ചൊവ്വ, സെപ്റ്റംബര്‍ 17, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > ചെങ്ങഴിനീര്‍ക്കിഴങ്ങ്

Huj[KpWtadnb sN§gn\oÀ¡ng§pIÄ SyqaÀ, apdnhpIÄ Fónhbv¡pÅ acpómbn D]tbmKn¨phcpóp. càip²oIcW¯n\pw \ñXmWv. Nyh\{]miw t]msebpÅ BbpÀthZ acpópIfnð CXv D]tbmKn¡póp. s\sôcn¨nð, DZctcmK§Ä, am\knImkzmØyw, Dd¡anñmbva Fónhbv¡pw acpómbn D]tbmKn¡pópïv. sXt¡ C´ybnð e`mK§fnepw sN§gn\oÀ¡ng§v IrjnsN¿póp. hmWnPyhnfIÄs¡m¸w CShnfbmbn CXv hfÀ¯mw.

hwihÀ²

Ing§pIÄ hgnbmWv hwihÀ²hv \S¯póXv. SnjyqIĨÀ ssXIfpw e`yamWv.

Irjn¡mew

tabvþPqWnð 4-þ5 ag e`n¨Xn\ptijw Ing§pIÄ Smw.

\nesamcp¡ð

new DgpXv slIvSdn\v 10-þ15 S¬ Fó tXmXnð ssPhhfw tNÀ¡pI. Hcp aoäÀ hoXnbnepw kuIcy{]Zamb \of¯nepw DbÀó hmc§Ä Dïm¡n Chbnð ¯p]Xn\ôp {Kmw Xq¡apÅ Ing§pIÄ Smw. Hcp slIvSÀ Øet¯¡v 2500-þ3000 In. {Kmw Ing§p thïnhcpw. Ing§v 2þ3 BgvN ]pIsImÅn¡póXv Icp¯pä apf hcpóXn\p klmbIamIpw. IpgnIfnð mWensâ Cebn«p sXt§mesImïp aqSn hn¯p kq£n¡mw.

\Soð

Ccp]Xp sk. ao. AIe¯nð 5 sk. ao. BgapÅ sNdnb IpgnIfpïm¡n \ñ Hcp apIpfsa¦nepw DÅ Ing§pIÄ apf apIfntebv¡mbn \SWw. NmWIs]mSnbn«p IpgnIÄ aqSmhpóXmWv.

]pXbnSoð

« DSs\ slIvSsdmón\v 15 S¬ Fó tXmXnð ¨netbm sshbvt¡mtem sImïp ]pXbnSpóp. cïp amk¯n\ptijw IfsbSp¸pIgnªpw CXpt]mse ]pXbnSpóp.

cmkhf{]tbmKw

^e]pjvSnbpÅ a®nð cmkhf{]tbmKw thï. e]pjvSn Xosc Ipdª a®nð N:P:K slIvSdn\v 50:50:50 In. {Kmw Fó tXmXnð evImw. CXnð t^mkvt^äp apgph³ ASnhfambpw ss\{SP\pw, s]m«mjpw ctïm, aqtóm KUp¡fmbpw sImSp¡Ww.

CS¸WnIÄ

«p cïp amkamIpt¼mgpw \mep amkamIpt¼mgpw IfIÄ o¡n ssPhhfhpw cmkhfhpw tNÀ¯v a®pIq«n ]pXbnSWw.

kkykwc£Ww

ag¡me¯v Ing§p Nobpó tcmKw ImWmdpïv. Hcp iXam\w hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw ISbv¡ð Hgn¨v CXv \nb{´n¡mw.

hnfshSp¸pw hnfhpw

GgpþF«pamkw sImïv hnfshSp¡mw. CeIÄ DW§n XpS§póXmWv, Ing§pIÄ aqs¸¯nbXnsâ e£Ww. Ing§pIÄ dns¨Sn¯v CeIÄ amän hr¯nbm¡pI. kw`cn¨pshbv¡póXv {]mWn, IpanÄ FónhbpsS B{IaW¯n\p CSbm¡pw. slIvSdn\p 12-þ15 S®mWp icmicn hnfhv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല