ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > കച്ചോലം


DjvWtaJem ImemhØbnð IrjnsN¿mhpó HómWv It¨mew. ^e]pjvSnbpw \oÀhmÀ¨bpapÅ a®mWv Gähpw tbmPn¨Xv. ]e Huj[§fnepw It¨me¡ng§v Hcp tNcphbmWv. CXnsâ Cebpw Ing§pw kuµcyhÀ²IhkvXp¡fnepw, ]uUdpIfnepw D]tbmKn¡pópïv. Cc«hme³ ieyw Hgnhm¡póXn\mbn XpWnbeamcIfnð CXnsâ Ing§v D]tbmKn¡mdpïv.

\nesamcp¡ð

amÀ¨pamk¯nð Inft¨m, DgptXm \new Cf¡pI. th\ðag e`n¡pótXmsS 40 sk. ao. AIe¯nð 1 ao. hoXnbpw 25 sk. ao. Dbchpw DÅ XhmcWIÄ FSp¡pI.

\Soð

Hcp apfsb¦nepw DÅ Ing§n³IjW§Ä \Sm\p]tbmKn¡mw. tcmKhnapàhpw BtcmKyapÅXpamb Ing§pIÄ thWw \Sm\mbn XncsªSp¡phm³. hn¯v, XWepÅ Øet¯m, hi§Ä at®m, NmWItam sImïp sagpInb IpgnIfntem kq£n¡mw. \SpóXn\p cïmgvN ap³]v ]mWensâ Cebn«v ]pIbv¡póXv \ñXmWv.

C\§Ä

{]mtZinI C\§fmWv Irjn¡v D]tbmKn¡póXv. Chbnð Iq¯m«pIpfw, sXmSp]pg, hc´c¸nÅn, IñSnt¡mSv, s]móq¡c, s]cp¼mhqÀ, shÅm\n¡c FónhbmWv {]Nmc¯nepÅXv. \ñ aWapÅXpw slIvSdn\p 2 S¬ DW§nb hn¯p \ðIpóXpw AXypev]mZ\tijnbpÅXpamb cP\n, IkvXqcn Fónh ]pXpXmbn Cd§nbhbmWv.

Irjn¡mehpw \SoðcoXnbpw

aqtóm, \mtem ag e`n¨pIgnªmð tabv amk¯nð It¨mew \Smw. hmc§fnð 20 x 15 sk. ao. AIe¯nð 4þ5 sk. ao. Bg¯nð IqgnIsfSp¯mWv \tSïXv. slIvSsdmón\p 700þ800 In.{Kmw hn¯v thïnhcpw.

hf{]tbmKw

slIvSdn\v 20 S¬ Fó tXmXnð Imenhfw a®nð DgpXptNÀ¡pItbm \«Xn\ptijw hn¯paqS¯¡ hn[¯nð hnXdns¡mSp¡pItbm sN¿mw. Hópw cïpw IfsbSp¸pkab¯v slIvSdn\v NPK 50:50:50 In.{Kmw Fó tXmXnð tNÀt¡ïXmWv.

]pXbnSoð

\«Xn\ptijw slIvSdn\p 15 S¬ Fó tXmXnð ]¨netbm DW¡netbm sImïv XS§fnð ]pXbnSpI.

CS¸WnIÄ

Bhiym\pkcWw If\o¡pI. IfsbSp¯tijw (\«vþ 45 Dw 90 Dw Znhk§fnð) a®pIq«ns¡mSp¡Ww. XS§fnð shÅs¡«pïmImsX {i²n¡Ww. CXn\p tijw If \ot¡ï Bhiyw hcpónñ.

kkykwc£Ww

ag¡me¯v CeNobð tcmKw hcm³ km[yXbpïv. Hcp iXam\w hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw sImïp a®p IpXnÀ¡pIbpw 0.2% Xndmw Xfn¡pIbpw sN¿pIbmWv {]Xnhn[n.

hnfshSp¸pw DW¡epw

\«v 7 amkw Ignªmð hnfshSp¡mw. CeIÄ DW§n¯pS§póXmWv aq¸p ]mIambXnsâ e£Ww. Ing§pIÄ¡v tISp]ämsX ]dns¨Sp¯p Cebpw thcpIfpw \o¡n IgpIn DW¡n Ing§pIÄ aqÀ¨bpÅ I¯nsImïv h«¯nð Hcpt]msebpÅ IjW§fm¡n AcnbpI. hr¯nbpÅ \ne¯v Htc I\¯nð \nc¯n 4 Znhkw DW¡pI. \memw Znhkw cm{Xn Iq\ Iq«nbn«v ASp¯Znhkw hoïpw ]c¯nbn«v DW¡Ww. CXv hr¯nbm¡nbtijw Nm¡pIfnem¡n CuÀ¸w X«msX kq£n¡pI. IqSpXð Imew kq£n¨pshbv¡póXv IoS§fptSbpw Ipanfntâbpw B{IaW¯n\v CSbm¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല