ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > ചിറ്റരത്ത


cq£KÔapÅ thcpItfmSpIqSnb ZoÀLIme hnfbmWv Nnäc¯. CXv 12 aoätdmfw Dbc¯nð hfcpIbpw hÀj¯nð Hmtcm ISbnepw [mcmfw CXfpIÄ s]m«nbpïmIpIbpw sN¿pw. sNSnbpsS hnebpÅ mKw AXnsâ thcp]SeamWv. Zl\w D±o]n¸n¡póXn\pw, sXmïbnse AkpJ§Ä¡pw, càip²oIcW¯n\pw i_vZw \óm¡póXn\pw bphXzw \ne\nÀ¯póXn\papÅ acpópIfnð CXv tNÀ¡pópïv.

ImemhØbpw a®pw

DjvWtaJem {]tZi§fnð kap{Z\nc¸nð \nóp 1400 aoäÀ Dbc¯nðhsc \oÀhmÀ¨bpÅ Ipón³ പ്രtZi§fnð CXv hfÀ¯mw. Im«nse ^e]pjvSnbpÅ Nphó temla®nepw CXv IrjnsN¿mw.

C\§Ä

\mS³ C\§Ä am{Xta Ct¸mÄ e`n¡pópÅp. Ing§pItfm SnjyqIĨÀ ssXItfm \Sm³ D]tbmKn¡mw.

Irjn¡mew

agsb B{ibn¨p IrjnsN¿pó Øe§fnð tabvþPq¬ amk§fnð ag XpS§pótXmsS Irjnbnd¡mw. PetkNnXIrjn GXpkab¯pw sN¿mhpóXmWv.

\new Hcp¡epw \Soepw

\new \ñXpt]mse DgpXv Iñpw I«bpw amän slIvSdn\p 10þ15 S¬ Imenhftam ssPhhftam tNÀ¡pI. Pe\nÀ¤a\w Dd¸mI¯¡hn[¯nð kuIcy{]Zamb \of¯nepw hoXnbnepw DbÀóXS§Ä X¿mdm¡pI. Ing§p IjW§fmWv \Sm\p]tbmKnt¡ïXv. Hcp slIvSdn\v 1000-þ1500 In. {Kmw Fó tXmXnð hn¯v thïnhcpw.

XS¯nð 5 sk. ao. \ofapÅ ഭൂImWvUIjW§Ä sNdnb Ipgnbpïm¡n \SpI. Ch Imenhfw sImïpaqSn ]¨netbm sshbvt¡mtem D]tbmKn¨p ]pXbnSpI. ^e]pjvSnbpÅ a®nð 40x 30 sk. aoäÀ AIe¯nepw ^e]pjvSn Ipdª a®nð 30 x 20 sk. aoäÀ AIe¯nepw thWw \Sphm³.

cmkhf{]tbmKw

NPK hf§Ä slIvSdn\v 100:50:50 In.. {Kmw Fó tXmXnð ctïm, aqtóm XhWIfmbn HmtcmhÀjhpw \ðIWw. slIvSdn\v 10 kg Fó tXmXnð ]¨nehfambn h³]bÀ hnXbv¡póXpw, Atkmssk]vdnñw Fó PohmWphfw tNÀ¡póXpw hnfhv hÀ²n¸n¡póXmbn Iïn«pïv.

CS¸WnIÄ

\«v Hcp amk¯n\Iw CSt]m¡ð \S¯Ww. cïp amk¯n\ptijw If\o¡n taðhfw tNÀ¯v a®p Iq«ns¡mSp¡pIbpw ]pXbnSpIbpw sN¿Ww. ]nóoSv If ]dn¡ð thïnhcnñ.

kkykwc£Ww

Imcyamb tcmKIoS_m[IÄ CXnð Iïn«nñ. XïpXpc¸³, CeXo\n¸pgp FónhbpsS ieyw Dïmയേ¡mw. IpanÄ tcmK§Ä 1% hocyapÅ t_mÀtUman{inXw Xfn¨p \nb{´n¡mhpóXmWv.

hnfshSp¸pw hnfhpw

\«p 18 amkambmð hnfshSp¡mdmIpsa¦nepw Gähpw IqSpXð hnfhp e`n¡póXv 36þ42 amk¯n\ptijw hnfshSp¡pt¼mgmWv. Xïp apdn¨p amänbtijw Ing§pIÄ tISpIqSmsX thtcmSpIqSn Ipgns¨Sp¡pI. ]SÀóp]nSn¡póXpw iàhpamb thcp]SeambXpsImïv hnfshSp¸v hnjaw ]nSn¨XmWv. thcpIÄ thÀ¸Sp¯n Ing§pIÄ IgpIn hr¯nbm¡nbtijw 5 sk. ao. \ofapÅ IjW§fm¡n apdn¡Ww. Pemwiw 10% BIpóXphsc Ch 3-þ5 Znhkw shbne¯v DWt¡ïXmWv. Hcp slIvSdnð \nópw 23 S¬ Ing§p e`n¡pw.

kwkv¡cWw

]dn¨ DSs\bpÅ Ing§p 3þ5 aWn¡qÀ Bhnbnð hmänbmð 0.22% ssXehpw DW¡nb Ing§nð\nóv 0.93% ssXehpw e`n¡pw. IqSmsX thcnð \nópw ssXew e`n¡pópïv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല