വെള്ളി, സെപ്റ്റംബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > ധാന്യങ്ങള്‍ > നെല്ല്

ആമുഖം

നെല്ലിന്റെ വളര്‍ച്ച മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പലതരം മണ്ണിലും നെല്ല് നന്നായി വളരും. നെല്‍ച്ചെടിക്ക് പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ഊഷ്മാവ്‌ 16 - 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനിടയ്ക്കും വിളയുന്ന സമയത്ത്‌ 18 - 32 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനിടയ്ക്കും ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. താപനില 35 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് മുകളിലായാല്‍ അതു വിളവിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. നെല്ലിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ അമ്ലക്ഷാരാവസ്ഥ (pH) 5.0 മുതല്‍ 8.0 വരെയാണ്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് ഋതുബന്ധ സ്വഭാവമുള്ള ഉല്പാദനക്ഷമത കൂടിയ ഇനങ്ങള്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ പുഷ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ അവയുടെ നടീല്‍ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. ഇത് വിളവ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനും രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.

കേരളത്തില്‍ നെല്‍കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലങ്ങള്‍

കാര്‍ഷിക കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യം hncn¸v (Hómw hnf) apïI³ (cïmw hnf) ]pô (aqómw hnf)
കേരളത്തിന് പൊതുവായ സമയക്രമം G{]nð/sabv
sk]väw_À/HIvtSm_À
sk]väw_À/HIvtSm_Àഡിസംബര്‍ / ജനുവരി Unkw_À/P\phcnamÀ¨v/G{]nð
ഓണാട്ടുക്കര G{]nð HmKÌv HmKkväv/sk]väw_À Unkw_À/P\phcn
Ip«mSv sabv/Pq¬ HmKÌv/sk]väw_À(pô¡v ap¼pff hntijmð hnf) HtÎm_À/hw_À
s^{_phcn/amˬv
tImÄ (Hcp¸q \ne§Ä) HmKÌv/sk]väw_À Unkw_À/P\phcn (ISpw Irjn)
s]m¡mfn sabv/Pq¬
sk]väw_À/HtÎm_À
HmKÌv/sk]väw_À Unkw_À/P\phcn (HmcpapïI³)
Ibv¸mSv sk]väw_À/HtÎm_À Unkw_À/P\phcn Unkw_À/P\phcnamÀ¨v/G{]nð
ssltdôv taJe sabv/Pq¬ HtÎm_À/hw_À(ô) Unkw_À/P\phcn
G{]nð/sabv(]pô)

tIcf¯nse hnhn[ {]tZi§fnse s\ñnjvTnXhnf k{¼Zmbw

s]mXphmbXv s\ñv s\ñv Xcniv
s\ñv s\ñv ]¨¡dn/]bÀ/F®¡pcp/ ¨nehfs¨Sn
Ip«mSv shÅs¡«pÅ kabw shÅs¡«pÅ kabw s\ñv
s\ñv s\ñv shÅs¡«pÅ kabw
HmWm«pIc s\ñv s\ñv F®¡pcp/]¨nehfs¨Sn
tImÄ ne§Ä/ ssI¸mSv \ne§Ä shÅs¡«pÅ kabw s\ñv shÅs¡«pÅ kabw
shÅs¡«pÅ kabw s\ñv s\ñv
shÅs¡«pÅ kabw s\ñv s\ñv
s]m¡mfn \ne§Ä s\ñv aÕyw/sN½o³ þ
ae{¼tZi§Ä s\ñv s\ñv Xcniv

Top

A\ptbmPyamb s\ñn\§Ä

 • Ic¸mSw (tamS³ new)/ ]Ånbmð new
 • Ccp¸q \\hpÅനnew
 • Ip«mSv {]tZiw
 • tImÄne§Ä
 • s]m¡mfn {]tZiw
 • sX¡³ PnñIfnse BgapÅXpw \oÀhmÀ¨ IpdhpÅXpamb {]tZi§Ä
 • shÅs¡«pÅXpw shÅw IhnsªmgpIpóXpamb {]tZi§Ä
 • HmcpapïI³
 • HmWm«pIcbpw XoctZi aWðപ്രtZi§fpw
 • ]q´ð¸mSw/ NnäqÀ Icna®v
 • DbÀó പ്രtZi§Ä

Ic¸mSw (tamS³ new)/ ]Ånbmð new

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw Irjn¡mew C\§Ä
Ic¸mSw (tamS³ new) agsb am{Xw B{ibn¨pÅ Irjn Hómw hnf ]nSn_nþ28, ]nSn_n 29, ]nSn_nþ30, kphÀ® tamS³, AóqÀ®, a«ത്രിthWn, kzÀ®പ്രഭ, tcmlnWn, sFizcy, വൈശാഖ്‌, ഹര്‍ഷ.
]Ånbmð new (aymð) Hcp¸q tað¯fw Hómw hnf {lkzIme aq¸v: tcmlnWn, AóqÀ®, a«ത്രിthWn, tPymXn, ssIcfn, Imôന, lÀj, ImÀ¯nI, Aley,
പ്രത്യാശ
a²yImeaq¸v: AizXn, i_cn, `mcXn, Pb, ajqcn, sFizcy, BXnc
ദീര്‍ഘകാല മൂപ്പ്‌ : മഷൂരി

Ccp¸q \\hpÅnew

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw Irjn¡mew C\§Ä
F. ]IpXn DW¡apÅ ne§fnse Irjn Hómw hnf

{lkzIme aq¸v: a«ത്രിthWn, AóqÀ®, tPymXn, kzÀ®പ്രഭ, Aley, hÀj, tcmlnWn, ImÀ¯nI, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ, Imô, lÀj, ssIcfn, IpªpIpªphÀ®, IpªpIpªp{]nb, പ്രത്യാശ, അരുണ, മകം.

a²yImeaq¸v: AizXn, i_cn, `mcXn, Pb, ajqcn, BcXn, I\Iw, cay, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva, BXnc, sFizcy, ]hngw, `{Z.

ദീര്‍ഘകാല മൂപ്പ്‌ : മഷൂരി 

cïmw hnf tcmlnWn HgnsI Hómw hnfbv¡p \nÀt±in¨n«pÅ Fñm C\§fpw.
_n. \Soð Hómw hnf

{lkzIme aq¸v: Aó]qÀ®, a«ത്രിthWn, tPymXn, kzÀ®പ്രഭ, ssIcfn, Imô, ImÀ¯nI, AcpW, aIw, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ, hÀj, tcmlnWn, Aley, IpªpIpªphÀ®, IpªpIpªp{]nb

a²yImeaq¸v: Pb, i_cn, `mcXn, AizXn, ajqcn, BXnc, sFizcy, ]hngw, cay, I\Iw, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva

ZoÀLImeaq¸v: awKf ajqcn, {]Wh, ajqcn 

cïmw hnf

{lkzImeaq¸v: AóqÀ®, a«ത്രിthWn, tPymXn, ssIcfn, Imô, ImÀ¯nI, aIw, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ, Ipªp Ipªp hÀ®, IpªpIpªp {]nb

a²yImeaq¸v: AizXn, i_cn, `mcXn, Pb, ajqcn, BXnc, sFizcy, I\Iw, ]hngw, cay, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva

ZoÀLImeaq¸v: aKwfajqcn, IcpW, civan, \nf, aIcw, Ipw`w, [\p

aqómwhnf

{lkzImeaq¸v: AóqÀ®, aട്ടത്രിthWn, tPymXn, kzÀ®പ്രഭ, ssIcfn, Imô, ImÀ¯nI, aIw, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ, Aley, lÀj, hÀj

a²yImeaq¸v: i_cn, `mcXn, Pb, BXnc, sFizcy, ]hngw, cay, I\Iw, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva

ZoÀLImeaq¸v: awKf ajqcn, {]Wh, ajqcn 


Ip«mSv {]tZiw

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw Irjn¡mew
C\§Ä
Ip«mSv {]tZiw ]pô

ഹ്രkzImeaq¸v: ImÀ¯nI, aIw, AcpW, tPymXn, a«ത്രിthWn, AóqÀ®, tchXn, caWnI, IrjvWmÚന, പ്രത്യാശ 

a²yImeaq¸v: `{Z, Bi, ]hngw, cay, I\Iw, Pb, i_cn, `mcXn, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva, Kucn

  hntijmð hnf

{lkzImeaq¸v: ImÀ¯nI, AcpW, aIw, AóqÀ®, tPymXn, a«ത്രിthWn, tchXn, caWnI, IrjvWmÚന, പ്രത്യാശ 

a²yImeaq¸v: ]hngw, cay, I\Iw, Pb, i_cn, cÚn\n, ]hn{X, ]Úan, Da, Icnjva


tImÄne§Ä

പ്രtZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
tImÄne§Ä apïI³

ഹ്രkzImeaq¸v: AóqÀ®, a«ത്രിthWn, tPymXn, kzÀ®പ്രഭ, ImÀ¯nI, AcpW, aIw, Imô, ssIcfn, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ, Aley, hÀj

a²yImeaq¸v: AizXn, i_cn, `mcXn, ]hngw, cay, I\Iw, Pb, sFizcy, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva, `{Z


s]m¡mfn {]tZiw

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
s]m¡mfn {]tZiw Hómw hnf sshäneþ1, sshäneþ2, sshäneþ3, sshäneþ4, sshäneþ5         sshäneþ6
sshäneþ7         sshäneþ8

sX¡³ PnñIfnse BgapÅXpw \oÀhmÀ¨ IpdhpÅXpamb {]tZi§Ä

പ്രtZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
sX¡³ PnñIfnse BgapÅXpw \oÀhmÀ¨ IpdhpÅXpamb പ്രtZi§Ä Hómw hnf cay, BcXn, ഉമ
cïmw hnf sIm«mc¡cþ1, e£van, \nf, aIcw, Ipw`w, awKfajqcn

shÅs¡«pÅXpw shÅw IhnsªmgpIpóXpamb {]tZi§Ä

പ്രtZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
shÅs¡«pÅXpw shÅw Ihnsªmgp IpóXpamb {]tZi§Ä Hómw hnf sF.BÀþ5, ]¦Pv, PKómYv, F¨vþ4, ajqcn, \ocP, awKfajqcn

HmcpapïI³

പ്രtZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
HmcpapïI³ cïmw hnf ZoÀLImeaq¸v: kmKc

HmWm«pIcbpw XoctZi aWð പ്രtZi§fpw

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
F. AXypXv]mZ\tijn bpÅ C\§Ä hfcm¯ Øe§Ä Hómw hnf ]nSn_nþ23
cïmw hnf ]nSn_nþ20
_n.AXypXv]mZ\tijnbpÅ C\§Ä ómbn hfcpó Øe§Ä Hómw hnf

{lkzImeaq¸v: AóqÀ®, a«ത്രിthWn, tPymXn, `mKy, tcmlnWn, HmWw, AcpW, aIw, ImÀ¯nI, tchXn, caWnI, IrjvWmÚന,പ്രത്യാശ

a²yImeaq¸v: Pb, i_cn, `mcXn, AizXn, ]hngw, cay, I\Iw, BcXn, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva, Nn§w

  cïmw hnf {lkzImeaq¸v: AóqÀ®, a«ത്രിthWn, aIw, tPymXn, ImÀ¯nI, tchXn, caWnI, IrjvWmÚ
a²yImeaq¸v: Pb, i_cn, `mcXn, AizXn, ]hngw, cay, I\Iw, [\y
(EXp_Ô kz`mhapÅXv) cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva
  aqómw hnf

{lkzImeaq¸v: AóqÀ®, a«ത്രിthWn, tcmlnWn, aIw, tchXn, caWnI, IrjvWmÚന, പ്രത്യാശ

a²yImeaq¸v: Pb, i_cn, `mcXn, AizXn, ]hngw, cay, I\Iw, cÚn\n, ]hn{X, ]ôan, Da, Icnjva 


]q´ð¸mSw/ NnäqÀ Icna®v

{]tZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
]q´ð¸mSw   \ocP, ശ്വേത, പൊന്‍മണി
NnäqÀ Icna®v Hómw hnf ASD 16, ASD 17, ajqcn, hÀj, ADT 43, രഞ്ജിനി
  cïmw hnf s]món, shÅs¸món, s]mòWn, {]Wh, IcpW, tizX, `{Z

DbÀó പ്രtZi§Ä

പ്രtZiw/ Øe¯nsâ kz`mhw
Irjn¡mew
C\§Ä
DbÀó പ്രtZi§Ä
F. Hcp¸q \ne§Ä
  WND1, WND2, IR8, AizXn, Pb, i_cn, ajqcn, `ദ്ര, BXnc, Zo]vXn, ഉമ
_n. Ccp¸q \ne§Ä Hómw hnf AizXn, Pb, i_cn, `mcXn, `ദ്ര, BXnc, Zo]vXn, IR8
kn. sImñw Be¸pg PnñIfnse Ing¡³ sh«pIð taJe (emässdäv a®v) cïmw hnf AizXn, Pb, i_cn, `mcXn, `ദ്ര, BXnc, Zo]vXn, IR8,ലക്ഷ്മി,മകരം,കുംഭം,തുലാം
കൂട്ടുമുണ്ടകന്‍ ഒന്നാം/രണ്ടാം വിള സംയുക്ത, സ്വര്‍ണപ്രഭ, വൈശാഖ്‌, കാര്‍ത്തിക, ഐശ്വര്യ, മകരം, കുംഭം 
കൈപാട് ഒന്നാം വിള ഏഴോം-1, ഏഴോം-2

ഇനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകള്‍

ഹ്രസ്വകാല മൂപ്പുള്ളത്

 1. ഹ്രkz (Cul 24-20)
 2. aq¸v (Znhkw) : 75-80

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Gähpw aq¸v Ipdª C\w, hnf \jvSs¸« Øe§Ä¡v A\ptbmPyw, hnXbv¡v am{Xw

 3. I«tamS³ (PTB 28)
 4. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Ic{]tZi§Ä¡v (tamS³) tbmPn¨Xv. hcĨsb AXnPohn¡pw

 5. Idp¯tamS³ (PTB 29)
 6. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Ic{]tZi§Ä¡v (tamS³) tbmPn¨Xv. hcĨsb AXnPohn¡pw

 7. NphótamS³ (PTB 30)
 8. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Ic{]tZi§Ä¡v (tamS³) tbmPn¨Xv. hcĨsb AXnPohn¡pw

 9. qÀ® (PTB 35)
 10. aq¸v (Znhkw) : 95-100

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Hómw hnfbv¡pw aqómw hnfbv¡pw hnXbv¡m³ tbmPn¨Xv

 11. tcmlnWn (PTB 36)
 12. aq¸v (Znhkw) : 85-105

  AcnbpsS \ndw : shfp¸v

  aäv khntijXIÄ : hnXbv¡m³ tbmPn¨Xv. Hómw hnfbv¡v IqSpXð tbmPn¨X.v cïmw hnfbv¡v ipപാÀi sNbvXn«nñ

 13. ത്രിthWn (PTB 38)
 14. aq¸v (Znhkw) : 100-105

  AcnbpsS \ndw : shfp¸v

 15. tPymXn (PTB 39)
 16. aq¸v (Znhkw) : 110-125

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : s]mSnhnXbv¡pw, \Soen\pw ]änbXv.

 17. kzÀ®പ്രഭ (PTB 43)
 18. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : shfp¸v

  aäv khntijXIÄ : tamS³ ne§Ä¡v tbmPn¨Xv. tNäv \ne§fnse aqóv hnfbv¡pw ]äpw. Iq«papïI³

 19. ത്രിthWn (PTB 45)
 20. aq¸v (Znhkw) : 100-105

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Hómw hnfbv¡pw, aqómw hnfbv¡pw tbmPn¨Xv.

 21. ssIcfn (PTB 49)
 22. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : aqóv ]qhn\pw tbmPn¨Xv.

 23. Imô (PTB 50)
 24. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Ip«mSv {]tZi§Ä¡pw, tImÄne§Ä¡pw tbmPn¨Xv. aqóv ]qhn\pw ]äpw

 25. ImÀ¯nI (MO 7)
 26. aq¸v (Znhkw) : 105-125

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : aqóv ]qhn\pw A\ptbmPyw. Iq«papïI³ cnXobnse Hómw hnfbv¡v ]äpw.

 27. AcpW ( MO 8)
 28. aq¸v (Znhkw) : 100-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : ag¡me¯v IrjnsN¿m³ änbXv. kpjp]vXmhØ Hcp amkw

 29. aIw (MO 9)
 30. aq¸v (Znhkw) : 100-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : aqóp ]qhnepw IrjnsN¿msa¦nepw ag¡met¯bv¡v IqSpXð ñXmWv. kpഷുപ്താhØ Hcp amkw

 31. caWnI (MO 5)
 32. aq¸v (Znhkw) : 100-105

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

 33. tchXn (MO 17)
 34. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : Dbcw IpdªXv. kpjp]vXmhØ aqómgvN. aqóv ]qhn\pw ]äpw, {]tXyn¨v Ip«m«nse hntijmð hnfbv¡v

 35. IrjvWmRvP\ (Mo 19)
 36. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : aqóp ]qhn\pw tbmPn¨Xv. {]tXyIn¨v Ip«m«nse Icn\ne§Ä¡v. kpjp]vXmhØ aqómgvN.

 37. `mKy (ImbwIpfw 2)
 38. aq¸v (Znhkw) : 100

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : HmWm«pIcbntebpw, Ing¡³ sh«pIð പ്രtZi§fntebpw Hómw hnfbv¡v tbmPn¨Xv.

 39. HmWw (ImbwIpfw 3)
 40. aq¸v (Znhkw) : 95

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : HmWm«pIc {]tZis¯ Hómw hnfbv¡v (s]mSnhnX) A\ptbmPyw

 41. ASD 17
 42. aq¸v (Znhkw) : 100-105

  AcnbpsS \ndw : shfp¸v

 43. Aley
 44. aq¸v (Znhkw) : 90-100

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

 45. lÀj (PTB 55)
 46. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : agsb B{ibn¨v IrjnsN¿pó Øe§fnð hnXbv¡v tbmPn¨Xv.

 47. hÀj (PTB 56)
 48. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : hnXbv¡pw \Soen\pw tbmPn¨Xv

 49. IpªpIpªp hÀ® (VK1)
 50. aq¸v (Znhkw) : 110-150

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : EXp_Ôkz`mhanñ. me¡mSv FdWmIpfw XripÀ PnñIfnð hnXbv¡pw, \Soen\pw tbmPn¨Xv. CeIÄ Xïnt\mSv tbmPn¡pónS¯pw, CeIÄ¡pw Nph¸pcminbpïv.

 51. IpªpIpªp {]nb (VK2)
 52. aq¸v (Znhkw) : 105-110

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : me¡mSv FdWmIpfw XriqÀ PnñIfnse Ccp¸q \ne§fnð hnXbv¡pw \Soen\pw tbmPn¨Xv

 53. Nn§w
 54. aq¸v (Znhkw) : 95-100

  AcnbpsS \ndw : Nph¸v

  aäv khntijXIÄ : EXp_Ôkz`mhanñ. HmWm«pIcbnð Hómw hnfbv¡v tbmPn¨Xv

മദ്ധ്യകാല മൂപ്പുള്ളത്

 1. Pb
 2. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Dev]mZ\IvjaX IqSnbXv

 3. AizXn (PTB 37)
 4. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Hómw hnfbnð s]mSnhnXbv¡v A\ptbmPyw

 5. i_cn (PTB 40)
 6. aq¸v (Znhkw) : 130-135

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

 7. `mcXn (PTB 41)
 8. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: s]mSnhnXbv¡v tbmPn¨Xv

 9. kphÀ® tamS³ (PTB 42)
 10. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: s]mSnhnXbv¡v tbmPn¨Xv

 11. PbXn (PTB 46)
 12. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: aqóp ]qhn\pw ]änb Nmªphogm¯ C\w

 13. BXnc (PTB 51)
 14. aq¸v (Znhkw) : 120-130

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Nmªphogm¯ C\w. Hómw hnfbnepw hnXbv¡v am{Xw cïmw hnfbnepw Irjn sN¿mw. ae{¼tZi§Ä¡pw tbmPn¨X.v

 15. sFizcy (PTB 52)
 16. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: tamS³ Irjn¡v tbmPn¨Xv. Hómw hnfbv¡pw. cïmw hnfbv¡pw ]äpw.

 17. `{Z (MO 4)
 18. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ip«m«nð pôIrjn¡v ]änbXv. hntijmð hnfbv¡v 135 Znhkw thïnhcpw

 19. Bi (MO 5)
 20. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ip«m«nse cïv Irjn¡me§Ä¡pw tbmPn¨Xv

 21. ]hngw (MO 6)
 22. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ffp¸¯nð saXn¡mw

 23. cay (MO 10)
 24. aq¸v (Znhkw) : 110-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: CS¯cw DbcapÅ aqóp ]qhn\pw tbmPn¨ C\w. kpjp]vXmhØ Hcp amkw hsc

 25. I\Iw (MO 11)
 26. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Fñm Irjn¡me¯n\pw tbmPn¨ CS¯cw DbcapÅ C\w

 27. cRvPn\n (MO 12)
 28. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Dbcw Ipdª C\w

 29. ]hn{X (MO 13)
 30. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Dbcw Ipdª C\w

 31. ]ôan (MO 14)
 32. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Dbcw Ipdª C\w

 33. Da (MO 16)
 34. aq¸v (Znhkw) : 115-120 (apïI³), 120-135 (hncn¸v)

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Dbcw Ipdª Nmªp hogm¯ C\w aqóp ]qhn\pw tbmPn¨Xv þ പ്രtXyIn¨pw Ip«m«nse hntijmð hnfbv¡v. kpjp]vXmhØ aqómgvN.

 35. Icnjva (MO 18)
 36. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: aqóp ]qhn\pw {]tXyIn¨pw Ip«നm«nse Icn\ne§fntebv¡v tbmPn¨Xv

 37. sshäne 1 (Nq«ps]m¡mfnþDbcapÅXv)
 38. aq¸v (Znhkw) : 115

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: s]m¡mfn \ne§Ä¡v tbmPn¨Xv

 39. sshäne 2 (sNdphncn¸vþ DbcapÅXv)
 40. aq¸v (Znhkw) : 125-130

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: FdWmIpfw, Be¸pg PnñIfnse D¸pckapÅ a®nð hncn¸v Irjn¡v tbmPn¨Xv

 41. sshäneþ3
 42. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: FdWmIpfw, Be¸pg PnñIfnse Xoc{]tZis¯ D¸pckapÅ a®nð hncn¸v Irjn¡v tbmPn¨Xv, hnXbv¡v am{Xw

 43. sshäneþ4
 44. aq¸v (Znhkw) : 120-125

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: s]m¡mfn \ne§fnepw shÅs¡«pÅ പ്രtZi§fnepw hncn¸v Irjn¡v tbmPn¨Xv.

 45. sshäneþ5
 46. aq¸v (Znhkw) : 115-120

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: DbcapÅXv

 47. BcXn (ACV1)
 48. aq¸v (Znhkw) : 120-135

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: kpjp]vXmhØ Hcp amkw. sX¡³ taJeIfnð sshIn hnXbv¡pó kmlNcy§fnepw Hómw hnfbv¡v aqt¸dnb Rmdv D]tbmKnt¡ïn hcpt¼mgpw A\ptbmPyw

 49. ASD16
 50. aq¸v (Znhkw) : 110-115

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

ദീര്‍ഘകാല മൂപ്പുള്ളത്

 1. e£van (ImbwIpfw 1)
 2. aq¸v (Znhkw) : 175-þ180

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: cïmw hnfbv¡ptbmPyw

 3. [\y (ImbwIpfw 4)
 4. aq¸v (Znhkw) : 160-þ165

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: EXp_Ô kz`mhapÅXv

 5. civan (PTB 44)
 6. aq¸v (Znhkw) : 150-þ160

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Iq«papïI³ coXnbnse cïmw hnfbv¡v tbmPn¨Xv

 7. \ocP (PTB 47)
 8. aq¸v (Znhkw) : 140-þ150

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Nmªp hognñ. shÅs¡«pÅXpw shÅs¸m¡ ojWnbpÅXpamb {]tZi§ð¡pw പൂ´ð¸mS§Ä¡pw tbmPn¨Xv. EXpkz`mhhpw kpjp]vXmhØbpw Dïv.

 9. \nf (PTB 48)
 10. aq¸v (Znhkw) : 160-þ180

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: ñ Acnbpw ssht¡mepw. Ipdª hf{]tbmK¯nepw \ñ hnfhv Xcpw. Icnt¦mcIrjn¡v ]änbXv. P\phcn ]IpXn hsc PetkN\ kuIcyw e`n¡psaóv Dd¸pÅnS¯v Irjn sN¿mw.

 11. awKf ajqcn (PTB 53)
 12. aq¸v (Znhkw) : 140þ145

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ipdª hf{]tbmK¯nepw \ñ hnfhv.

 13. IcpW (PTB 54)
 14. aq¸v (Znhkw) : 140-þ145

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ipdª hf{]tbmK¯nepw IqSpXð hnfhv. cïmw hnfbv¡v A\ptbmPyw

 15. sIm«mc¡cþ1 (tNdmSn)
 16. aq¸v (Znhkw) : 140-þ145

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: shÅs¡«pÅ tNäp \ne§Ä¡v tbmPn¨Xv

 17. aIcw (KTR 2)
 18. aq¸v (Znhkw) : 160-þ165

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ing¡³ sh«pIðപ്രtZi§Ä¡pw, Iq«papïI³ coXnbnse cïmw hnfbv¡pw ]änbXv.

 19. Ipw`w (KTR 3)
 20. aq¸v (Znhkw) : 165-þ175

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Nmªp hognñ. Ing¡³ sh«pIð പ്രtZi§Ä¡pw, Iq«papïI³ coXnbnse cïmw hnfbv¡pw ]änbXv.

 21. ]¦Pv
 22. aq¸v (Znhkw) : 135-þ140

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Ipdª oÀhmÀ¨bpw BgapÅ a®pw DÅ Øe§fnte¡v tbmPn¨Xv

 23. H 4
 24. aq¸v (Znhkw) : 125-þ145

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: Ipdª oÀhmÀ¨bpw BgapÅ a®pw DÅ Øe§fnte¡v tbmPn¨Xv

 25. ajqcn
 26. aq¸v (Znhkw) : 125-þ145

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: aWn sImgn¨nð IqSpXemWv

 27. kmKc
 28. aq¸v (Znhkw) : 180-þ190

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: EXp _Ô kz`mhapÅ C\w

 29. Zo]vXn
 30. aq¸v (Znhkw) : 150-þ160

  AcnbpsS \ndw: Nph¸v

  aäv khntijXIÄ: hcĨsb Hcp ]cn[n hsc AXnPohn¡pw.

 31. s]món
 32. aq¸v (Znhkw) : 140-þ145

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Gsd KpWtaòbpÅ Acn

 33. shÅ s]món
 34. aq¸v (Znhkw) : 135-þ140

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Fsd KpWtaòbpÅ Acn

 35. s]mòWn
 36. aq¸v (Znhkw) : 160-þ165

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: DbÀó Dev]mZ\tijn

 37. {]Wh
 38. aq¸v (Znhkw) : 130-þ135

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Nnäqcnse ]cp¯n¡rjn sN¿pó Icna®n\v tbmPn¨Xv

 39. tizX
 40. aq¸v (Znhkw) : 140-þ145

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: cp¯n¡rjn sN¿pó Icna®nð cïmw hnfbv¡v \Soen\v tbmPn¨Xv

 41. [\p
 42. aq¸v (Znhkw) : 120-þ125

  AcnbpsS \ndw: shfp¸v

  aäv khntijXIÄ: Dev]mZ\ IvjaX IqSnbXv

Top

hn¯pev]mZ\w

KpWtaòbpÅ hn¯pev]mZn¸n¡póXn\pw hn¯nsâ Poh\£aX \ne\nÀ¯póXn\pw Nne \nÀt±i§Ä

 • kÀ¡mÀ mapIfnð ntóm AwKoIrX hn¯pev]mZIcnð ntóm hm§nb hn¯v am{Xta ]pXnb hn¯pല്പാZ\¯n\mbn D]tbmKn¡mhq.
 • hn¯pev]mZ\¯n\pÅ IrjnØe¯v ap¼v Irjn sNbvXncpó C\¯nsâ Xmt\ hfÀóphcpó sNSnIÄ Dïmbncn¡m³ mSnñ.
 • P\nXIip²n Dd¸phcp¯póXn\v hn¯pev]mZ\¯n\pÅ mS§Ä¡v aän\§fnð nópw Npcp§nbXv aqóv aoäÀ AIesa¦nepw sImSpt¡ïXmWv. hn¯nsâ X\na \jvSs¸SmXncn¡m³ CXv klmbn¡pw. AXsñ¦nð hn¯n\pthïn sIm¿pt¼mÄ Fñm `mK¯p\nópw aqópaoäÀ hoXw ]mSw Hgnhm¡nbmepw aXnbmIpw.
 • tcmKw _m[n¨ sNSnIfpw, IfIfpw, IeÀ¸pIfpw \o¡w sN¿Ww.
 • hcnhcnbmbn \SpóXv IeÀ¸v \o¡w sN¿póXn\v klmbn¡pw. Hmtcm aqóp aoädn\p tijhpw 30 sk. ao CSbIew \evIpóXv kkykwc£W {]hÀ¯\§Ä¡pw hf{]tbmK¯n\pw aäpw kuIcyw \evIpw. sImbv¯n\v HcmgvN aps¼¦nepw hbense shÅw hmÀ¯p IfbpóXp Fñm sNSnIfpw Hcpt]mse aqs¸¯póXn\v klmbIamIpw. Hcp s\ð¡Xncnse 80 iXam\w aWnIÄ aqs¸¯nbmð sIm¿mw. th\ð¡me¯v ]mepdbv¡póXpapXð aqs¸¯póXphsc s\ñn\v Bhiy¯n\v shÅw In«pópsïóv Dd¸phcp¯Ww.
 • sImbvX Aóp Xsó Iä saXns¨Sp¡Ww. hn¯v \ñh®w DW¡Ww. CuÀ¸w 13 iXam\¯nepw IqSpXemImXncn¡m³ ശ്ര²n¡pI. hn¯v IqSpXð DW§nbmð AXnsâ Poh\£aX Ipdbpw FóXpsImïv th\ð¡me¯v hn¯v IqSpXð DW¡cpXv, {]tXyIn¨pw {lkzImebn\§fpsS hn¯v.
 • ip²n \ne\nÀ¯póXn\v DW¡pt¼mgpw kw`cn¡pt¼mgpw aäp hn¯pItfm amen\y§tfm IecmXncn¡m³ ശ്ര²n¡Ww.
 • A´co£¯nð nóv IqSpXð CuÀ¸w hens¨Sp¡m¯hn[w Cc« NW¨m¡pItfm 700 tKPpÅ t]mfn¯o³ kônItfm hn¯v kq£n¡póXn\mbn D]tbmKn¡mw.
 • shdpw \ne¯v hn¯pNm¡pIÄ ASp¡nshbv¡cpXv. {]tXyI X«pIfntem ac¯nsâ ôpIfntem Nphcnð nópw HcSnhn«v Ch ASp¡pI. icnbmb hmbp {]hmlw Dd¸phcp¯póXn\pw hn¯nsâ Poh\£aX \ne\nÀ¯póXn\pw Cu {IaoIcWw klmbn¡pw. Hcp A«nbnð F«nð IqSpXð Nm¡pIÄ ASp¡cpXv. \ñh®w DW§m¯ hn¯msW¦nð Hc«nbnð aqóp Nmt¡ mSpÅq.
 • kky kwc£W hkvXp¡tfm, If\min\nItfm hf§tfm hn¯dbnð kq£n¡cpXv. hn¯dbpsS `n¯nbnð s]m«tem hnÅtem Dsï¦nð Ah knaâv D]tbmKn¨v AS¨v Fen ieyw Hgnhm¡Ww.
 • hn¯p kq£n¡póXn\p ap¼v Xsó kw`cWnbnse IoS§sf AIäpóXn\v 2% ame¯ntbm¬ Xfn¡Ww.
 • ths¸®bnð ap¡nb XpWn A«nIÄ¡nSbnð shbv¡pItbm th¸n³ n®m¡v XpWnbnð sI«n hn¯pNm¡n\I¯v hbv¡pItbm sNbvXv IoS§sf Xpc¯mw.
 • F«pamk¯nð IqSpXð kabw hn¯p kq£n¡pópsï¦nð Hmtcm amkw CShn«v AXnsâ A¦pcWtijn cntim[n¡Ww. {lkzImebn\§Ä¡v F«pamk¯nepw IqSpXð Imew Poh\£aX 80% \ne\nÀ¯póXn\v, hn¯v 4 aWn¡qÀ shůnð ap¡nsh¨Xn\p tijw XWenð hoïpw DW¡n CuÀ¸w 13 iXam\¯nse¯n¨mð aXnbmIpw. icnbmb coXnbnð kw`cn¨v kq£n¨mð Hómw hnfbv¡v sIm¿pó tPymXn, {XothWn Fóo {lkzImebn\§fpsS hn¯n\v 9þ-10 amkw hscbpw cïmw hnfbv¡v sIm¿póhbptSXv 8-þ9 amkw hscbpw 80% A¦pcWtijn \ne\nÀ¯mw.
 • Hme saSªpïm¡nb hñ§fnð Iqh, hmg, IcnsRm«, tX¡v FónhbntesX¦nepw Hónsâ Ce \nc¯nbXn\p tijw, apf¸n¨ s]m¡mfn hn¯v kq£n¨p hbv¡póXv AXnsâ Poh\£aX cïmgvN hsc \ne\nÀ¯póXn\v klmbn¡pw.

hn¯p\nc¡v

]dn¨p\Soð   60þ-85 In.{Kmw/slIvSÀ
hnX   80-þ100 In.{Kmw/slIvSÀ
\pcnbnSoð   80þ-90 In.{Kmw/slIvSÀ

Ipdn¸v: tað¸dª tXmXnð D]tbmKn¡pó hn¯n\v Npcp§nbXv 80% A¦pcWtijn Dïmbncn¡Ww. s]m¡mfn Irjn¡pÅ sshäne C\§Ä mSs¯ Iq\Ifntem hmc§fntem hnXbv¡póXn\v slIvSsdmón\v 100 Intem{Kmw hn¯v thïnhcpw.

hn¯p]Nmcw (Seed Treatment)

s]mSnhnXbv¡v:

hnXbv¡póXn\v 12-þ16 aWn¡pÀ ap¼v Xmsg sImSp¯ncn¡pó GsX¦nepw Hcp IpanÄmin\n hn¯nð pc«n hbv¡Ww.

 1. ImÀs_âmknw (_mhnÌn³ þ 50 WP) 2 {Kmw/In.{Kmw hn¯v
 2. സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെന്‍സ്‌ 10 ഗ്രാം/കി.ഗ്രാം വിത്ത്‌

tNäphnXbv¡v

hn¯p 12-þ16 aWn¡pÀ t\cw C\n ]dbpó GsX¦nepw IpanÄ min\n emb\nbnð IpXnÀ¯ tijw shÅw hmÀ¯p Ifªv apfbv¡m³ A\phZn¡pI. സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെന്‍സ്‌ 10 ഗ്രാം/കി.ഗ്രാം വിത്ത്‌/1 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം Asñ¦nð 0.2% _mhnÌn³ 50 WP 2 {Kmw/In.{Kmw hn¯v/ 1 enäÀ shÅw. Ipehm«w ]Xnhmbn Iïphcpó പ്രtZi§fnðt]mepw 30-þ60 Znhkw hsc Cu tcmK¯nð nópw Rmdns\ kwc£n¡póXn\v hn¯p]Nmcw sImïv km[n¡pw.

s\ðhn¯v 0.25% hocyapÅ tIm¸À kÄt^äv emb\nbnepw Hcp iXam\w hocyapÅ kn¦v kÄt^äv emb\nbnepw 24 aWn¡qÀ t\cw IpXnÀ¯Xn\ptijw emb\n hmÀ¯v apfbv¡m³ A\phZn¡pI. Hcp Intem{Kmw hn¯v IpXnÀ¡póXn\v Hcp enäÀ kq£va aqeI emb\n thïnhcpw.

Top

RmäSn

]dn¨p \SpóXn\pÅ RmdpIÄ¡v \ñ Icp¯pïmbncn¡Ww. C¯cw Rmdn\v hbense {]XnIqe AhØbpambn \ómbn s]mcp¯s¸Sm³ km[n¡pw. Rmdv s]mSnRmäSnbmtbm tNdpRmäSnbmtbm X¿mdm¡mw. GXpXcw RmäSnbmWv thïXv Fóp Xocpam\n¡póXv Pe¯nsâ e`yX ASnØm\am¡nbmWv.

tNdpRmäSn

cïmw hnfbv¡v Pew e`n¡pó പ്രtZi§fnð Cu coXn kzoIcn¡mw. HcmgvN apt¼ hnfbpw FóXv Cu coXnbpsS {]tXyIXbmWv. [mcmfw kqcy{]Imiw In«póXpw, \ñ hf¡pdpw \oÀhmgvNbpw DÅXpw PetkN\kuIcyapÅXpamb Øew thWw RmäSn¡mbn sXcsªSp¡m³. new cïpaqóp XhW \ómbn DgpXv I«bpS¨v \nc¸m¡nb tijw 5-þ10 sk.ao Dbchpw 1-þ1.5 aoäÀ hoXnbpw Bhiy¯n\v \ofhpapÅ hmc§sfSp¡pI. Chbnð apf¸n¨ hn¯v ]mImw. hmc§Ä¡nSbnð shÅw hmÀópt]mIm\pÅ oÀ¨mepIÄ Dïmbncn¡Ww. Hcp slIvSdnð dn¨p\SpóXn\v 1000 NXpc{i aoäÀ Øe¯v RmäSn X¿mdm¡nbmð aXn. RmäSn¡v \nesamcp¡póXn\v ap¼v NXpc{iaoädn\v Hcp Intem{Kmw Fó tXmXnð It¼mtÌm Imenhftam tNÀ¯v a®pambn Iq«nIeÀ¯Ww.

IpXnÀ¯ hn¯v shÅw hmÀ¯v Ifªv NqSpw CuÀ¸hpapÅ Øe¯v apfbv¡m³ shbv¡pI. CuÀ¸w IpdbmXncn¡póXn\v CSbv¡nSbv¡v shÅw Xfn¨psImSp¡Ww. Hcp ImcWhimepw hn¯v DW§m³ CSbmIcpXv. apf¨ hn¯v aqómw Znhkw hnXbv¡mw. hnXbv¡m³ Xmakn¨mð sNSn¡p Icp¯v Ipdbpw.

hnX¨p AôpZnhk¯n\ptijw 7 Znhkw hsc 5 sk. ao Dbc¯nð shÅw \nÀ¯mw. AXn\ptijw IfIsf \nb{´n¡póXn\pthïn XpSÀ¨bmbn 5 sk.ao Afhnð shÅw \nÀ¯Ww. \ofw Ipdª thcpIfpÅ Icp¯pä sNSnIfpïmIpóXn\v CSbv¡nsS RmäSnbnse shÅw hmÀ¯p IfbpóXv klmbIamWv. IqSpXð shÅw \nÀ¯póXv Rmdn\v Dbcw IqSphm\pw, L\w Ipdbphm\pw CSbm¡pw. C¯cw Rmdv ]dn¨v \Spt¼mÄ s]s«óv Icp¯v t\Snñ.

RmäSnbnð mIyP\I¯nsâ IpdhpsImïpÅ e£W§Ä ImWpIbmsW¦nð C\¯nsâ aq¸v A\pkcn¨v Rmdv ]dn¡póXn\v 10 Znhkw ap¼v 100 NXpc{iaoädn\v Hcp In.{Kmw Fó tXmXnð taðhfambn bqdnb hnXdn sImSp¡Ww.

s]mSn RmäSn

Bhiy¯n\v shÅw In«m¯t¸mgpw \Soð kab¯n\v Hc\nÝnXXzw \ne\nev¡pt¼mgpw Cu coXnbmWv \ñXv. Hómw hnfbv¡v \Soð, agsb am{Xw B{ibn¡pt¼mÄ Rmdnsâ hfÀ¨sb \nb{´n¡msaóXpsImïv s]mSn RmäSnbmWv A`nImayw. \new \ómbn DgpXv a®v DeÀ¨bpÅ cph¯nem¡n 15 sk.ao Dbc¯nepw 1-þ1.5 aoäÀ hoXnbnepw kuIcy{]Zamb \of¯nepw hmc§Ä FSp¡pI. NXpc{i aoädn\v 1 In.{Kmw Fó tXmXnð It¼mtÌm Imenhftam tNÀ¯v a®pambn IeÀ¯Ww. D]NcWw \S¯nb hn¯v hmc§fnð Xpeyambn hog¯¡hn[w ]mIn hn¯p aqS¯¡hn[w AXn\paosX s]mSnat®m aWtem hnXdWw. agbnsñ¦nð CSbv¡v \\¨p sImSp¡Ww.

\njv¡Àjn¨ coXnbnð kqcyXm]w Gev]n¨ RmäSnIfnse (Solarised nursery) Rmdv ]dn¨p \Spt¼mÄ Ah Icp¯pä hfÀ¨bpw s]s«ópÅ aq¸pw »mÌp tcmK¯ns\Xnsc {]Xntcm[ tijnbpw {]ISn¸n¡póXmbn Iïn«pïv. (Xmev¡menI ip]mÀi)

Rmdnsâ aqപ്പ്

\mevþAôv Ce hncnbpó പ്രmb¯nð AXmbXv {lkzImebn\§Ä, hnX¨v 18 Znhkw Ignªpw a[yImebn\§Ä, hnX¨v 20þ-25 Znhkw Ignªpw \Sm³ mIamIpw. ZoÀLImebn\§fmb ]¦Pv, PKómYv, IR 5 Fónh ap¸XpZnhk¯n\ptijta ]dn¨p\Sm³ mIamIq. ap¸XpZnhk¯nð IpSpXð aq¸pÅ Rmdp \Spt¼mÄ hbenð nSn¨p In«m³ IqSpXð kabsaSp¡pw. hncn¸pIrjnbnð a[yImebn\§Ä¡v RmäSnbnð 35 Znhkhpw {lkzImebn\§Ä¡v 25 Znhkhpw aq¸mImw.

aq¸v IqSnb Rmdv \Spt¼mÄ pcnbIew Ipdbv¡pIbpw Hcp \pcnbnð aqtóm \mtem AeIv hoXw \SpIbpw sN¿mw. IqSmsX Aôp In.{Kmw Fó tXmXnð ASnhfambn ]mIyP\Iw IqSpXð \ðIpIbpw thWw. Xteóv Xsó RmäSnbnð shÅw Ibän \nÀ¯nbXn\ptijta Rmdv hen¡mhp. Ipd¨p RmdpIÄ am{Xw Hmtcm ]nSnbnepw HXp¡n ]dn¡pIbmsW¦nð Rmdn\pïmhpó £Xw Ipdbv¡mw. thcnse sNfn IgpIn¡fªv kuIcy{]Zamb sI«pIfm¡nshbv¡pI. Rmdnsâ Xe¸pw thcpIfpw apdnbpóXv tcmKmWp_m[bv¡v ImcWamtb¡mw.

Top

\new Hcp¡ð

ip]mÀi sNbvXn«pÅ tXmXnð ssPhhf§Ä ASnhfambn tNÀ¯tijw \new \ñXpt]mse DgpXv \nc¸m¡Ww. Ahkm\ DgthmSpIqSn ip]mÀi sNbvX \nc¡nð cmkhf§Ä tNÀ¡Ww.

Ip«mSv

hbense shÅw hmÀ¯p Ifªv IfIÄ ñt]mse DgpXv a®nð tNÀ¯v \new \nc¸m¡pI. C§s\ ]mIs¸Sp¯nb \ne¯nð t\cnb tXmXnð shÅw \nÀ¯nbXn\ptijta hnXbv¡mhq. apf¨ hn¯n\p apIfnð sNfn ASnªv \in¨p t]mImXncn¡póXn\v CXv klmbIamIpw.

tImÄ

Hómw hnfbv¡v ImehÀj¯n\ptijw s]«nbpw ]dbpw D]tbmKnt¨m, ]¼p]tbmKnt¨m hbense shÅw hän¡mw. XpSÀóv \new \ñXpt]mse DgpXv Rmdv \SWw. cïmw hnfbv¡v \new X¿mdm¡n apf¸n¨ hn¯v hnXbv¡pItbm Rmdv \SpItbm Bhmw.

HmWm«pIc

ImehÀj¯n\p ap¼p e`n¡pó th\ð agtbmsS \new \ómbn DgpXv \mS³ Ie¸ sImïpgpXv Nmenð pcnbnSpóXmWv km[mcW coXn.

s]m¡mfn

G{]nð amkt¯mSpIqSn hc¼pIÄ es¸Sp¯pIbpw shÅw \nb{´n¡m\pÅ No¸pIfpsS AäIpä¸WnIÄ XoÀ¡pIbpw sN¿Ww. thenbnd¡t¯mSpIqSn shÅw apgph³ hmÀ¯p Ifªv No¸pIÄ ASbv¡pI. a®v DW§n¡gnbpt¼mÄ AXv sh«n I®nIfpïm¡pI. I®nIÄ¡v Hcp aoäÀ ASnhnkvXoÀ®hpw Ac aoäÀ Dbchpw thWw. Ipdª kabw sImïv a®v s]mSnªv In«m\pw CSh¸mXnagbnð D¸nsâ Awiw apgph\mbn IgpIn amäm\pw I®nIq«ð klmbn¡póp. C§s\bpÅ Iq\IÄ Xsó gvkdnIfmbn hÀ¯n¡póXpsImïv Rmdv shÅs¸m¡¯nð in¡pIbnñ.

s]m¡mfn¡rjn¡v hn¯v apf¸n¡póXv Hcp {]tXyI coXnbnemWv. sXt§mesImïpÅ hñ§fnð hmgbnetbm, Icnt§m«bnetbm, tX¡netbm \nc¯n hn¯n«v apdp¡ns¡«n ip²Pe¯nð 12 apXð 15 aWn¡qÀ t\cw ap¡nbnSpóp. ]nóoSv Cu hn¯v ]pds¯Sp¯v XWenð kq£n¡pw. apf¨ hn¯v ap¸XpZnhkw hsc tISpIqSmXncn¡pw. a®pw ImemhØbpw hnXbv¡m³ A\ptbmPyamIpó kab¯v hn¯v Iq\Ifnð hnXbv¡mw. hnXbv¡póXn\v apന്‍പ് 3-þ6 aWn¡qÀ kabw hsc hoïpw shůnð IpXnÀt¡ïXpïv. Rmdn\v 40-þ45 sk. ao DbcamIpt¼mÄ (30-þ35 Znhkw) Xq¼sImïv Iq\sh«n RmtdmSp IqSnb sNdnb IjW§fm¡n hbenð nc¯Ww.

Iq«p apïI³

Cu coXnbnð hncn¸v (EXp_Ôkz`mhw Cñm¯ C\§Ä) apïI³ (EXp_Ôkz`mhapÅ C\§Ä) C\§Ä 70 : 30 Fó A\p]mX¯nð Hómwhnf Ime¯v hnXbv¡póp. shÅw IqSpXepÅXp aqew apïIsâ hnXbpw \Soepw km[yañm¯ mS§fnemWv Cu coXn A\phÀ¯n¡póXv. Hómw hnf¡me¯v (G{]nðþsabv) hn¯v hnXbv¡póp. HmKÌvþsk]väw_tdmsS Hómw hnfbpw Unkw_ÀþP\phcntbmsS cïmw hnfbpw sIm¿m³ km[n¡pw. Hómw hnf sImbvX tijw cïmw hnfbv¡pÅ cmkþssPh hf§Ä tNÀ¡pw. Hópw cïpw hnfIÄ shtÆsd sIm¿póXnt\¡mÄ hnfhv Ipdbpsa¦nepw {]tXyI ]cnØnXn \ne\nev¡pó പ്രtZi§fnð C¯cw Irjn coXnbmWv A\ptbmPyw.

Top

\Soð

Xmsg ]«nIbnð sImSp¯ncn¡pó AIe¯nð Hcp \pcnbnð ctïm aqtóm RmdphoXw aqóvþmev sk.aoäÀ Bg¯nð SpóXmWv \ñXv. Hmtcm aqóp aoäÀ «Xn\v tijhpw 30 sk.ao hoXw CSbIew hnSpóXv kkykwc£W \S]SnIÄ¡pw aäp Irjn¸WnIÄ¡pw klmbIamIpw.

\Soð AIew

Irjn-¡mew
aq¸v
AIew sk.ao
Hcp NXpരശ്രമീädnse \pcn-sb®w
Hómw hnf
a²y-Imew
20  x 15
33
lkz-Imew
15  x 10
67
cïmw hnf
a²y-Imew
20  x 10
50
lkz-Imew
15  x 10
67
aqómw hnf
a²y-Imew
20  x 10
50
lkz-Imew
15  x 10
67

Top

hfw tNÀ¡ð

ssPhhfw: Imenhfw/ It¼mÌv/ ]¨nehfw Fónh slIvSdn\v Aôp S¬ Fó tXmXnð a®nð DgpXv tNÀ¡Ww. t^mkvt^äv hfw apgph\pw ssPhhf¯nt\msSm¸w tNÀ¡mw. PohmWp hf§fpw s\ð¸mS§fnte¡v ip]mÀi sNbvXn«pïv.

s]mSnhnX \S¯pó mS§fnð slIvSdn\v 12.5 In.{Kmw ]bÀ hn¯v s\ñnt\msSm¸w hnXbv¡mw. ag s]bvXv ]mS¯v shÅw \nev¡pt¼mÄ GItZiw BdmgvN hfÀ¨sb¯nb ]bÀ sNSnIÄ AgpIn a®nð tNcpw. C§s\ sN¿póXv hf¯nsâ Bhiyw \nI¯póXnt\msSm¸w If \nb{´W¯n\pw klmbn¡pw.

cmkhfw

ss\{SP³ (N) t^mkv^dkv (P), s]m«mkyw (K) hf§fpsS ip]mÀi sNbvXn«pÅ tXmXpw GsXms¡ kab¯mWv hfw tNÀt¡ïXv Fópw Xmsg sImSp¯ncn¡póp.

s\ð¡rjn¡v ip]mÀi sNbvXn«pÅ cmkhf§fpsS tXmXv (In.{Kmw./slÎÀ)

new/{]tZiw
C\w
]mIyP\Iw N
`mhlw P2O5
£mcw K2O
Ic¸mSw (tamS³ ne§Ä)
PTB 28, 29, 30
40
20
30
Ic¸mSw (tamS³ ne§Ä)
AXypðmZ\ {lkzImebn\§Ä
60
30
30
tNäv \ne§Ä (Fñm {]tZi§fpw)
AXypð]mZ\ {lkzImebn\§Ä
70
35
35
tNäv \ne§Ä (Fñm {]tZi§fpw)
AXypð]mZ\ a²yImebn\§Ä
90
45
45
tNäv \ne§Ä (Fñm {]tZi§fpw)
{]mtZinI C\§Ä
40
20
20
tNäv \ne§Ä (Fñm {]tZi§fpw)
H 4
70
45
45
tNäv \ne§Ä (Fñm {]tZi§fpw)
ajqcn
50
25
25
tImÄ ne§Ä

*ഹ്രkzImebn\§Ä

*a²yImebn\§Ä

90

110

35

45

45

45

Im«Im¼ð, s]móm\n FónhnS§fnse tImÄne§Ä
*a²yImebn\§Ä
110
45
45
*{]mtZinI ip]mÀi: IoS tcmK _m[bvs¡Xnsc {]tXyI {i²thWw

s\ñn\v cmkhfw tNÀt¡ï L«§Ä

പ്രtZiw C\w N P K \nÀt±i§Ä
    tNÀt¡ï kabw  
    B** T PI B T PI B** T PI **hnX¨v HcmgvN Ignªpw CSmw
Ic¸mSw PTB 28,29,30 1/3 1/3 1/3 F     ½   ½* *apgph³ Kbpw ASnhfambpw \ðImw
{lkzImebn\§Ä 1/3 1/3 1/3 F     ½*   ½ *apgph³ Kbpw ASnhfambpw \ðImw
hnX¨ tNäpIï§Ä¡v s]mXpip ]mÀi 1/3* 1/3 1/3 F     ½*   ½ *tNäphnX¡v HcmgvN Ignªpw s]mSnhnX¡v Rmdv apf¨ps]m§nbXn\ptijhpw
ajqcn 1/3 1/3* 1/3** F     ½   ½** *hnX¨v 45 Znhk¯n\ptijw. **hnX¨v 85 Znhk¯n\ptijw
]dn¨p \Soð (tNäpIïw) {lkzImebn\§Ä 2/3   1/3* F     ½   ½ *ASnIWbv¡v 5 7 Znhkw ap³]v
a²yIme aq¸pÅ C\§Ä ½   ½* F     ½   ½* *ASnIWbv¡v 5 7 Znhkw ap³]v
ajqcn ½ ¼* ¼** F     ½   ½** *«v 40 Znhk¯nð ** «v 60 Znhk¯nð
HmWm«pIc s]mXpip]mÀi ½ ¼ ¼ F     ½   ½ aWð a®nð NDw Kbpw Aôv XpeyXhWIfmbn \ðImw.
hb\mSpw aലമ്പ്രtZihpw ZoÀLImebn\w \Soð coXn   ½ ½   F     ½ ½  
hnX   ½* ½   F     ½* ½ *hnX¨v 45 Znhk¯n\ptijw
s]m¡mfn s]mXpip]mÀi F* F*   F*           *Iq\sh«n \nc¯pókab¯v
Iq«papïI³ Hómw hnf ½   ½ F     ½   ½  
cïmw hnf F*     F*     F*     *Fñm hfhpw Hä¯hWbmbn Hómw hnf sImbvXXn\ptijw
 • B – ASnhfambn \nesamcp¡pó kab¯v;
 • N – mIyP\Iw;
 • T – Nn\ s]m«pó kab¯v;
 • P – mhlw
 • PI – ASn¡W ]cph¯nð
 • K – £mcw
 • F – apgph³

tamS³ Irjn¡pw tNäphnXbv¡pw ]mIyP\Iw aqóv Xpey KUp¡fmbn thWw sImSp¡phm³. BZyKUp ASn hfambpw cïmw KUp Nn\¸p s]m«pt¼mgpw (hnX¨v aqómgvNbv¡ptijw) aqómw KUp ASn¡W¸cph¯nepw (IXncv \nc¡póXn\v 30 Znhkw ap³v) sImSp¡Ww. `mhlw apgph\pw \nesamcp¡pótXmSp IqSn \ðImw. £mc¯nsâ apgph³ tXmXpw \nesamcp¡pt¼mÄ ASnhfamtbm Asñ¦nð IpXn ASnhfambpw ]IpXn ASn¡W ]cph¯nepw tNÀ¡mw.

Ip«mSv {]tZi¯v hnf k{¼Zmb¯nð mSw DW§nbXn\p tijw hoïpw shÅw IbäpótXmsSm¸w ASnhfambn ]mIyP\Iw tNÀ¡mw. ip]mÀi sNbvXn«pÅ mhlw cïp KUp¡fmbnþ ASnhfambpw ]camh[n Nn\¸v s]m«pó kab¯pw tNÀ¡mw.

aWensâ Awiw IqSpXepÅ a®nð mIyP\Iw ctïm aqtóm KUp¡fmbn \ðIpóXv hf\jvSw Ipdbv¡pw.

HmWm«pIc {]tZi¯v slIvSdn\v 5 S¬ ssPhhfhpw 67.5 In.{Kmw £mchpw tNÀt¡ïXpïv.

Hómw hnf¡me¯v XpSÀ¨bmb agaqew ]mIyP\Iw ASnhfambn tNÀ¡m³ ämsX hómð «v 15 Znhk¯n\p tijw tNÀ¯mepw aXnbmIpw.

HmWm«pIc {]tZi¯v cïmwhnfbv¡v EXp_Ôkz`mhanñm¯ ധനy Fó C\¯n\v NPK 60:30:30 Intem{Kmw/slIvSÀ FóXmWv cmkhf ip]mÀi

s]mSnhnXbv¡v ajqcn IrjnsNbvXn«pÅbnSt¯bv¡v ]mIyP\Iw, `mhlw, £mcw, Fónh bYm{Iaw 50:25:25 In.{Kmw/slIvSÀ BWv ip]mÀi sN¿póXv. ]mIyP\Iw aqóp XpeyKUp¡fmbn þ ASnhfambpw, hnX¨v 45 Dw 85 Dw ZnhkamIpt¼mÄ sImSp¡Ww.

HmWm«pIcbnse t]mse aWensâ Awiw IpSpXepÅ Øe§fnð mIyP\Iw, £mcw Fóo cmkhf§Ä Aôp Xpey KUp¡fmbn sImSp¡póXmbncn¡pw \ñXv. a[yIme aq¸pÅ C\§Ä¡v \Spt¼mgpw \«v 15, 38, 53, 70 Znhk§Ä¡v tijhpw ]mIyP\Ihpw £mchpw \ðImw. Cu Znhk§Ä s\ñnsâ hfÀ¨bnse \nÀ®mbI L«§fmWv.

Xncph\´pcw, ae¸pdw PnñIfnse a®nð `mhl¯nsâ Awiw IpdhmbXpsImïv `mhl hf§Ä tNÀt¡ïXv AXy´mt]£nXamWv. `mhlw \ðIpóXn\mbn kq¸À t^mkvt^än\p ]Icw tdm¡v t^mkvt^ämbmepw aXn.

HmWm«pIc {]tZi¯v `mhlþ£mc hf§Ä Hgnhm¡n XpSÀ¨bmbn ss\{SP³ hf§Ä am{Xw CSpóXv a®nsâ Dev]mZ\£aXsb {]XnIqeambn _m[n¡pw. ag¡meamsW¦nð ASnhfambn sImSpt¡ï mIyP\I¯nsâ പ്രtbmKw Nn\¸p s]m«pó kabt¯bv¡v amän hbv¡mhpóXmWv. Nn\¸ps]m«pó hnhn[ L«§fnepw ]nóoSv ASn¡W¸cph¯nepw ]mIyP\Iw taðhfambn sImSp¡póXv s\ñpev]mZ\w hÀ²n¡póXn\v klmbn¡pw. £mc¯nsâ 50% ASnhfambpw, 25% Nn\¸p s]m«pt¼mgpw, 25% ASn¡W¸cph¯nepw \ðIpóXmWv \ñXv.

s]m¡mfn taJebnð cmkhf§Ä (mIyP\Iw : `mhlw : £mcw) 20:40:0 In. {Kmw/slIvSÀ Fó A\p]mX¯nð Iq\ X«n \nc¯pó kab¯v apgph\mbn \ðIpóXmWv \ñXv. (ssI¸mSp{]tZi¯n\v CXv _m[Iañ).

Iq«papïI³ coXn¡pÅ പ്രtXyI cmkhf ip]mÀi:

Iq«papïI³ coXnbnð DbÀó hnfhv e`n¡póXn\v Hómw hnfbv¡pw cïmw hnfbv¡pw N:P2O5:K2O 20:10:10 In. {Kmw/slIvSÀ Fó tXmXnepw cïmw hnfbv¡v 30:15:15 In. {Kmw/slIvSÀ Fó tXmXnepamWv ip]mÀi sNbvXn«pÅXv. Hómw hnfbnð mIyP\Ihpw £mchpw cïv Xpey `mK§fmbn ASnhfambpw ASn¡W¸cph¯nepw \ðIWw. `mhlw apgph\pw ASnhfambn tNÀ¡mw. cïmw hnfbv¡pÅ hfw apgph\pw Hómw hnf sImbvsXSp¯ DSs\ Hä XhWbmbn sImSp¡Ww.

Xmev¡menI ip]mÀi

tIcf¯nsâ hS¡³ പ്രtZi§fnð Iq«p apïI³ coXn¡v 40:20:20 In. {Kmw/slIvSÀ Fó tXmXnð hncn¸n\pw 20:10:10 In.{Kmw/slIvSÀ Fó tXmXnð EXp_Ô kz`mhw {]ISn¸n¡pó C\§Ä Irjn sN¿pó apïI\pw FóXmWv Nnehp Npcp¡nbpÅ cmkhftXmXv.

cmkhf {]tbmKw

\SpóXn\p ap³pÅ hf{]tbmKw \nesamcp¡pt¼mÄ Ahkm\ Nmð Dghnt\msSm¸ambncn¡Ww. Pee`yX Dd¸pÅ പ്രtZi§fnð taðhfw tNÀ¡póXn\v Hcp Znhkw ap³]v shÅw Xð¡menIambn hmÀ¯p Ifªv hfw tNÀ¯v 12 aWn¡qdn\ptijw hoïpw shÅw IbäpI. bqdnbbpsS Imcy£aX hÀ²n¸n¡póXn\v \\ª a®pw, bqdnbbpw 6:1 Fó A\p]mX¯nð Iq«nIeÀ¯n 24þ48 aWn¡qÀ h¨Xn\ptijw hbenð hnXdpI. Aôns\móv (5 `mKw bqdnbbv¡v 1 `mKw ]n®m¡v) Fó tXmXnð póbv¡/th¸n³ n®m¡pambn IeÀ¯nbpw bqdnb D]tbmKn¡mw. ASnhfambn ]mIyP\Iw \ðIpóXn\mWv Cu coXn IqSpXð A`nImayw. hcĨ, shÅs¸m¡w XpS§nb {]tXyI kmlNcy§fnð mIyP\Iw CeIfnð Xfn¨p sImSp¡mw. ]Xn\ôv iXam\w KmVXbpÅ bqdnb emb\n ]hÀkvt{]bÀ D]tbmKn¨pw, 5 iXam\w KmVXbpÅ emb\n sslthmfyw kvt{]bÀ D]tbmKn¨pw Xfn¡mw. Hcp XhWs¯ പ്രtbmK¯nð slIvSdn\v 15 In.{Kmw ]mIyP\I¯nð IqSpXemIcpXv. ]pXnb bqdnb am{Xta CeIfnð Xfn¡póXn\mbn D]tbmKn¡mhq.

kn¦nsâ A`mhw ImWpIbmsW¦nð slIvSsdmón\v 20 In.{Kmw kn¦v kÄt^äv a®nð tNÀ¯psImSp¡Ww. CeRc¼pIÄ¡v hnfÀ¨bpw, CeIÄ¡v aªfn¸pw XmsgbpÅ CeIfnð Xhn«p\nd¯nepÅ s]m«pIfpw DïmIpóXmWv kn¦nsâ Ipdhpaqew ImWs¸Spó e£W§Ä. kn¦pw £mchpw IqSn Htc Znhkw tNÀ¡cpXv.

Nne {]tXyI Npäp]mSpIfnð, shůnð AenbpóXcw `mhlhf§Ä (DZm: kq¸À t^mkvt^äv) Hä¯hWbmbn sImSp¡póXnt\¡mÄ AXv cïpXhWIfmbn þ ASnhfambpw, Nn\¸p s]m«pó Ahkc¯nepw þ sImSp¡mhpóXmWv. CXp IqSpXð s\ñpw ssht¡mepw In«póXn\v klmbIamIpw.

s]m¡mfn C\§fmb sshäneþ1, sshäneþ2 Fónhbv¡v cmkhf§Ä tNÀt¡ïXnñ.

Ip½mb{]tbmKw

a®nse A¾þ£mc AhØ (pH) 6.5þð IpdhmsW¦nð Ip½mbw tNÀ¡Ww.

Hómwhnf¡me¯v slIvSdn\v 600 In.{Kmw Ip½mbw cïpXhWIfnembn (\new Hcp¡pó kab¯v slIvSdn\v 350 In.{Kmapw, hnX¨v/ \«v Hcp amk¯n\ptijw slIvSdn\v 250 In.{Kmapw) sImSp¡óXmWv \ñXv.

s]m¡mfn \ne§fnð cïp XhWbmbn 1000 In.{Kmw hsc Ip½mbw \ðIWw. BZy]IpXn Iq\Iq«pt¼mgpw, cïmw ]IpXn Iq\ sh«n\nc¯pt¼mgpw tNÀ¡mw.

Ip½mbhpw cmkhf§fpw {]tbmKn¡póXn\nSbnð Npcp§nbXv HcmgvNs¯ CSthf \ðIWw. taðhfw CSpóXn\v HcmgvN ap³pXsó Ip½mbw tNÀ¯ncn¡Ww.

Top

Pe]cn]me\w

\Soð kab¯v hbenð 1.5 sk.ao. shÅw Dïmbncn¡Ww. ]nóoSv Nn\¸v s]m«pó kabs¯mgnsI XpSÀ¨bmbn 5 sk.ao. shÅw \nÀ¯mw. sImbv¯n\p ]Xnaqóv Znhkw ap³v hbense shÅw apgph³ hmÀ¯pIfbWw.

Ipdn¸v: Pee`yX Dd¸pÅXpw A¾Xzw IqSpXepÅXpamb \ne§fnð Xn\ôv Znhkw IqSpt¼mÄ shÅw hmÀ¯pIfªv hoïpw shÅw IbäpóXn\v ip]mÀibpïv. shÅs¸m¡ km²yXbpÅ mS§fnð C¯cw {]tZi§Ä¡v ip]mÀi sNbvXn«pÅ C\§tfm, ajqcnbpsS aq¸pIqSnb Rmtdm \Smw. C¯cw Øe§fnð km[mcWbmbn shÅw s]m§pó kabhpw s\ðs¨SnbpsS hfÀ¨bpsS \nÀ®mbI L«§fpw Htckab¯v hcmXncn¡¯¡hn[w \Soð kabw {IaoIcnt¡ïXpïv.

Pee`yX Dd¸pÅ ²Xn {]tZi§fnð BdpZnhk¯nsemcn¡ð shÅw Ibänbmð aXn. ]pôIrjnbnð qKÀPe \nc¸v Hcp aoädn\pÅnð hcpó Øe§fnð cïpZnhkw IqSpt¼mÄ നന¨mð aXnbmIpw.

PeZuÀe`yapÅ Øe§fnse Pe]cn]me\ coXn

coXnIÄ
hfÀ¨m L«§Ä
thcp]nSn¨v Nn\¸p s]m«pw hsc
Nn\¸p s]m«póXp apXð IXncnSpóXp hsc
IXncnSpóXp apXð aqs¸¯póXphsc
I
XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww നനhv* (Saturation point) നനhv*
II
നനവ്* XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww
III
XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww D]cnXe¯nð Xe\mcng I\¯nepÅ hnÅepIÄ*
IV
D]cnXe¯nð Xe\mcng I\¯nepÅ hnÅepIÄ* XpSÀ¨bmbn shÅw \nð¡Ww D]cnXe¯nð Xe\mcng I\¯nepÅ hnÅepIÄ*
* 5 sk.ao. Bg¯nð shÅw \n𡯡hn[w \\bv¡pI

Top

IfIfpw If\nb{´Whpw

tIcf¯nse s\ð¸mS§fnð km[mcW ImWpó IfIÄ:

pñphÀ¤¯nðs¸«h : hcns\ñv, ]eXcw IhS, s]mŸpñv, NÆcn¸pñv (\cn§)

ap¯§ hÀ¤¯nðs¸«h: aªt¡mc (sNt¦mð), Xtes¡«³, a§v

hoXnbpÅ CeItfmSpIqSnbh : \otemð¸ew, \oÀഗ്രാ¼q, \mKt¸mf, s\ñn¨oc

]óð hÀ¤¯nðs¸«h : B{^n¡³ mbð, menes¡mSnb³

BðKIÄ : Nïn, apų mbð, aäp]mbepIÄ

nb{´Ww: hnX¨v Asñ¦nð «v 45 Znhkwhsc s\ñnð Ifieyw DïmImsX {i²nt¡ïXv \ñ hnfIn«phm³ AXy´mt]£nXamWv.

kky\min\nIÄ D]tbmKn¨pÅ nb{´Ww

F) s]mSnhnXbnð

IfIsf Ah apf¨ps]m§pt¼mįsó in¸n¡póXn\mbn s\ñv hnX¨ Atóm, hnX¨v Bdp Znhk§Ä¡pÅntem C\n ]dbpó If\min\nIfnð GsX¦nepw Hóv Xfn¡mw.

 • yq«mt¢mÀ 1.25 In.{Kmw hnjhkvXp/slIvSÀ
 • s]³UnsaXmen³ 1.5 In.{Kmw hnjhkvXp/slIvSÀ
 • പ്ര«nemt¢mÀ 0.75 In.{Kmw hnjhkvXp/slIvSÀ
 • ഓക്സിഫ്ലൂര്‍ഫെന്‍ 0.15 കി.ഗ്രാം വിഷവസ്തു/ഹെക്ടര്‍

n) tNäphnXbnð

F. hnX¨v 6 apXð 9 Znhk¯n\pÅnð yq«mt¢mÀ 1.25 In.{Kmw hnjhkvXp  Hcp slIvSdn\v.

_n. {]«nemt¢mÀ + സേഫ്‌നര്‍v 0.45 In.{Kmw hnjhkvXp Hcp slIvSdn\v Fó tXmXnð hnX¨v 3 apXð 5 Znhk¯n\pÅnð Xfn¡pI. CXn\p ]pdsa, hnX¨v 20 Znhkw Bhpt¼mÄ slIvSdn\v 2,4--D 0.8 In.{Kmw hnjhkvXp FótXmXnð Xfn¨p sImSp¡pI.

kn. IhSsb \in¸n¡póXn\p am{XambpÅ Hcp If\min\nbmWv ssktlmtemt^m¸v _yqss«ð AYhm ¢nôÀ. CXv 80 {Kmw hnjhkvXp Hcp slIvSdn\v Fó tXmXnð hnX¨v 15 apXð 18 Znhk¯n\pÅnð Xfn¨p sImSpt¡ïXmWv.

hcns\ñv \nb{´Ww

Ip«mSv t]msebpÅ പ്രtZi§fnse Hcp {][m\IfbmWv hcns\ñv. Pe\nb{´Ww Imcy£aambn sN¿m³ km[n¡pIbmsW¦nð C\n]dbpó coXn Ahew_n¨mð CXns\ \nb{´n¡m³ Ignbpw.

ImÕyw s]tdmIvsskUv s\ðhn¯pambn 1:5 Fó A\p]mX¯nð IeÀ¯pI. icnbmbn ]pcfpóXn\v Hcp hn¯ppc«ð D]IcWw DÅXv \ñXmWv. CXnð s\ðhns¯Sp¯v hn¯p]pc«ð t]mfnhnss\ð BknUv (PVA 4%) Xfn¡pI. CXv Hcp ]it]mse {]hÀ¯n¡pw. aqópþmev {]mhiyw {Uw Xncn¨v ]i s\ñnð nSn¸n¡pI. \ñh®w ]pcïp In«póXn\v ]eXhWIfmbn sN¿póXmWv \ñXv. C§s\ s]tdmIvsskUv ]pc«nsbSp¡pó s\ñv Hcp Znhkw XWe¯n«v DW¡Ww. Ch CuÀ¸ clnXamb AhØbnð t]mfn¯o³ mKpIfnð Hcp amkw hsc kq£n¡mw. ImÕyws]tdmIvsskUv ]pc«nb hn¯v hnX¨Xn\v tijw 10-þ15 sk.ao. shÅw ]mS¯v sI«n\nÀ¯Ww. CXv C§s\Xsó 10-þ12 Znhkt¯¡v \ne\nÀ¯pIbpw thWw. km[mcW hnXsb At]£n¨v 30% IqSpXð apfbv¡ð Cu coXn Dd¸phcp¯póp. hcns\ñv apfbv¡póXv 80% iXam\w IpdbpsaóXn\v ]pdta aäp ]pðhÀ¤IfIfpsS ieyhpw kmcambn Ipdbv¡phm³ CXv klmbn¡pw. ]t£ ImÕyws]tdmIvsskUn\v Xnf¡apÅXpsImïv Fcï, sIm¡v Fóo ]£nIÄ BIÀjn¡s¸Sphm³ km²yXbpsïópÅXmWv Cu {]tbmK¯nsâ Hcp Ipg¸w. a®v A[nIw A¾abw (pH 5.5þð Ipdhv) BIm³ mSnñ FóXpw Cu amÀ¤¯nsâ Hcp ]cnanXnbmWv.

kn) ]ndn¨p \Soð

«v BdpZnhk¯n\pÅnð C\n ]dbpó GsX¦nepw Hcp If\min\n Xfn¨mð pñphÀ¤ IfIsf \nb{´n¡mw.

 • s]³UnsaXmen³ 1.5 In.{Kmw hnjhkvXp/slIvSdn\v
 • _yq«mt¢mÀ 1.25 In.{Kmw hnjhkvXp/slIvSdn\v
 • A\ntemt^mkv 400 {Kmw hnjhkvXp/slIvSdn\v

hoXnIqSnb CeItfmSpIqSnb IfIsfbpw ap¯§ hÀ¤IfIsfbpw \in¸n¡póXn\mbn \«v 20þ25 Znhk¯n\pÅnð 2,4--þD Fó If\min\n Hcp In.{Kmw hnjhkvXp Hcp slIvSdn\v Fó tXmXnð Xfn¡mw. Pe\nb{´Ww km²yamb Øe§fnð slIvSsdmón\v 10 In.{Kmw Fó tXmXnð bqdnbbpambn IeÀ¯n 2,4-þD hnXdpóXv acpóv ASn¡m\pÅ sNehv Ipdbv¡m³ klmbn¡pw.

B{^n¡³mbensâ nb{´Ww

\Soen\v HcmgvNap¼v B{^n¡³mbð hbenð Xsó Nhn«nXmgv¯póXv AXns\ \nb{´n¡póXnt\msSm¸w a®nsâ e]pjvSn hÀ²n¸n¡m\pw klmbn¡pw.

സിര്‍ടോബാഗസ് സാല്‍വീനിയെ എന്ന മിത്ര കീടത്തെ വയലിലേക്ക്‌ വിടുക വഴി ഇവയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയെ ലഭിക്കുന്നതിനായി കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

 kky\min\nIÄ D]tbmKn¡pt¼mÄ FSpt¡ï ap³IcpXepIÄ

 1. kky\min\n Xfn¡póXn\v ap¼v hbense shÅw hmÀ¯pIfbWw
 2. ip]mÀisNbvXn«pÅ tXmXnepw, kab¯pw am{Xw Ch {]tbmKn¡pI
 3. apf¨phcpó IfIsf \in¸n¡póXcw kky\min\nIfmsW¦nð Xfn¨v HcmgvNIgnªpw, aäpÅhbmsW¦nð 48 aWn¡qdn\ptijhpw am{Xta hbenð shÅw hoïpw Ibämhq.
 4. kky\min\n Xfn¡póXn\v ^vfSvsPäv t\mknð Asñ¦nð vfSv^m³ t\mknð BWv D]tbmKnt¡ïXv.
 5. HtcthKXbnð Xfn¨p \o§phm\pw, Xfn¨nS¯pXsó hoïpw Xfn¡mXncn¡m\pw {i²n¡Ww.
 6. slIvSsdmón\v 400 enäÀ shÅsa¦nepw thïnhcpw.

Top

IoS§fpw tcmK§fpw

IoSþtcmK \nb{´W \nÀ®b]cn[n (Economic threshold level)

F. RmäSn

IoSw
\nb{´W \nÀ®b]cn[n
1. ]¨¯pų NXpc{iaoädnð 1þ2 {]mWn
2. Kmfo¨ NXpc{iaoädnð Hcp shÅ¡q¼v
3. XïpXpc¸³ NXpc{iaoädnð Hcp ie`tam, Hcp ap«¡q«tam
4. Iqehm«w (»mÌv) tcmKXo{hX 5 iXam\w

_n. \Soð apXð Nn\¸p s]m«póXphsc

IoSw
\nb{´W \nÀ®b]cn[n
HmeNpcp«n Hcp \pcnbnð B{IaWhnt[bamb cïne
XïpXpc¸³ 5 iXam\w \Sp\mt¼m (dead heart) NXpc{iaoädnð Hcp ap«¡q«tam, Asñ¦nð Hcp ie`tam
Kmfn¨ Øncambn B{IaWw ImWpó ØeamsW¦nð NXpc{iaoädnð Hcp shÅ¡q¼v, Añm¯ Øe§fnð 5 iXam\w \pcnIfnð IoS_m[
apª Hcp \pcnbnð 5 apXð 10 IoSw
]¨¯pų Hcp \pcnbnð 10 {]mWnIÄ (Xp³t{Kmsshdkv tcmK_m[bv¡v km²yXbpÅ Øe§fnð Hcp \pcnbnð cïp {]mWnIÄ)
shÅapª Hcp hcnbnð 10 {]mWnIÄ
Cehïv Hcp \pcnbnð 2 {]mWnIÄ Asñ¦nð tISphó cïne

kn. Nn\¸ps]m«pó പ്രmbw

IoSw \nb{´W \nÀ®b]cn[n
HmeNpcp«n Hcp \pcnbnð B{IaW hnt[bamb cïne
XïpXpc¸³ NXpc{iaoädnð 10 iXam\w \Sp\m¼v Asñ¦nð Hcp ie`tam, Hcp ap«Iq«tam
Kmfo¨ 5 iXam\w shÅ¡q¼v
apª Hcp \pcnbnð 10 {]mWn
]¨¯pų Hcp \pcnbnð 10-þ20 {]mWn
Cehïv Hcp \pcnbnð B{IaWhnt[bamb 2 CeItfm, 2 {]mWnItfm
Ipehm«w (»mÌv) IpdªtXmXnð (5-þ10% tcmKXo{hX)
_mIvSocnbð Icn¨nð IpdªtXmXnð (2þ5% tcmKXo{hX)
t]mfIcn¨nð tcmK_m[bpÅ Nn\¸pIÄ 10 iXam\tam AXnð IqSpXtem
Xp³t{Km Hcp NXpc{iaoädnð tISphó Hcp \pcn

Un. ASn¡W¸cphw apXð IXncv \nc¡póXphsc

IoSw \nb{´W \nÀ®b]cn[n
XïpXpc¸³ NXpc{iaoädnð Hcp ap«¡q«tam, Hcp ie`tam
HmeNpcp«n Hcp \pcnbnð IoS_m[ Gä cïne
]¨¯pų Hcp \pcnbnð 20 {]mWnIÄ
apª Hcp \pcnbnð 15þ20 {]mWnIÄ
shÅapª Hcp \pcnbnð 15-þ20 {]mWnIÄ
Iqehm«w (»mÌv) CebpsS 5-þ10% `mKw \in¨mð
_mIvSocnbð Icn¨nð sNdnb tXmXnð (2-þ5% tcmKXo{hX)
t]mfIcn¨nð tcmK_m[bpÅ Nn\¸pIÄ 10 iXam\tam AXnð IqSpXtem

C. ]q¡póXpapXð aqs¸¯póXphsc

IoSw
\nb{´W \nÀ®b]cn[n
apª Hcp \pcnbnð 25-þ30 {]mWnIÄ
IXnÀsh«n¸pgp Hcp NXpc{iaoädnð 4þ5 emÀhIÄ
Nmgn Hcp \pcnbnð Hmtómþctïm Nmgn
Ipehm«w (»mÌv) CebpsS 5 iXam\w `mK¯n\v \miw Asñ¦nð 1-þ2% IpeIÄ¡v hm«w
t]mf AgpIð/Xhn«v
]pÅn¡p¯v/
2-þ5% Nn\¸pIfnð tcmK_m[, IXncn\v t\cnbtXmXnepÅ ndhyXymkw
t]mfIcn¨nð tcmK_m[bpÅ Nn\¸pIÄ 10 iXam\tam AXnð IqSpXtem

Top

IoS§Ä

XïpXpc¸³

s\ñnsâ hfÀ¨bpsS {]mcw`L«¯nemWv B{IaWsa¦nð Sp\m¼v aªfn¨v DW§nt]mIpóp (\Sp\m¼v hm«w). B{IaWw IXncv hóXn\v tijamsW¦nð IXnÀ DW§n shfp¯v ]Xncmbn Xocpóp (sh¬IXnÀ). C¯cw IXncpIÄ hen¨mð s]s«óv t]mcpóp.

\nb{´Ww

 1. RmäSnbnð nópw ap«IÄtiJcn¨v ]cmZoIcWw \S¡póptïm Fóv \ocn£n¡pI.
 2. XïpXpc¸sâ B{IaWw ]Xnhmbn ImWpó Øe§fnð IR-20 t]mse {]Xntcm[ iànbpÅ C\§Ä IrjnsN¿pI.
 3. XïpXpc¸³ Hcp {][m\ IoSambn«pÅ Øe§fnð dn¨v \«v 15 apXð 20 Znhk§Ä Ignbpt¼mgpw sImSntbme {]mb¯nepw C\n ]dbpó GsX¦nepw IoS\min\n Xfn¡Ww. s^³Xtbm¬, Izn\m³t^mkv (emb\ntbm Xcntbm D]tbmKn¡mw), s^\nt{SmXtbm¬, ImÀmdnð.
 4. ndtam¬ sIWnIfpw D]tbmKn¡mw

^ndtam¬ sIWnIÄ hbv¡pt¼mÄ XïpXpc¸sâ B¬ ie`§Ä BIÀjn¡s¸Spw. Chsb GsX¦nepw IoS\min\n D]tbmKn¨v \in¸n¡mw. km[mcWbmbn Éohv {Sm¸v (Sleev Trap) BWv D]tbmKn¡póXv. CXv 80 aoäÀ AIe¯nð ത്രിtImWmIrXnbnð hbv¡pI. Hcp slIvSÀ Øe¯v 20 sIWnIÄ thïnhcpw. sslZcm_mZnse UbdIvStdäv Hm^v ssdkv dntkÀ¨v, Ct¡mamIvkv At{KmknÌwkv, tkmw sF.]n.Fw. knÌwkv C´ym enanäUv Fóo Øm]\§fnð ndtam¬sIWn e`yamWv.

Kmfo¨

നm¼nebv¡v ]Icw shÅIq¼v (KmÄ) hcpóXmWv tcmKe£Ww. RmäSnapXð IXnÀ hcpóXphscbpÅ GXpkab¯pw D]{ZhapïmImw. Rmdnsâ പ്രാb¯nð IoS_m[bpïmbmð sNSnbpsS NphSp`mKw hoÀ¯ncn¡póXmbpw IqSpXð Nn\¸pIÄ s]m«póXmbpw ImWmw.

\nb{´Ww

 1. {]Xntcm[tijnbpÅ C\§Ä IrjnsN¿pI. DZm: ]hn{X, ]ôan, Da.
 2. hncn¸vIrjnbnð sshIn\SpóXv IoS_m[bv¡v CSbm¡pw
 3. ip]mÀisNbvX tXmXnð am{Xw hn¯v hnXbv¡pI
 4. IdpI, hcns\ñv, IhS, NÆcn¸pñv XpS§nbh Kmfo¨bpsS BXntYb kky§fmbXpsImïv C¯cw IfIsf \in¸n¡Ww.
 5. apf¸n¨ hn¯v 3 aWn¡qÀ t\cw 0.02 iXam\w hocyapÅ t¢mÀss]dnt^mkv emb\nbnð ap¡nhbv¡póXv 30 Znhkwhsc Kmfn¨bpsS B{IaWs¯ sNdp¯p\nð¡póXn\v klmbn¡pw.
 6. Rmdp\SpóXn\v ap¼v 0.02 iXam\w hocyapÅ t¢mÀss]dnt^mkv emb\nbnð 12 aWn¡qÀ ap¡nhbv¡pI.
 7. ]dn¨v\«v 10-15 Znhk¯n\ptijw B{IaWw ImWpIbmsW¦nð am{Xw C\n]dbpó IoS\min\nIfnð GsX¦nepw Hóv Xfn¡pI. Izn\mðt^mkv, ImÀmdnð.
 8. Cu IoS¯nsâ B{IaWw Øncambn ImWpó Øe§fnð slIvSsdmón\v Izn\mðt^mkv 1.5 In.{Kmw hnjhkvXp, t¢mÀss]dnt^mkv (10 G), 0.5 In.{Kmw hnjhkvXp ChbntesX¦nepsamóv hnX¨v 10 ZnhkamIpt¼mÄ പ്രtbmKn¡Ww. Xcncq]¯nepÅ IoS\min\nIÄ D]tbmKn¡pt¼mÄ hbenð 2-3 sk.ao. shÅw \nÀ¯Ww. \mep Znhkt¯bv¡v shÅw XpdóphnSpIbpacpXv.

Nmgn

Cu IoSw s\òWnIfnse ]meqäpIpSn¡póXp aqew IXncpIÄ Xncmbn¯ocpóp.

\nb{´Ww

 1. Hcp ]mStiJcw apgph\pw Htckab¯v Irjnbnd¡m³ ശ്ര²n¡pI.
 2. hbenepw, hc¼¯papÅ IfIÄ in¸n¡pI.
 3. Hcp \pcnbnð Htómþctïm NmgnIÄ ImWpó£w ame¯tbm¬/ImÀmdnð ChbntesX¦nepw Hóv Xfn¡pI.

Ipdn¸v: Nmgns¡Xnsc IoS\min\nIÄ പ്രtbmKn¡póXv cmhnse 9 aWn¡v apt¼m, sshIn«v 3 aWn¡v tijtam Bbncn¡Ww. Asñ¦nð acpópXfn ]cmKWs¯ പ്രXnIqeambn _m[n¡pw.

HmeNpcp«n¸pgp

s\tñmeIÄ aS¡n Ahbv¡pÅnencpóv lcnXIw ImÀópXnópóXpaqew s\tñmeIÄ shÅ ndambn ImWs¸SpóXmWv B{IaW e£Ww. tNmebpÅ Øe§fnð B{IaW km²yX IqSpXemWv.]mIyP\Ihf§fpsS AanXamb D]tbmKhpw, HmeNpcp«nbpsS B{IaW¯n\v hgnsbmcp¡pw.

\nb{´Ww

apÅpIfpÅ sNdpI¼pIÄ s\tñmeIÄ¡v apIfneqsS hen¨v HmeaS¡pIÄ nhÀ¯nbtijw C\n ]dbpó IoS\min\nIfnð GsX¦nepsamóv Xfn¡pI. Izn\mðt^mkv, ImÀmdnð, t^mkmtem¬, Akt^ä, ഫ്ലൂബെന്‍ഡിയാമൈഡ്, കാര്‍ടാപ്vഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്, ഇന്‍ഡോക്സാകാര്‍ബ്, ഡൈക്ലോര്‍ വോസ്.

Ipdn¸v: B{IaW¯nsâ പ്രmcw`Zibnð IoS_m[bpÅnS¯v am{Xhpw, sam¯ambn ImWpóപ£w hbenð apgph\pw acpópXfn¡pI.

apª (BPH)

hbenð A§n§mbn h«¯nð s\ðsNSnIÄ¡v aªndhpw, HmeIcn¨nepw DïmIpóXmWv BZye£Ww. B{IaWw hfscs]s«óv aänS§fntebv¡v _m[n¡pw. s\ðsNSnIfpsS IS`mK¯v apªIsf Iq«wIq«ambn ImWpIbpw sN¿pw. ASp¸n¨pÅ Soð apªbpsS B{IaWkm²yX hÀ²n¸n¡pw.

\nb{´Ww

 1. {]Xntcm[tijnbpÅ C\§Ä IrjnsN¿pI.
 2. hbense shÅw hmÀ¯pIfbpóXv B{IaWw Hcp ]cn[nhsc \nb{´n¡pw.
 3. B{IaW¯nsâ പ്രmcw`Zibnð apªm[bpÅnS¯pw AXn\pNpäpw am{Xambpw, Asñ¦nð hbenð sam¯ambpw C\n]dbpó IoS\min\nIfnð GsX¦nepw Hóv Xfn¡pI. ImÀmdnð, Izn\mðt^mkv,  t^mkmtem¬, CanUmt¢m{]nUv, അസഫേറ്റ്, തയാമെതോക്സാം.
 4. Ip«mS³ പ്രtZi§fnð äpsa¦nð sk]väw_ÀþHmIvtSm_À amk§fnð SpóXv sshIn\SpóXnt\¡mÄ ñXmWv.

Ipgð¸pgp

s\tñmeIÄ apdn¨v IpgepIfpïm¡n Ch CeIÄ Xnóv \in¸n¡póp. IpgepIÄ hbense shůnð s]m§n¡nSp¡póXpw ImWmw.

\nb{´Ww

 1. hbense shÅw hmÀ¯pIfbpI.
 2. B{IaWw IqSpXepÅ£w ImÀmdnð XqhpItbm, Xfn¡pItbm sN¿pI.

Icn¦pän¸pgp

]pgp¡Ä Iq«ambn s\ðsNSnIsf B{Ian¨v \in¸n¡póp. RmänSn{]mb¯nð CXv h³tXmXnepÅ jvS¯n\v CSbm¡póp.

\nb{´Ww

ImÀmdnð/ss{St¢mÀt^m¬ ChbntesX¦nepsamóv Xfn¡pI.

Cehïv (Rice hispa)

s\tñmebpsS ]¨\ndw ImÀópXnópó Chsb GsX¦nepw Hcp IoS\min\n Xfn¨v \nb{´n¡mw. RmäSnbnemWv B{IaW km²yXIqSpXð.

Cet¸³ (Rice thrips)

RmäSnbnemWv B{IaWw IqSpXembn IïphcpóXv. Ch \ocqänIpSn¡póXpaqew CeIfpsS A{K`mKw Npcpïv kqNnt]msebmIpóp. Hcp \pcnbnð, XmsgbpÅ CeIÄ aªfn¨pw aqónðIqSpXð CeIÄ Npcpïv kqNnപോsebmbncn¡póXpw Iïmð nb{´W\S]SnIÄ ssIs¡mtÅïXmWv. CXn\mbn ImÀmdnð 50 iXam\w WP (625 {Kmw/slIvSÀ) + DDVP 100 iXam\w EC/AF (250 an.enäÀ/slIvSÀ) Asñ¦nð ssUsat¯mtbäv Asñ¦nð ക്വിനാല്‍ഫോസ് Xfn¡mw.

thmÄ amK«v ( Whorl maggot)

RmäSnbnepw \«v BdmgvNhscbpÅ പ്രmb¯nepw CXnsâ D]{Zhw ImWmw. s\tñmeIfnepw AXnsâ AcnInepw aªfn¸pImWmw. CeIÄ¡v cq]sshIrXhpw DïmImw.

Ce¨mSnIÄ

s]mXpshbpÅ aªfn¸mWv tcmKe£Ww. sNSnIÄ A\¡nt\m¡nbmð Ce¨mSnIÄ DÅXmbn ImWmw. ImÀmdnð/Izn\mðt^mkv/ ഇമിഡക്ലോപ്റിഡ്/ ഫ്ലൂബെന്‍ഡയമൈഡ് Fóo IoS\min\nIfnð GsX¦nepsamóv Xfn¨v Cu IoSs¯ nb{´n¡mw.

aoenaq«

Ch \ocqänIpSn¡póXpaqew s\ðs¨SnIÄ aªfn¡pIbpw hfÀ¨ apcSn¡pIbpw sN¿póp. CeIfnð shÅnd¯nð amÀ±hapÅ s]mSn ]än]nSn¨ncn¡póXpt]mse Chsb ImWmw.

\nb{´Ww

ssUsat¯mtbäv 0.05 iXam\w Xfn¨v Chsb \nb{´n¡mw.

\namhncIÄ

Ch s\ñnsâ thcns\ B{Ian¨v sNSnbpsS hfÀ¨sb XSÊs¸Sp¯póp. aªfn¸v, CeIfptSbpw Nn\¸pIfptSbpw F®¯nepÅ Ipdhv FónhbmWv B{IaWe£W§Ä. hnfhnð ImcyambIpdhv CXpaqew t\cnSpóp.

\nb{´Ww

hn¯v/Rmdv 0.2 iXam\w hocyapÅ ഡൈമെത്തോയേറ്റ് emb\nbnð 6 aWn¡qÀ IpXnÀ¯v h¨Xn\ptijw \SpI.

Ipdn¸v: a®pw thcpw ]cntim[n¨v \namhncbpsS B{IaWw Imcyambn Dsï¦nð am{Xta \nb{´W \S]SnIÄ BhiyapÅp.

IoS\min\n {]tbmKn¡póXn\pÅ nÀt±i§Ä
IoS\min\n *Afhv (1 slIvSdnte¡v) IoSw
Akt^äv 800 {Kmw (75 SP) HmeNpcp«n
ImÀmdnð 25 In.{Kmw (10 DP) Ipgð¸pgp, apª
ImÀmdnð 2 In.{Kmw (50 WP) Hme¨pcp«n, Nmgn, Kmfo¨, Icn¦pän¸pgp, apª
കാര്‍ബോസള്‍ഫാന്‍ 17 കി. ഗ്രാം ( 6 ഗ്രാം) XïpXpc¸³
കാര്‍ടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 25 In.{Kmw (4 ഗ്രാം) XïpXpc¸³, ഓലചുരുട്ടി
കാര്‍ടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 1 In.{Kmw (50 SP) XïpXpc¸³,HmeNpcp«n
ssUt¢mtdmthmkv Asñ¦nð DDVP 500 an.en. (100 EC/AF) HmeNpcp«n
DDVP + ImÀmdnð 250 an.en. DDVP 100 EC/AF + 1.25 Intem{Kmw ImÀmdnð 50 WP apª, Cet¸³
ssUsat¯mtbäv 0.2 iXam\w hocyapÅXv \namhncbvs¡Xnsc Rmdpap¡póXn\v
ssUsat¯mtbäv 0.05 iXam\w hocyapÅXv Cet¸³
ക്ലോര്‍പൈറിഫോസ് 0.2 % ഗാളീച്ചക്കെതിരെ മുളപ്പിച്ച വിത്ത്‌ മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ കുതിര്‍ക്കുക
ക്ലോര്‍പൈറിഫോസ് 0.02 % ഗാളീച്ചക്കെതിരെ ഞാറിന്റെ വേര് 12 മണിക്കൂര്‍ മുക്കി വെയ്ക്കുക
CanUmt¢m{]nUv 150 an.en. (200 SL) apª
ame¯tbm¬ 1000 an.en.(50 EC/AF) XïpXpc¸³, Nmgn, thÄamK«v
ഫ്ലൂബെന്‍ഡയാമൈഡ് 125 ഗ്രാം (20 WDG) HmeNpcp«n, XïpXpc¸³,  thÄamK«v
ഫ്ലൂബെന്‍ഡയാമൈഡ് 50 മി.ലി (480 SC) HmeNpcp«n, XïpXpc¸³,  thÄamK«v
Izn\mðt^mkv 750 an.en. (25 EC/AF) XïpXpc¸³, apª, Kmfo¨, HmeNpcp«n, Ce¨SnIÄ
Izn\mðt^mkv 25 In.{Kmw (5 G) Kmfo¨, XïpXpc¸³
ss{St¢mÀt^m¬ 1000-- 1500 an.en. (50 EC/AF) Icn¦pän¸pgp

* sImSntbme¸cph¯nepw AXn\ptijhpw Xfnt¡ï Afhv

** s]s«óv hym]n¡pó kz`mhapÅXv

*** DbÀó aÀ±¯nð പ്രhÀ¯n¡póXcw ]¼pIÄ D]tbmKn¨v Xfn¡m\pÅXv

SP shůnð ebn¡pó s]mSn

DP hnXdm\pÅ s]mSn

G Xcn

EC FaÄj³

AF shůnð Ie¡mhpóXv

WP shůnð Ie¡mhpós]mSn

S sXfn¡mhpó kkvs]³j³

Ipdn¸v:

 1. acpónsâ KmVX ip]mÀi sNbvXn«pÅXns\¡mÄ Ipdhmbmð IoS§Ä s]cpIm³ km²yXbpïv.
 2. Xcncq]¯nepÅ IoS\min\nIÄ sImSntbme {]mbwhsctb {]tbmKn¡mhq.
 3. IoS\min\n {]tbmKw IgnbpónSt¯mfw IoS_m[bpÅnS¯v am{Xambn ]cnanXs¸Sp¯pI.
 4. ]dn¨v\«v 10, 25, 45 Znhk§Ä¡v tijhpw, Asñ¦nð hnX¨v 30, 45, 60 Znhk§Ä¡v tijhpw slIvSdn\v bYm{Iaw 200, 300, 500 enäÀ Fó tXmXnð emb\n km[mcmW Ipän]¼v D]tbmKn¡pt¼mÄ thïnhcpw. ]ÆÀkvs{]bÀ BsW¦nð Cu Afhv bYm{Iaw 90, 120, 180 enäÀ slIvSsdmón\v Fó tXmXnð aXn.
 5. ]ÆÀkvs{]bÀ BsW¦nð D]tbmKn¡pó shůnsâ Afhnð Ipdhv hcpw (200 en/slIväÀ). Fómð IoS\min\n slIvSdn\v ip]mÀi sNbvXn«pÅ tXmXnðXsó D]tbmKn¡Ww. km[mcW ]¼v D]tbmKn¨v Hcp slIvSdnð Xfn¡m³ 500 enäÀ shÅw Bhiyambn hcpw.
 6. apªbpsS B{IaWw ]Xnhmbn ImWpó Øe§fnð s^\nt{Sm¯tbm¬/ sUðäsa{Xn³/ ImÀmdnð/ s^³sXtbm¬/ Izn\mðt^mkv Fóo IoS\min\nIfpsS {]tbmKw Hgnhm¡Ww.

Top

tcmK§Ä

IpanÄ tcmK§Ä

1. Ipehm«w (Blast)

hmbphneqsSbpw, hn¯neqsSbpamWv tcmKkw{IaWw. CeIfnð ImWpó oeIeÀó Xhn«p\nd¯nepÅ pÅn¡p¯pIfmWv Cu tcmK¯nsâ BZye£Ww. {ItaW Ch hepXmbn GXmïv I®nsâ BIrXnbnð Sphnð Nmc\ndhpw Npäpw Xhn«p\ndhpambn Xocpóp. A\pIqe]cnXØnXnbnð Cu ]pÅn¡p¯pIÄ IqSnt¨Àóv Ce apgph³ Icnbpóp. IXnÀ nc¡pó kab¯mWv tcmK_m[ DïmIpósX¦nð IXncnsâ Igp¯v `mK¯v Xhn«pIeÀó Idp¸p\ndw BhpIbpw AhnsSh¨v IXncv HSnªpt]mhpIbpw sN¿póp. CXns\bmWv Ipehm«w Fóv ]dbpóXv. Ipehm«w _m[n¨ IXncnse s\³aWnIÄ an¡hmdpw ]Xncmbncn¡pw.

2. t]mftcmKw (Sheath blight)

CXpsamcp IpanÄtcmKamWv. tcmKtlXphmb Ipanfn\v a®nð hÀj§tfmfw Pohn¡m³ Ignbpw. s\ðsNSnbpsS Gähpw ]pdtabpÅ HmeIÄ aªndamIpóXmWv s]s«óv ImWpó e£Ww. IS`mKw t\m¡nbmð Pe\nc¸n\v sXm«papIfnembn Cet¸mfIfnð Idp¯ mSpIÄ ImWmw. Nnet¸mÄ Xnf¨ shÅw hoWv s]mÅnbXpt]mepÅ Nmc\ndw IeÀó Cfw ]¨mSpIfmbncn¡pw. Cu ]mSpIÄ ക്രtaW Xïpapgph³ hym]n¨v CeIfntebv¡pw ]Scmw. A§s\hómð t]mfIfpw CeIfpw AgpIn hnf sam¯ambpw \in¡m³ CSbpïv. IXncv hcpó പ്രmb¯nemWv tcmK_m[sb¦nð IXncv hcmXncn¡pItbm, AYhm hómð Xsó aWnIÄ XncmhpItbm sN¿pw.

3. t]mf AgpIð (Sheath rot)

IXncv hcpó kab¯mWv tcmKw {]Xy£s¸SpóXv. Hómw hnfbnð sshIn \Spó Ahkc§fnð Cu tcmKw IqSpXð ImWpóp. IXncns\ s]mXnªphcpó t]mfbnð Idp¯tXm Xhn«p\nd¯nepÅtXm Bb ]mSpIÄ DïmIpóXmWv BZye£Ww. {ItaW t]mf AgpIpIbpw sN¿pw. AgpInb t]mfIÄ¡pÅnð shfp¯ nd¯nepÅ q¸ð ImWmw.

4. Xhn«p]pÅnIp¯v (Brown spot)

Hómw hnfbpsS Ahkm\ L«¯nemWv tcmKw km[mcW ImWpóXv. Fómð cïmw hnfbnð RmäSnbnð Xsó tcmK_m[bpïmImw. RmäSnbnð Cu tcmKw hómð Rmdv Icnªv \in¨v t]mIm\nSbpïv. s\tñmeIfnð AWvUmIrXnbntem, hr¯mIrXnbntem ImWpó Xhn«p\nd¯nepÅ sNdnb ]pÅn¡p¯pIfmWv tcmKe£Ww. pÅnIÄ¡v Npäpw aªndhpw ImWmw. s\òWnIsfbpw tcmKw _m[n¡mw. s\òWnIfnð Idp¯pÅnIÄ ImWmhpóXmWv. hn¯neqsSbpw hmbphneqsSbpamWv tcmKkw{IaWw.

5. hoXnIpdª Xhn«p]pÅn¡p¯v (Narrow brown spot)

s\ðs¨SnbpsS GXp hfÀ¨mL«¯nepw Cu tcmKw _m[n¡msa¦nepw km[mcWbmbn Ahkm\L«¯nemWv IqSpXð ImWpóXv. t]cv kqNn¸n¡póXpt]mse Xhn«p\nd¯nð hoXnIpdªv GXmïv 2 apXð 10 an.aoäÀ hsc \of¯nepÅ hcIfmWv tcmKe£Ww. hn¯neqsSbpw hmbphneqsSbpw tcmKw kw{Ian¡mw.

6. Ìm¡v t_¬ (Stackburn)

hfsc sNdnbtXmXnð am{Xw ImWpó tcmKamWnXv. CeIfnð Xhn«p\nd¯nð hr¯mIrXnbntem, ZoÀLhr¯mIrXnbntem DÅ mSpIÄ DïmIpóXmWv BZye£Ww. ]nóoSv Cu s]m«pIfpsS a²y`mKw Cfw Xhn«p\nd¯ntem, shÅnd¯ntem Bbn¯ocpw. s\òWnIfnepw ISpw Xhn«p\nd¯ntem, Cfw ]n¦v \nd¯ntem DÅ s]m«pIÄ ImWmw.

7. eo^vkvImÄSv (Leaf scald)

CebpsS Aä¯v\ntóm hi§fnð ntóm XpS§pó ZoÀLhr¯mIrXnbnepÅ Peknàamb പാSpIfmWv പ്രാcw`e£Ww. ]nóoSv Cu ]mSpIfnð CShn«v ISpw Xhn«p\nd¯nepw, Cfw Xhn«p\nd¯nepw XncameIÄ t]msebpÅ hcIÄ DïmIpóp.

8. e£vao tcmKw (False smut)

IXncnsâ Nne aWnIfnð am{XamWv km[mcWbmbn tcmK_m[bpïmhpI. tcmKw _m[n¨ s\òWnIÄ AXnsâ Cc«ntbmfw hen¸¯nð tKmfmIrXnbnð Ipanfnsâ kvt]mdpIfpsS Iq«ambn amdpóp. BZyw aªndapÅ aWnIÄ¡v {ItaW ]¨ndtam Idp¸p\ndtam BIpóp. IÀjIÀ¡nSbnð CXv hmcn¸phv Fódnbs¸Spóp. CXv sFizcy¯nsâ പ്രXoIamsWópw, ASp¯ Irjnbnð ñ hnfhnsâ kqNIamsWópw ]eIÀjIÀ¡nSbnepw hnizmkapïv. AXpsImïpXsó Cu tcmKw e£vao tcmKw Fó t]cnepw Adnbs¸Spóp.

9. DUv_¯ (Udbatha)

CSp¡n, hb\mSv PnñIfnse DbÀó പ്രtZi§fnð aq¸pIqSnb C\§fnemWv Cu tcmKw km[mcWbmbn ImWpóXv. \ñ IXncn\v ]Icw s\òWnIsfñmw ]Xncmbn ]ckv]cw H«n]nSn¨v Nµ¯ncn t]msebpÅ IXncmWv ]pd¯v hcnI. BZyw Chbv¡v Nmc\ndhpw, ]nóoSv Idp¯ ndhpw Bbncn¡pw.

10. aqSpNobð (¡ms\ AYhm Foot rot)

RmäSnbnepw BZyhfÀ¨mL«§fnepw sNSnIÄ¡v Akm[mcWamb coXnbnð Dbcw hbv¡póXmWv {][m\e£Ww. sNSnIÄ timjn¨v aªfn¨ncn¡póXmbpw a®n\v apIfnepÅ aqSpIfnð നിóv thcpIÄ hfcpóXmbpw ImWmw. Nn\¸pIÄ IpdbpIbpw, IXncv ]Xncmbn t]mhpIbpw sN¿pw. hn¯neqsSbmWv tcmKkw{IaWw.

_mIvSocnb aqeapïmIpó tcmK§Ä

1. _mIvSocnb aqeapïmIpó Icn¨nð (Bacterial leaf blight)

{IkIv (hm«w), Hme¡cn¨nð, aªfn¸v FónhbmWv tcmKe£W§Ä. dn¨v\«v cïpaqómgvN Ime¯mWv {IkIv AYhm hm«¯nsâ e£Ww ImWpóXv. Bcw`Zibnð pdtabpÅ CeIÄ hmSn AgpIn shůnð mdn\S¡póXv ImWmw. ]nóoSv sNSnIÄ aªfn¡pIbpw, apgph\mbn hmSn AgpIn t]mhpIbpw sN¿póp. {IkIv _m[n¨ sNSnIfpsS \m¼v hen¨mð Ducnt¸mcnñ FóXmWv XïpXpc¸sâ B{IaWhpw Cu tcmKhpw X½nð thÀXncn¨dnbm\pÅ amÀ¤w.

HmeIcn¨nepw aªfn¸pw km[mcWbmbn PqsseþBKÌv amk§fnemWv {]Xy£s¸SpóXv. sImSntbme{]mbw apXemWv tcmK_m[ IqSpXð ImWpóXv. CebpsS Aä¯v\nópw XpS§pó aªfn¸mWv HmeIcn¨nensâ പ്രmcw`e£Ww. Cu aªfn¸v Ccphi§fneqsS Xmtgbv¡v hym]n¡pIbpw, {ItaW Hmeapgph³ IcnbpIbpw sN¿pw. hn¯neqsSbpw, shůneqsSbpamWv tcmKkw{IaWw. agbpw sNdnb Imäpw, Xmgvó Xm]\nebpw (22 Un{Kn apXð 26 Un{Kn skðjykv) tcmKhÀ²hn\v A\pIqe LSI§fmWv. CeIfnepÅ kqjvac{Ô§fnepsSbpw, CeIfnepw thcpIfnepw DïmIpó apdnhpIfneqsSbpw BWv _mIvSocnb sNSnIfnð പ്രthin¡póXv. ]dn¨p\Spt¼mÄ Rmdnsâ Xe¸v apdn¡póXpw a®v t]mIm³ thïn Rmdnsâ IS XñpóXpw tcmK_m[bv¡v CSbm¡pw.

\nb{´Ww

 1. 20 {Kmw ]¨NmWIw 1 enäÀ shůnð Ie¡nb emb\nbpsS sXfn Xfn¡pI.
 2. »o¨nwKv ]uUÀ slIvSdn\v 5 In.{Kmw Fó tXmXnð shÅNmepIfnð IngnsI«nbnSpI. CXv tcmKw ]IcmXncn¡póXn\v klmbn¡pw; {]tXyIn¨pw {IkIv (hm«) L«¯nð
 3. Bân_tbm«n¡pIÄ D]tbmKn¨pw tcmKw \nb{´n¡mw.

2. _mIvSocnbð eo^v kv{So¡v (Bacterial leaf streak)

hfsc \nÊmcamb tXmXnð am{Xw ImWpó tcmKamWnXv. s\tñmeIfnð Ce Rc¼pIÄ¡v kam´cambnImWpó sNdnb t\À¯hcIfmWv Cu tcmK¯nsâ e£Ww.

sshdkv tcmK§Ä

1. {KmÊnÌïv

s\ðs¨Sn AanXambn apcSn¡póXpw Nn\¸vs]m«epïmIpóXpamWv {][m\ tcmKe£W§Ä. CeIÄ sNdpXmhpIbpw hoXnIpdªv hnfÀ¯v GXmïv ]pñnsâ BIrXnbnð Bbn¯ocpIbpw sN¿póp. CeIfnð Xpcp¼v t]msebpÅ Ip¯pIfpw ImWmw. tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ IXncnSpIbnñ. apªbmWv tcmKtlXphmb sshdÊns\ ]c¯póXv.

2. Xpwt{Km

Xpwt{Km tcmKw _m[n¨s\ðs¨SnIfpsS CeIÄ aªIeÀó Hmdôv \ndamIpóp. sNSnIfpsS hfÀ¨ apcSn¡pIbpw, Nn\¸vs]m«ð IpdbpIbpw sN¿pw. aªfn¸v A§n§mbn am{Xta ImWpIbpÅp. aq¯CeIfnð Xhn«p\nd¯nð Xpcp¼p]nSn¨ t]msebpÅ Ip¯pIÄ ImWmw. aªfn¨ CeIÄ പpdt¯bv¡v Að¸w Npcpïncn¡póXmbpw ImWmw. IXncpIÄ sNdpXmhpI, IXnÀ പpdt¯bv¡v hcmXncn¡pI, s\òWnIfpsS Xq¡w IpdbpI, ]Xncmbn t]mhpI Fónhsbñmw tcmKe£W§fmWv. Ce¨mSnIfmWv tcmKImcnbmb sshdÊns\ ]c¯póXv.

s\ñnsâ tcmK\nb{´W¯n\pÅ nÀt±i§Ä

F. A´Àhym]\tijnbnñm¯ IpanÄmin\nIÄ

IpanÄ min\n tXmXv(Hcp slIvSdn\v) GXptcmK¯ns\Xnsc
kns\_v 2 In.{Kmw Ipehm«w, Xhn«p]pÅn¡p¯v, t]mftcmKw
amt¦msk_v 2 In.{Kmw Xhn«v ]pÅn¡p¯v
Xtbmt^mtWäv 500 {Kmw Ipehm«w, t]mftcmKw


_n. A´Àhym]\tijnbpÅXv

IpanÄ min\n tXmXv(Hcp slIvSdn\v) GXptcmK¯ns\Xnsc
ImÀs_³Umknw 500 {Kmw t]mftcmKw, t]mfAgpIð
ImÀt_mIvkn³ 500 {Kmw t]mftcmKw, t]mfAgpIð
ഇപ്രോപെന്‍ഫോസ് 48 EC 500 an.en. t]mftcmKw
slIvkmtIm\tkmÄ 5 EC 800-1000 an.en. t]mftcmKw
t{]m¸ntImWtkmÄ 0.5-0.75 an.en t]mftcmKw

Ipdn¸v:

 1. t]mftcmKw, AgpIð Ch hcmXncn¡póXn\v C\n]dbpó പ്രXntcm[ \S]SnIÄ kzoIcn¡mhpóXmWv. (F) hf{]tbmK¯nð nÀt±in¨ coXnbnð th¸n³n®m¡v ]pc«nb bqdnb tNÀ¯psImSp¡pI, (_n) tcmK_m[ Øncambn ImWpó mS§fnð ip]mÀi sNbvXXnepw 50 iXam\w IqSpXð s]m«mjv D]tbmKn¡pI. (kn) If\nb{´Ww IrXykab¯vXsó S¯Ww.
 2. t]mfAgpIð nb{´n¡póXn\mbn IpanÄmin\n Xfnt¡ïXv IXnÀ nc¡pó kab¯mWv.
 3. t]mftcmK¯n\pw t]mfAgpIen\pw FXnsc IpanÄmin\n {]tbmKn¨n«pÅ Øe§fnð e£van tcmK¯n\pw, eo^vkvImÄUn\pw {]tXyIacpópXfnbpsS Bhiyw hcnñ.
 4. Htc IpanÄmin\nbpsS Øncamb D]tbmKw Hgnhm¡pI.

kn. Bânt_mb«n¡pIÄ

IpanÄ min\n tXmXv (Hcp slIvSdn\v) GXptcmK¯ns\Xnsc
Hmdntbm^³Kn³ tkmÄ 60 {Kmw Ipehm«w, Xhn«p]pÅn¡p¯v
kvs{S]vtämssk¢n³ 15 {Kmw, 300 en. shÅw _mIvSocnbð ss»äv
hmenUmssakn³3% emb\n 1000 an.en., 500 en. shÅw _mIvSocnbð ss»äv

Un. ssPhoI\nb{´Ww

]vkyqtUmtamWmkv ^vfqdk³kv Fó mIvSocnb s\ñnsâ IpanÄtcmK§Ä¡pw, _mIvSocnb aqeapïmIpó tcmK§Ä¡psaXnsc ^e{]ZamWv.

IrjnsNehv Ipdbv¡m\pÅ nÀt±i§Ä

 1. Hómwhnfbv¡v \Soð pó Øe§fnð sUbnô t]mepff ]¨nehfsNSnIÄ G{]nðþsabv amk¯nð hnXbv¡Ww. slIvSdn\v 10 S¬ Fó tXmXnð ssPhhf§Ä tNÀ¡póXv cmkhf§fpsS Afhv 50 iXam\t¯mfw Ipdbv¡m³ klmbn¡pw.
 2. Atkmf e`yambpÅ Øe§fnð Imenhf¯n\pw ]¨nebv¡pw ]Icambn Atkmf slIvSdn\v 5 S¬ Fó tXmXnð tNÀ¯mð aXn.
 3. \new \ñt]mse DgpXv \nc¸m¡póXv IfIsf \nb{´n¡m\pw shůnsâbpw t]mjI§fptSbpw D]tbmK£aX hÀ²n¸n¡póXn\pw D]Icn¡pw.
 4. a[yIme C\§Ä Spt¼mÄ Hcp NXpc{iaoädnð 50 \pcnIfpw, {lkzImeaq¸pÅ C\§fmsW¦nð 67 \pcnIfpw Dïmbncn¡Ww.
 5. Rmdp\SpóXv 3 apXð 4.5 sk.ao. XmgvNbnte BImhq.
 6. ImbnIhfÀ¨bpsS L«¯nðXsó If\nb{´Ww \S¯Ww. hnX¨v 30þmw Znhkw BZyIfsbSp¸v \S¯póXmWv D¯aw. em`IcamsWóv ImWpó£w If\nb{´W¯n\v kky\min\nIÄ D]tbmKn¡mw.
 7. slIvSdn\v 10 S¬ ¨nehfw tNÀ¡pó mS§fnð bqdnbbpsS Afhv ip]mÀisNbvXXnsâ 50 iXam\w Ipdbv¡mw. cmkhf§Ä CSpóXv Nn\¸v s]m«pó kab¯pw, ASn¡W]cph¯n\v 7 Znhkw ap¼pw Bbncn¡Ww. CXv cmkhf§fpsS D]tbmK£aX Iq«pw.
 8. ag¡me¯v shÅw aqew ASnhf{]tbmKw \S¯m³ km[n¡m¯ kµÀ§fnð mIyP\Iw, £mcw Ch \«v 10 ZnhkamIpt¼mÄ ðInbmð aXn.
 9. taðhf{]tbmK¯n\v Gähpw tbmPn¨kabw ASn¡W]cph¯n\v HcmgvNap¼mWv. {]tXyIn¨pw പാIyP\Ihf§Ä, C\n¸dbpó coXnIÄ hf¯nsâ D]tbmK£aX Iq«m³ klmbn¡pw.
  • AtamWnbmcq]¯nepÅ mIyP\Ihfw a®nsâ D]cnXe¯nð hnXdmsX a®pambn Iq«nIeÀ¯Ww.
  • bqdnb \\ªa®pambn 1:6 Fó A\p]mX¯nð IeÀ¯n 24 aWn¡qÀ h¨tijw a®nðtNÀ¡póXv പാIyP\I¯nsâ e`yXIq«phm³ klmbIamWv.
  • th¸n³n®m¡pw, bqdnbbpw Iq«nIeÀ¯n D]tbmKn¡póXpw bqdnbbpsS D]tbmK£aX Iq«pw.
 1. hneIpdª cmkhf§Ä D]tbmKn¡pI. DZm: AtamWnbw kÄt^äns\¡mÄ em`w bqdnb D]tbmKn¡póXmWv. kq¸Àt^mkvt^äns\¡mÄ em`w tdm¡vt^mkvt^äv D]tbmKn¡póXmWv.
 2. a®nð mhlw, £mcw Ch \ñt]msebpÅ Øe§fnð cïv hnf IrjnsN¿pt¼mÄ, Hcp hnfbv¡v am{Xw `mhlþ£mchf§Ä C«mð aXnbmIpw.
 3. tcmKIoS \nb{´Ww bYmkab§fnð S¯Ww.
 4. s\ñv icnbmb DW¡nðXsó sImbvsXSp¡póXv aWnIÄ s]mgnªphoWv \jvSs¸SpóXv Ipdbv¡phm³ klmbn¡pw. IqSmsX s\ñvIp¯pt¼mÄ In«pó AcnbpsS Afhv hÀ²n¸n¡póXn\pw CXv {]tbmP\s¸Spw.

kwtbmPnX IoS\nb{´Ww

IoS\min\nIfpsS AanXamb D]tbmKw ]cnØnXn aen\oIcW¯n\v ]pdta IoS§fpsS A\nb{´nXamb hwihÀ²hn\pw Ahbv¡v IoS\min\nIÄs¡XnscbpÅ പ്രXntcm[tijn hÀ²n¸n¡póXn\pw CSbm¡nbn«pïv. CXpsImïmWv Ct¸mÄ kwtbmPnX IoS\nb{´W¯n\v IqSpXð പ്രm[m\yw \ðIn hcpóXv. {]Xntcm[tijnbpÅ C\§fpsS Irjn, \Soð AIew {IaoIcn¡ð, Soð/hnXkabw {IaoIcn¡ð, kwLIrjn, IrjnapdIfneqsSbpÅ IoS\nb{´Ww, kwtbmPnXhf{]tbmKw, hf\nb{´Ww, ssPhIoS\min\nIfpsS {]tbmKw, an{XIoS§fpsS kwc£Whpw D]tbmKhpw, hnf\jvSw DïmIpóXnepw IqSnbtXmXnepÅ IoS_m[bv¡psaXnsc am{XapÅ cmk\nb{´Ww Chsbñmw DÄs¸SpóXmWv kwtbmPnX IoS\nb{´Ww.

]mS¯v BgvNbnsemcn¡se¦nepw t]mbn IoStcmK \nco£Ww \S¯pI, IoS_m[bpÅ CS§fnð am{Xw acpóv Xfn¡pI, {]Xntcm[tijnbpÅ C\§Ä IrjnsN¿pI, IXnÀനncóXn\v tijapÅ acpópXfn Hgnhm¡pI Fóo amÀK§Ä Ahew_n¡póXv s\ðIrjnbnð IoS\min\nIfpsS AanXamb D]tbmKw Hgnhm¡m³ klmbn¡pw.

s\ñnsâ an{XIoS§Ä

t]cv khntijXÄ B{Ian¡s¸Spó IoSw
Nne´nIÄ   Ce¨mSnIÄ, apª, CeXo\n¸pgp¡Ä
Xp¼nIÄ   XïpXpc¸sâ ie`§Ä, XïpXpc¸³, Ce¨mSnIÄ, ie`§Ä
\oÀaq«IÄ (Mirid bugs and water bugs)   Ce¨mSnIÄ, apªIÄ, aoenap«IÄ
Pe{]mWnIÄ (Water treaders & water striders)   XïpXpc¸sâ pgp, apª
]eXcw hïpIÄ (Ground beetle, Rove beetle, Ladybird beetle)   apª, Ce¨mSnIÄ, HmeNpcp«n¸pgp, CeXo\n¸pgp
NohoSpIÄ (Crickets)   XïpXpc¸³, HmeNpcp«n, Icn¦pän¸pgp ChbpsS ap«Ifpw, Ce¨mSn, apª ChbpsS ]qÀ®hfÀ¨sb¯m¯ പ്രmWnIsfbpw Xnópóp
]pð¨mSnIÄ   Nmgn, XïpXpc¸³ ChbpsS ap«IÄ, Ce¨mSn, apª ChbpsS qÀ®hfÀ¨sb¯m¯ പ്രmWnIÄ Ch Xnópóp.
]cmZ§Ä
1. ap« ]cmZoIcn¡póh:
ss{St¡m{Kma kvojokv sSent\makv kvojokv
sS{Smss̡kv kvojokv
th«mf³ hÀ¤¯nð s¸« hfsc sNdnb{]mWnIÄ XïpXpc¸³, HmeNpcp«n
sKmWmt«msUdkv kv]ojokv th«mf³ hÀ¤¯nðs]« hfsc sNdnb {]mWnIÄ apª, Ce¨mSn
2. ]pgphns\ ]cmZoIcn¡póh:
sImt«ky kvojokv th«mf³ hÀ¤¯nðs]«h

Ce, Xïv Ch Xnópóp

]pgp¡Ä

sÌt\m{_mtIm¬ kv]ojokv
amt{Imsk³ട്രkv kv]ojokv

Top

Visitors since 1/11/2012 : Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല