ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > ആന്തുറിയം

ആന്തുറിയം spp.

Ib-äp-aXn km²yX Gsd-bp-ÅXpw em`-I-c-hpamb HómWv B´q-dnbw Irjn. Aªqdnð ]cw C\-§Ä CXn-ep-ïv. Ch-bnð hmWn-Py-{]m-[m-\y-ap-Åh \nc-h-[n-bm-Wv. XW-enð hf-cm-\mWv Ch-bv¡n-jvSw. Chbv¡p 20þ30 iX-am\w {]Im-ita Bh-iy-ap-Åp. shbnð IqSp-X-em-bmð Ce-IÄ Icn-ªp-t]mIpw. shbnð hfsc Ipd-ªmð ImbnI hfÀ¨ IqSp-Ibpw ]pjn-]n-¡ð Ipd-bp-Ibpw sN¿pw. Xpdó Øe¯v Ir{Xna XWð \ðIn B´q-dnbw hfÀ¯p-ó-Xm-bmð \ñ hfÀ¨bpw IqSp-Xð hnfhpw e`n-¡pw. 60 iX-am\w Bt]-£nI B{Z-Xbpw 30ºCþð IqSm¯ NqSpw BWv \ñ-Xv.
sNSn-bpsS IS-bv¡ð \nópw Dïm-Ipó ssXIÄ aptJ-\bpw Xïp apdn¨p \«pw A]q ÀÆ-ambn am{Xw hn¯p hgnbpw {]hÀ²\w \S-¯mw. Ct¸mÄ {][m-\-ambpw Snjyq-¡Ä¨À coXn hgn ]pXnb C\-§-fpsS ssXIÄ hn]p-e-amb tXmX
nð Dïm¡n hcp-óp.

C\§Ä

t{Sm¸n¡ð
At{Im-t]m-fn-kv
antUmdn
teUn tP³

tIc-f-¯nse Imem-h-Ø-bnð em`-I-c-ambn Irjn sN¿m-hpó C\-§Ä ena- ssh-äv, Iyq_, Aán-tlm-{Xn, enhÀ sd-Uv, Im³ Im³, t{Sm¸n-¡ð, \nä, k¬t_-gv-Ìv, en³UþUnþtamÄ, Snt\m-c, At{Imt]mfnkv, Knt\m- Hm-d-ôv, antUmdn Fón-h-bm-Wv.

Im³ Im³
\nä
sk\äÀ

hwihÀ²\

hn¯phgnbpÅ hwihÀ²\hv

Ir{Xna ]cm-KWw \S¯n-bmWv hn¯pïmt¡ï-Xv. Htc sNSn-bnð¯sótbm sNSn-IÄ X½ntem ]cm-KWw \S-¯mw. ]cm-KWw \S¯n 4þ6 amkw sImïv hn¯v aqs¸-¯pw. aqs¸-¯nb hn¯nsâ ]pds¯ ]ĸv amän DSs\ Xsó CuÀ¸-apÅ aW-entem ]ªn-bntem ]mI-Ww. ]ªn-bnð h¨p apf-¸n¨tijw aW-en-tebv¡p \Smw. hn¯p ssXIÄ cïp-hÀjw sImtï ]pjv]n-¡p-I-bp-Åp.

ImbnI {]hÀ²\w

{][m\ Xïv 3þ4 sk. ao. \of-¯nð apdn¨v sh¨mWv ImbnI{]hÀ²\w \S-¯p-ó-Xv.  IqSp-Xð h®-apÅ Xïp-IÄ s\SpsI cïmbn apdn-¡mw. Hmtcm ]Ip-Xn-bnepw cïv ]mÀiz-ap-Ip-f-§-sf-¦nepw Dïm-bn-cn-¡-Ww. Xïp-IÄ IpanÄ\m-in\n emb-\n-bnð ap¡n-b-Xn-\p-tijw aW-enð \Smw. Hóp cïp amkw sImïv apf¨p XpS-§pw. 5þ10 sk. ao. Dbc-am-bmð {][m\ Irjn-Ø-e-t¯bvt¡m N«n-bn-tebvt¡m amämw. CXn-\mbn 10 sk. ao. Bg-¯nð Nmep-I-sf-Sp¯v AXnð NIn-cn-¡-j-W-§Ä, Icn-¡-«, CjvSn-I-¡-j-W-§Ä Fón-h-bp-sS an{inXw \nd¨v AXnð 45 apXð 65 sk. ao. AI-e-¯nð ssXIÄ \Smw. N«n-I-fnepw Cu an{inXw D]-tbm-Kn-¨mð aXn.. \Sms\-Sp-¡pó N«n-IÄ¡v 30 sk. ao. hmh-«hpw hi-§-fnð Zzmc-§fpw Dïm-bn-cn-¡-Ww. ]pXnb NmWIw Asñ-¦nð th¸n³]n®m¡v 10þ15 Cc«n shÅw tNÀ¯p 4þ5 Znhkw h¨-Xn-\p-tijw Acn-s¨-Sp¯p sNSn-I-fnð Xfn-¡m-hp-ó-Xm-Wv. tKmaq{Xw Ccp-]-¯n-bôn-c«n shÅw tNÀ¯p t\À¸n¨v IS-bv¡ð Hgn-¡p-Itbm sNSn-I-fnð Xfn-¡p-Itbm sN¿mw.  tImw]vfIvkv hfw (NPK 19 : 19 : 19) 2 {Kmw Hcp enäÀ shÅ-¯nð IeÀ¯n BgvN-bn-sem-cn-¡ð Hgn-¡mw. \ñ hfÀ¨ In«p-ó-Xn\pw IqSp-X-ð ]qhp-ïm-Ip-ó-Xn\pw ]gb Ce-IÄ apdn-¨p-am-ä-Ww. IS-bv¡ð Dïm-Ipó ssXIÄ sNdp-{]m-b-¯nðXsó amäp-I, ag-¡m-e-¯n\v ap¼v ]g-bXpw A[n-I-ap-Å-Xp-amb Ce-IÄ Ifªv tXm«w hr¯n-bm-¡p-I XpS-§nb ]Wn-IÄ IrXy-ambn sNbvXmð tcmKþIoS B{I-a-W-§Ä Hcp ]cn-[n-hsc XS-bmw.

kky-kw-c-£Ww

_mIvSo-cn-bð hm«hpw B{´m-Ivt\m-kp-amWv {][m\ tcmK-§Ä. Xïv Idp¸v \ndam-Ip-Ibpw Ce-sR-«p-IÄ Nobp-I-bp-amWv _mIvSo-cn-bð hm«-¯nsâ e£-W-§Ä. ]q¸m-fn-bnð h«-¯n-epÅ Idp-¯-]m-Sp-IÄ ImWp-ó-XmWv B{´m-Ivt\m-knsâ e£-Ww. at¦m-sk_v 0.3% Asñ-¦nð ImÀs_âmknw 0.05% Xfn¨v Cu tcmKw \nb-{´n-¡mw. 

IpanÄ_m-[ aqew Dïm-Ipó thcp-No-bð tcmKw- s]m-«mknbw t^mkvs^m-tWäv 0.3% {]tbm-Kn-¡p-ó-Xn-eqsS \nb-{´n-¡mw.

B´q-dnbw Irjn-bnse Hcp {][m\ {]iv\-amb H¨p-Isf saämðUn-sslUv D]-tbm-Kn¨v \nb-{´n-¡mw. IoSm-{I-a-W-¯n-s\-Xnsc ame-¯n-tbm¬ 2 an. en. Hcp enäÀ shÅ-¯nð Fó tXmXnð Ie¡n Xfn¨p sImSp-¡p-I.

hnf-sh-Sp¸v

harvested spadix

B´qdnb-¯nsâ ]q¸mfn ]qÀ®ambn hncnªp Ignª tijamWv ]q¡Ä ]dnt¡ïXv. ]q¸mfn hncn-ª-tij-amWv XncnbnepÅ bYmÀ° ]q¡Ä hnScm³ XpS§pI. CX\pkcn¨v Xncn-bpsS \ndw amdp-ó-Xmbn ImWmw. C§s\ aqónð Hcp `mK-t¯mfw ]q ¡Ä hncn-ª-tijw ]dn-s¨-Sp-¡p-ó-Xm-Wv, apdn-s¨-Sp-¯-tijw IqSp-Xð Imew tISp-Iq-SmsX Ccn-¡m³ \ñ-Xv. ]q¸mfn-bpsS XtïmSp tNcpó `mK-¯nsâ (neck) ZrV-Xbpw ]q ¡Ä ]dn-¡m-dm-b-Xnsâ e£-W-am-Wv. \ñ aqÀ¨bpw hr¯n-bp-apÅ I¯n D]-tbm-Kn¨p cmhn-se-bmWv ]q¡Ä apdn-t¡-ï-Xv. ]q¡Ä \of-apÅ Xtïm-Sp-IqSn sNSn-bpsS Nph-«nð \nóp-Xsó apdn-s¨-Sp¡mw. Xïnsâ \ofw ]q¸m-fn-bp-tS-Xnsâ aqón-c-«n-sb-¦nepw Dïm-bn-cn-¡Ww FómWv IW-¡v. Xïnsâ ASn-`mKw shÅ-¯nð ap¡n-h-bv¡p-Ibpw thWw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല