmPn-¨-Xm-Wv. pH 5.6 apXð 6.5 DÅ aWð IeÀó ]in-a-cmin a®mWv Gähpw tbmPn-¨-Xv. hn¯p hgn-bmWv hwi-hÀ²-\-hv. 

Irjn-coXn

6 aoäÀ \of-¯nepw 1.2 aoäÀ hoXn-bnepw 10þ20 sk. ao. Db-c-¯n-ep-apÅ XS-§Ä X¿m-dm¡n Ah-bnð hn¯p ]mImw. 30 In. {Kmw Imen-h-fhpw 500 {Kmw 15 : 15 :15 cmk-h-f-an-{in-Xhpw a®p-ambn IeÀ¯n 10 sk. ao. AI-e-¯nð hcn-bmbn hn¯v ]mIn AXn-\p-ap-I-fnð t\À½-bp-ff NmW-I-s¸mSn XqIn-b-tijw \\¨p sImSp-¡-Ww. Hcp amkw-sImïv ssXIÄ ]dn¨p \Sm-dm-Ipw.

\ne-sam-cp¡n slIvS-sdm-ón\v 20 S¬ Fó tXmXnð Imen-hfw tNÀ¡-Ww. 112.5 In. {Kmw s\{S-P-\pw, 60 In. {Kmw hoXw t^mkv^-dkpw s]m«mjpw ASn-h-f-ambn tNÀ¡-Ww. {^ôv C\w 30 x 30 sk. ao. AI-e-¯nepw \Smw. \«v 30þ45 Znhkw Ign-bp-t¼mÄ Xe \pÅpó ka-b¯v slIvS-dn\v 112.5 In. {Kmw ss\{S-P³ tað hf-ambn tNÀ¯v a®v Iq«n-s¡m-Sp-¡p-I. A{K-`mKw \pÅn-¡-f-bp-óXv IqSp-Xð imtJm-]-im-J-I-fp-ïmbn sNSn-IÄ Ipän-s¨-Sn-bmbn hf-cp-ó-Xn\pw IqSp-Xð ]q¡Ä Dïm-Ip-ó-Xn\pw klm-bn-¡pw.

kky-kw-c-£Ww

Ce-¨m-Sn-IÄ, Xïp-Xp-c-¸³, hïp-IÄ, aï-cn-IÄ Fón-h-bmWv {][m\ IoS-§Ä. IS-No-bð, Xïp-No-bð Fónh \oÀhmÀ¨-bn-ñm¯ kml-N-cy-§-fnð ImWm-dp-ïv.  tIm¸À HmIvkn-Ivtfm-ssdUv Hgn¨v a®v IpXnÀ¡p-óXv CXn\v {]Xn-hn-[n-bm-Wv.

hnf-sh-Sp¸v

sNSn \«v cïv amk-¯n-\Iw ]q¡Ä ]dn-¡m-dm-Ipw. cïp-am-k-¯n-\p-tijw ]q¡Ä ]dn-¡m³ XpS-§mw. CXv ]nóoSv cïpþcï-c-amkw IqSn XpS-cpw. \ñ-t]mse hncn-ª-Xn-\p-ti-j-amWv ]q¡Ä ]dn-s¨-Sp-t¡-ï-Xv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല